Translation of "Geschiedenis" in Russian

0.022 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their russian translations:

Bestaat objectieve geschiedenis?

Существует ли объективная история?

Ik wil geschiedenis studeren.

Я хочу изучать историю.

De geschiedenis herhaalt zich.

История повторяется.

De rest is geschiedenis.

- Остальное - история.
- Остальное - уже история.

Je studeert Chinese geschiedenis.

Вы изучаете китайскую историю.

Ik hou van geschiedenis.

Я люблю историю.

Hij studeert Amerikaanse geschiedenis.

Он изучает историю Америки.

Meneer Green is leraar geschiedenis.

Господин Грин - учитель истории.

Juffrouw Tomas leert ons geschiedenis.

Мисс Томас учит нас истории.

Italië heeft een rijke geschiedenis.

У Италии богатая история.

Ik behaalde een PhD in geschiedenis,

Я защитила диссертацию по истории,

Susan studeert als hoofdvak Amerikaanse geschiedenis.

Сьюзен специализируется на истории Америки.

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

Он изучает историю в университете.

Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.

Я люблю географию и историю.

Deze dag zal de geschiedenis ingaan.

Этот день войдёт в историю.

Ons land heeft een rijke geschiedenis.

У нашей страны богатая история.

Ons land heeft een glorieuze geschiedenis.

У нашей страны славная история.

Ik interesseer me voor Japanse geschiedenis.

Я интересуюсь историей Японии.

Elk land heeft zijn eigen geschiedenis.

- У каждой страны своя история.
- У каждой страны своя собственная история.

Ik heb liever geschiedenis dan aardrijkskunde.

История мне нравится больше, чем география.

Dit land heeft een rijke geschiedenis.

У этой страны богатая история.

- Ik interesseer mij voor de geschiedenis van Azië.
- Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van Azië.

Я интересуюсь историей Азии.

Het enige dat we van de geschiedenis leren, is dat we niets van de geschiedenis leren.

Единственное, чему нас учит история, - это тот факт, что она нас ничему не учит.

Mijn vader interesseert zich voor oude geschiedenis.

Мой отец интересуется историей древнего мира.

Tom heeft bij het examen geschiedenis gesjoemeld.

Том списывал на экзамене по истории.

De geschiedenis van Rome is erg interessant.

- История Рима очень интересна.
- История Рима очень интересная.

Ik zoek boeken over de Romeinse geschiedenis.

Я ищу книги по истории Рима.

In het algemeen herhaalt de geschiedenis zichzelf.

- Говоря в общем, история повторяется.
- Вообще, история повторяется.

De meeste studenten houden niet van geschiedenis.

Большинство студентов не любят историю.

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

величайший факт в нашей истории.

Nu is toekomstige geschiedenis net hoe het klinkt.

История будущего — в прямом смысле.

Over wetenschap, technologie, de natuurlijke wereld en geschiedenis.

о науке, технологиях, мире природы и истории.

De geschiedenis is de lerares van het leven.

История — учительница жизни.

De geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen.

- История имеет свойство повторяться.
- История склонна повторяться.

Wat gebeurd is, is gebeurd. Het is geschiedenis.

Что случилось, то случилось. Это уже история.

- Tom is een geschiedenisdocent.
- Tom is leraar geschiedenis.

Том - учитель истории.

We hebben elkaar ontmoet in de les Amerikaanse geschiedenis

Мы встретились на уроке американской истории.

Dus waarom die zorg over de geschiedenis van onze planeet

Зачем же интересоваться историей планеты,

- Hij bezit veel boeken over geschiedenis.
- Hij heeft veel geschiedenisboeken.

У него много книг по истории.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren geometrie en geschiedenis.

В старших классах моими любимыми предметами были геометрия и история.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren aardrijkskunde en geschiedenis.

Моими любимыми предметами в гимназии были география и история.

En voor het eerst in de geschiedenis kunnen we dit ook.

И впервые в истории мы действительно можем это сделать.

Meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de berg.

абсолютный рекорд в истории восхождений на эту вершину.

Elke dag van uw leven is een dag van uw geschiedenis.

Каждый день твоей жизни - это страница твоей истории.

De geschiedenis van de Zuid-Wales Vallei is een gevecht om rechten.

История долин Южного Уэльса — это история борьбы за права.

De geschiedenis van de zondvloed is niet alleen uit de Bijbel bekend.

История о Всемирном потопе известна не только по Библии.

We kunnen de geschiedenis niet veranderen, maar we kunnen er wel van leren.

Мы не можем изменить историю, но мы можем извлечь из неё уроки.

Legenden over koning Hrolf komen uit een tumultueuze periode in de Europese geschiedenis, traditioneel

Легенды о короле Хрольфе происходят из бурного периода истории Европы, традиционно

De geschiedenis zal me goed gezind zijn, want ik ben van plan het te schrijven.

- История будет ко мне благосклонна, ибо я намерен писать её сам.
- История будет ко мне благосклонна, ибо я намерен написать её лично.

Dus vallen de Britten aan bij Cambrai, met de eerste grote tank aanval in de geschiedenis.

So the British attack at Cambrai, with the first major tank assault in history.

Niemand kon raden, in die dagen, welke plaats Martin Luther King zou krijgen in de geschiedenis.

В те дни никто не мог предположить, какое место Мартин Лютер Кинг займёт в истории.

En mensen zeggen "nou ja, daar kan ik niet op vertrouwen voor de geschiedenis, het zijn fictie!"

И люди говорят: «Ну что ж, на них нельзя полагаться в истории, они выдумка!»

Weinig mannen hebben ooit zo'n impact gehad op de loop van de geschiedenis als Alexander de Grote.

Немногие люди когда-либо оказали такое влияние на ход истории, как Александр Великий.

Jouw lichaam is een tempel, maar het is ook een museum van de geschiedenis van de natuur.

Ваше тело не только храм, но и музей естественной истории.

De strijd vond echter plaats op 29 juli 1030, dus we zijn nu ver in de opgetekende geschiedenis

Однако битва произошла 29 июля 1030 года, так что теперь мы живем в исторические

Wat is jouw moedertaal? Mari? Ik heb deze taal onlangs ontdekt na het lezen van het artikel over Fins-Oegrische talen op Wikipedia. Deze talen hebben een heel interessante geschiedenis.

Какой ваш родной язык? Марийский?! Я недавно узнал об этом языке, когда прочёл в Википедии статью о финно-угорской группе языков. Эти языки имеют очень интересную историю.