Translation of "Menselijke" in Russian

0.026 sec.

Examples of using "Menselijke" in a sentence and their russian translations:

Ons team verzamelde menselijke kennis

Наша команда прошерстила всю мудрость человечества

Hij heeft geen menselijke gevoelens.

У него нет человеческих чувств.

Het lijkt wel... ...een hele menselijke arm.

Похоже на  руку человека!

Een papegaai kan de menselijke stem nadoen.

Попугай может подражать человеческой речи.

Dan is menselijke creativiteit ineens niets meer waard.

нас больше не ценят за креативность.

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

величайший факт в нашей истории.

Met te proberen de menselijke ervaring te ontlopen.

попытки прорубить наш путь в обход человеческого опыта.

De menselijke stem wordt geproduceerd door het strottenhoofd.

Голос человека зарождается в гортани.

Het klonen van menselijke embryo's is wettelijk verboden.

Клонирование человеческих эмбрионов запрещено законом.

Mijn kennismaking met de statistieken van de menselijke vooruitgang

Ознакомление со статистикой человеческого прогресса,

De verbeeldingskracht is de zon van de menselijke ziel.

Воображение – солнце человеческой души.

Om deze volgende fase te overleven in ons menselijke bestaan,

Чтобы пережить этот следующий этап нашего существования,

Een blijk van de enorme vasthoudendheid van de menselijke geest

Это свидетельство невероятной силы человеческого духа

Ten slotte, druist de Verlichting in tegen de menselijke natuur?

И наконец, противоестественно ли человеческой природе Просвещение?

Het is het gevolg van menselijke inspanningen gestuurd door een idee,

Это результат человеческих усилий, управляемых идеей,

...een menselijke vriend die zwaait en blij is je te zien.

твой друг приветственно помахал рукой, мол, рад тебя видеть.

Het menselijke equivalent van een rondreis van 400 kilometer. Elke avond.

Для человека – это равно 400 км в оба конца каждую ночь.

Kunnen we klimaat opnieuw bekijken als iets dat gaat over menselijke gezondheid,

мы можем представить климат как нечто важное для человеческого здоровья,

Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker.

Только две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, и насчёт первой я не уверен.

Het menselijke brein is het meest perfecte orgaan. Het werkt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, vanaf de geboorte tot wanneer men verliefd wordt.

Человеческий мозг – самый совершенный орган. Он работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, от нашего рождения до того момента, когда мы влюбляемся.