Translation of "Geschiedenis" in Portuguese

0.016 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their portuguese translations:

Hij studeert Amerikaanse geschiedenis.

Ele estuda a história da América.

Ik wil geschiedenis studeren.

Quero estudar história.

De geschiedenis herhaalt zich.

A história se repete.

Ik hou van geschiedenis.

Eu gosto de história.

Juffrouw Tomas leert ons geschiedenis.

A senhorita Thomas nos ensina história.

Hij gaf geschiedenis op school.

- Ele ensinava História no colégio.
- Ele ensinava História na escola.

Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.

Amo geografia e história.

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

- Ele está estudando história na universidade.
- Ele aprende história na universidade.
- Ele estuda história na universidade.

Deze dag zal de geschiedenis ingaan.

Este dia vai ficar para a história.

Ons land heeft een rijke geschiedenis.

Nosso país tem uma história rica.

Ons land heeft een glorieuze geschiedenis.

Nosso país tem uma história gloriosa.

Ik interesseer me voor Japanse geschiedenis.

Estou interessado na história japonesa.

Ik heb liever geschiedenis dan aardrijkskunde.

Prefiro história a geografia.

De geschiedenis van Rome is erg interessant.

A história de Roma é muito interessante.

Ik interesseer me echt niet voor geschiedenis.

Eu realmente não tenho interesse em história.

In het algemeen herhaalt de geschiedenis zichzelf.

De uma maneira geral, a história imita ela mesma.

Tom heeft bij het examen geschiedenis gesjoemeld.

- Tom colou na prova de história.
- Tom colou no teste de história.

Mijn vader interesseert zich voor oude geschiedenis.

Meu pai se interessa por história antiga.

Ik zoek boeken over de Romeinse geschiedenis.

- Estou procurando livros sobre a história romana.
- Estou à procura de livros sobre a história romana.

Over wetenschap, technologie, de natuurlijke wereld en geschiedenis.

sobre ciência, tecnologia, o mundo natural e história.

Dat vormde onze geschiedenis en onze nationale aard.

Isso definiu toda a nossa história e a nossa natureza nacional.

Tom weet veel over de geschiedenis van Amerika.

Tom sabe muito sobre a história da América.

- Tom is een geschiedenisdocent.
- Tom is leraar geschiedenis.

Tom é professor de história.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat het veel moeilijker was.

A história ensinou-nos que era muito mais difícil.

Maar de ontwikkelingen... ...in de geschiedenis hebben ons kapitalisten gemaakt.

Mas a história e os desenvolvimentos na história transformaram-nos em capitalistas.

- Ik vind het een mooi verhaal.
- Ik hou van geschiedenis.

Eu gosto de história.

Ik wil de geschiedenis van Japan studeren aan de universiteit.

Eu quero estudar a história do Japão na universidade.

- Hij bezit veel boeken over geschiedenis.
- Hij heeft veel geschiedenisboeken.

Ele tem muitos livros de história.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren geometrie en geschiedenis.

Minhas matérias favoritas no colégio eram Geometria e História.

Puur wetenschappelijk gezien kan geschiedenis niet beschouwd worden als wetenschap.

De um ponto de vista estritamente científico, a história não pode ser considerada uma ciência.

De geschiedenis lijkt totaal niet op wat je in geschiedenisboeken leest.

A História em nada se parece com o que se lê nos livros de história.

De geschiedenis van de Zuid-Wales Vallei is een gevecht om rechten.

A história dos Vales de Gales do Sul é de uma luta por direitos.

De eerste immigranten in de Amerikaanse geschiedenis kwamen uit Engeland en Nederland.

Os primeiros imigrantes na história da América vieram da Inglaterra e dos Países Baixos.

Dit betreft niet alleen het bestuderen van de taal, geschiedenis en geografie.

Isto não se refere apenas ao estudo da língua, da história e da geografia.

Legenden over koning Hrolf komen uit een tumultueuze periode in de Europese geschiedenis, traditioneel

As lendas sobre o Rei Hrolf vêm de um período tumultuado da história da Europa, tradicionalmente

- Het klimaat van de aarde verandert nu sneller dan in enig andere tijd in de geschiedenis.
- Het klimaat van de aarde is sneller aan het veranderen dan in enig andere tijd in de geschiedenis.

O clima da Terra está mudando mais rápido do que em qualquer outro momento da história.

Dus vallen de Britten aan bij Cambrai, met de eerste grote tank aanval in de geschiedenis.

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zoveel over de geschiedenis van Australië weet als Tom.

Eu nunca conheci ninguém que saiba tanto sobre a história da Austrália quanto Tom.

En mensen zeggen "nou ja, daar kan ik niet op vertrouwen voor de geschiedenis, het zijn fictie!"

E as pessoas dizem "ah, bem, não posso contar com isso para a história, são ficção!"

Het Catalaans wordt door tien miljoen mensen gesproken, het bezit een uitstekende literatuur met een bijna duizendjarige geschiedenis. Toch heeft de wereld erbuiten nauwelijks aandacht voor deze rijkdom.

Dez milhões de pessoas falam o catalão, que possui uma proeminente literatura historicamente milenar. Apesar disso, o mundo exterior mal se dá conta dessa riqueza.

Bekeken door een vaderlandslievende bril lijken de Europeanen uit de 15e en 16e eeuw agenten van een beschavingsmissie in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Amerika, gebieden bewoond door volkeren die zogenaamd geen geschiedenis hebben.

Quando vistos por um prisma patriótico, os europeus dos séculos XV e XVI aparecem como agentes de uma missão civilizadora em terras da África negra e da América do Sul, habitadas por povos supostamente sem história.

Meermaals in de geschiedenis zijn mensen in opstand gekomen tegen de ongelijkheid van het leven en hebben ze geweigerd zich aan de beperkingen van wetten en geloofsovertuigingen te onderwerpen. Ze hebben vaak een periode van communisme en Rode Terreur doorgemaakt in de hoop uiteindelijk de perfecte staat te verwezenlijken. Hun leiders, aanvankelijk ongetwijfeld oprecht, omhelzen de utopische droom en verklaren zichzelf de vertolkers van zijn idealen, de beloofde gezanten van zijn zegeningen. Maar nu de materie voor de opstand rijp is en ze de verleidingen van de ontluikende macht niet kunnen weerstaan, ondergaan ze al snel die transformatie die de door de geschiedenis, vaak niet ten onrechte, vereenzelvigd wordt met demagogie, als ze falen, of met de autocratie, als ze slagen. In beide gevallen worden ze, met gebruikmaking van de elementen van verloochening in de maatschappij, apostelen van het geweld en verkondigen ze de theorie van de "creatieve vernietiging". Maar in plaats van een utopie te bouwen op de puinhopen die ze hebben geschapen, slagen ze er slechts in, zoals de geschiedenis laat zien, een andere regering op te zetten die, hoe legitiem en stevig haar fundamenten in theorie ook zijn, in de praktijk al snel despotischer en corrupter wordt.

Mais de uma vez na história, as pessoas se revoltaram contra as desigualdades da vida e se recusaram a se submeter às restrições de leis e credos. Frequentemente, passaram por um período de comunismo e terrorismo na esperança de alcançar o Estado Perfeito. Seus líderes, sem dúvida sinceros no início, esposam o sonho utópico, declarando-se intérpretes de seus ideais, mensageiros prometidos de suas bênçãos. Mas com o material para a revolta à mão e incapazes de resistir às seduções do poder nascente, eles logo passam por aquela transformação que a história identifica, muitas vezes não injustamente, com a demagogia, se fracassarem, ou com a autocracia, se tiverem sucesso. Em ambos os casos, ao utilizar os elementos da negação na Sociedade, eles se tornam apóstolos da violência, proclamando a teoria da "destruição criativa". Mas, em vez de criar uma utopia sobre as ruínas por eles causadas, só conseguem estabelecer, como mostra a história, outro governo que, por mais justo e sólido que seja em teoria, logo se torna na prática mais despótico e corrupto.

In naam van de Braziliaanse president, Luiz Inacio Lula de Silva, sprak Claudio Soarez Rocha zijn bewondering uit voor de voortdurende inspanningen die Esperantosprekende mensen over de hele wereld altijd leveren, voor de grotere verspreiding van Esperanto. Hij schreef onder meer: ​​"We weten dat er in de geschiedenis van de mensheid talen zijn geweest die opdringerig zijn geworden als gevolg van politieke macht, zoals het Latijn, of tot op zekere hoogte het Frans en de laatste tijd het Engels. In feite zouden we heel graag willen dat Esperanto op een dag door de meerderheid van de landen kan worden geaccepteerd als een taal die is aangenomen om de communicatie te vergemakkelijken, zonder taalkundige privileges."

Em nome do Presidente Lula, Cláudio Soares Rocha expressou admiração pelos esforços que os esperantistas do mundo inteiro dedicam à difusão cada vez maior do esperanto. Ele escreveu ainda: "Sabemos que, na história da Humanidade, línguas impuseram-se em conseqüência da hegemonia política, como o latim, o francês – em certa medida – e posteriormente o inglês. Ansiamos para que, de fato, algum dia, o esperanto possa ser aceito pela maioria das nações como língua adotada para facilitar a comunicação sem privilégios linguísticos."