Translation of "Geschiedenis" in Chinese

0.010 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their chinese translations:

Bestaat objectieve geschiedenis?

客观的历史存在吗?

Hij studeert Amerikaanse geschiedenis.

他学美国的历史。

De geschiedenis herhaalt zich.

歷史自會重演。

De rest is geschiedenis.

此後的事,盡人皆知。

Je studeert Chinese geschiedenis.

你学习中国历史。

Ik hou van geschiedenis.

我喜欢历史。

Meneer Green is leraar geschiedenis.

- 格林先生是一位歷史老師。
- 格林先生是歷史老師。

Susan studeert als hoofdvak Amerikaanse geschiedenis.

蘇珊正主修美國歷史。

Dit land heeft een rijke geschiedenis.

这个国家有很丰富的历史。

Mijn vader interesseert zich voor oude geschiedenis.

我父親對古代歷史有興趣。

Hij is erg geïnteresseerd in Japanse geschiedenis.

他對日本的歷史十分有興趣。

Ik zoek boeken over de Romeinse geschiedenis.

我在找关于古罗马历史的书。

Ik ken de geschiedenis van Europa heel goed.

我对欧洲历史很熟悉。

Dit is een primeur in de geschiedenis van dit land.

这是这国家历史上第一次。