Translation of "Geschiedenis" in German

0.023 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their german translations:

Militaire geschiedenis.

Militärgeschichte.

Bestaat objectieve geschiedenis?

Gibt es objektive Geschichte?

Hij studeert Amerikaanse geschiedenis.

Er studiert Amerikanische Geschichte.

Ik wil geschiedenis studeren.

Ich möchte Geschichte studieren.

De geschiedenis herhaalt zich.

- Geschichte wiederholt sich.
- Die Geschichte wiederholt sich.

- Ik houd van aardrijkskunde en geschiedenis.
- Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.

Ich mag Erdkunde und Geschichte.

Lech interesseert zich voor geschiedenis.

Lech interessiert sich für die Geschichte.

Hij gaf geschiedenis op school.

- Er unterrichtete Geschichte in der Schule.
- Er unterrichtete Geschichte an der Schule.

Meneer Green is leraar geschiedenis.

Herr Green ist Geschichtslehrer.

Juffrouw Tomas leert ons geschiedenis.

- Frau Thomas lehrt uns Geschichte.
- Frau Thomas bringt uns Geschichte bei.

Italië heeft een rijke geschiedenis.

Italien hat eine reiche Geschichte.

Mary is lerares geschiedenis, toch?

Mary ist Geschichtslehrerin, oder?

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

Er studiert Geschichte an der Universität.

Susan studeert als hoofdvak Amerikaanse geschiedenis.

Susan studiert im Hauptfach amerikanische Geschichte.

Ik interesseer me voor Japanse geschiedenis.

Ich interessiere mich für japanische Geschichte.

Deze dag zal de geschiedenis ingaan.

Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen.

Ons land heeft een rijke geschiedenis.

Unser Land hat eine reiche Geschichte.

Ons land heeft een glorieuze geschiedenis.

Unser Land hat eine ruhmreiche Geschichte.

Elk land heeft zijn eigen geschiedenis.

Jedes Land hat seine eigene Geschichte.

Dit land heeft een rijke geschiedenis.

Dieses Land hat eine reiche Geschichte.

- Ik interesseer mij voor de geschiedenis van Azië.
- Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van Azië.

- Ich interessiere mich für die Geschichte Asiens.
- Ich habe Interesse an asiatischer Geschichte.

Het enige dat we van de geschiedenis leren, is dat we niets van de geschiedenis leren.

Das einzige, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass wir nichts aus der Geschichte lernen.

Het enige dat we van de geschiedenis leren is dat we niks van de geschiedenis leren.

Das Einzige, das uns die Geschichte lehrt, ist, dass wir nicht aus der Geschichte lernen.

Terwijl ik de geschiedenis van de koolstofcyclus

Ich beschrieb den Kohlenstoffkreislauf

Mijn vader interesseert zich voor oude geschiedenis.

Mein Vater interessiert sich für Alte Geschichte.

De geschiedenis van Rome is erg interessant.

Die Geschichte Roms ist sehr interessant.

Hij is erg geïnteresseerd in Japanse geschiedenis.

- Er interessiert sich sehr für japanische Geschichte.
- Er ist sehr an der Geschichte Japans interessiert.

Ik interesseer me echt niet voor geschiedenis.

Ich interessiere mich wirklich nicht für Geschichte.

In het algemeen herhaalt de geschiedenis zichzelf.

Im Allgemeinen wiederholt sich die Geschichte.

Tom heeft bij het examen geschiedenis gesjoemeld.

- Tom hat beim Geschichtsexamen geschummelt.
- Tom hat bei der Geschichtsklassenarbeit geschummelt.
- Tom hat bei der Klassenarbeit in Geschichte geschummelt.
- Tom hat bei der Geschichtsklausur geschummelt.
- Tom hat bei der Klausur in Geschichte geschummelt.
- Tom hat bei der Geschichtsprüfung geschummelt.
- Tom hat bei der Prüfung in Geschichte geschummelt.

Ik zoek boeken over de Romeinse geschiedenis.

Ich suche Bücher über die Geschichte Roms.

Over wetenschap, technologie, de natuurlijke wereld en geschiedenis.

über Wissenschaft, Technologie, Natur und Geschichte.

Dat vormde onze geschiedenis en onze nationale aard.

Sie prägte unsere Geschichte und unser Wesen als Nation.

Tom weet veel over de geschiedenis van Amerika.

- Tom weiß viel über amerikanische Geschichte.
- Tom kennt sich sehr gut mit amerikanischer Geschichte aus.

De geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen.

Die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen.

Wat gebeurd is, is gebeurd. Het is geschiedenis.

Was geschehen ist, ist geschehen. Es ist Geschichte.

- Tom is een geschiedenisdocent.
- Tom is leraar geschiedenis.

Tom ist Geschichtslehrer.

De geschiedenis is de lerares van het leven.

Die Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens.

Ik heb nog nooit zo een eigenaardige geschiedenis gehoord.

Ich habe noch nie eine so merkwürdige Geschichte gehört.

Dus waarom die zorg over de geschiedenis van onze planeet

Also warum sich über die Geschichte unseres Planeten Gedanken machen,

De geschiedenis heeft ons geleerd dat het veel moeilijker was.

Die Geschichte lehrt uns, dass es viel schwieriger ist.

Maar de ontwikkelingen... ...in de geschiedenis hebben ons kapitalisten gemaakt.

Aber die Geschichte und die geschichtlichen Entwicklungen haben uns zu Kapitalisten gemacht.

Ik wil de geschiedenis van Japan studeren aan de universiteit.

Ich möchte an der Uni Japanische Geschichte studieren.

- Hij bezit veel boeken over geschiedenis.
- Hij heeft veel geschiedenisboeken.

- Er hat viele Geschichtsbücher.
- Er besitzt viele Geschichtsbücher.

Soldaten, hoog vanaf de piramides observeren veertig eeuwen geschiedenis jullie.

Soldaten, seid euch bewusst, dass von diesen Pyramiden vierzig Jahrhunderte auf euch herab blicken.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren geometrie en geschiedenis.

Meine Lieblingsfächer auf dem Gymnasium waren Geometrie und Geschichte.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren aardrijkskunde en geschiedenis.

Meine Lieblingsfächer auf dem Gymnasium waren Erdkunde und Geschichte.

Dit is een primeur in de geschiedenis van dit land.

Das ist eine Premiere in der Geschichte dieses Landes.

En voor het eerst in de geschiedenis kunnen we dit ook.

Und erstmals ist uns dies möglich.

Meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de berg.

mehr als irgendjemand sonst in der Geschichte des Berges.

De geschiedenis van de Zuid-Wales Vallei is een gevecht om rechten.

Die Geschichte der Täler von Südwales ist die eines Kampfes um Rechte.

Het internationaal horlogemuseum toont de geschiedenis van de tijdsregistratie in drieduizend voorwerpen.

Das internationale Uhrenmuseum zeigt in dreitausend Ausstellungsstücken die Geschichte der Zeitaufzeichnung.

We kunnen de geschiedenis niet veranderen, maar we kunnen er wel van leren.

Wie können die Geschichte nicht ändern, obzwar wir aus ihr eine Lehre ziehen können.

Ik zou graag een boek willen lezen over de geschiedenis van het lachen.

Ich würde gern ein Buch über die Geschichte des Lachens lesen.

Legenden over koning Hrolf komen uit een tumultueuze periode in de Europese geschiedenis, traditioneel

Legenden über König Hrolf stammen aus einer turbulenten Zeit der europäischen Geschichte, die traditionell

Maarschalk Ney was een van de meest inspirerende slagveldcommandanten in de geschiedenis: een geboren

Marschall Ney gehörte zu den inspirierendsten Schlachtfeldkommandanten der Geschichte: ein geborener

Vintage posters, middeleeuwse geschiedenis en meer. En elke aankoop helpt om dit kanaal te ondersteunen.

Vintage-Poster, mittelalterliche Geschichte und mehr geteilt. Und jeder Kauf hilft, diesen Kanal zu unterstützen.

- Het klimaat van de aarde verandert nu sneller dan in enig andere tijd in de geschiedenis.
- Het klimaat van de aarde is sneller aan het veranderen dan in enig andere tijd in de geschiedenis.

Das Erdklima verändert sich schneller als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte.

Dus vallen de Britten aan bij Cambrai, met de eerste grote tank aanval in de geschiedenis.

So the British attack at Cambrai, with the first major tank assault in history.

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zoveel over de geschiedenis van Australië weet als Tom.

Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel über die australische Geschichte weiß wie Tom.

En mensen zeggen "nou ja, daar kan ik niet op vertrouwen voor de geschiedenis, het zijn fictie!"

Und die Leute sagen: "Na ja, ich kann mich in der Geschichte nicht auf diese verlassen, sie sind Fiktion!"

De strijd vond echter plaats op 29 juli 1030, dus we zijn nu ver in de opgetekende geschiedenis

Die Schlacht fand jedoch am 29. Juli 1030 statt, so dass wir uns jetzt weit in der aufgezeichneten Geschichte befinden

Helaas zijn er in de geschiedenis maar weinig voorbeelden van naties die iets geleerd hebben van hun eigen verleden.

Leider finden sich in der Geschichte wenige Beispiele von Völkern, die etwas aus ihrer eigenen Geschichte gelernt haben.

Je kun het begrip "vrijheid" niet goed definiëren, omdat het in de loop van de geschiedenis zoveel verschillende tinten en nuances heeft aangenomen.

Man kann den Begriff „Freiheit“ nicht gut definieren, weil er im Verlauf der Geschichte so viele verschiedene Tönungen und Begriffsabschattungen angenommen hat.

Het Catalaans wordt door tien miljoen mensen gesproken, het bezit een uitstekende literatuur met een bijna duizendjarige geschiedenis. Toch heeft de wereld erbuiten nauwelijks aandacht voor deze rijkdom.

Die katalanische Sprache wird von zehn Millionen Menschen gesprochen und sie besitzt eine hervorragende Literatur mit einer nahezu tausendjährigen Geschichte. Dennoch beachtet die Außenwelt diesen Reichtum so gut wie gar nicht.

De taal Esperanto met haar rijke literatuur en haar 130 jaar geschiedenis, kan men zich eigen maken in een tiende van de tijd, die men nodig heeft voor het leren van de verspreide grote nationale talen.

Die Sprache Esperanto mit einer 130-jährigen Geschichte und einer reichen Literatur kann in einem Zehntel der Zeit angeeignet werden, die man braucht, um eine der verbreiteten großen Nationalsprachen zu erlernen.