Translation of "Gevoed" in French

0.007 sec.

Examples of using "Gevoed" in a sentence and their french translations:

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

Ses petits doivent être nourris toute la journée.

Wordt alle leven gevoed, beschermd en onderhouden.

la vie toute entière est nourrie, protégée et maintenue.

Effectief te laten zijn, moeten ze naar behoren worden betaald, gekleed en gevoed - iets wat de Franse Republiek

soient efficaces, elles doivent être correctement payées, vêtues et nourries - ce que la République française

Hij maakte er zijn eerste prioriteit van om ervoor te zorgen dat zijn eigen mannen naar behoren werden betaald en gevoed - iets wat

Il a fait de sa première priorité de s'assurer que ses propres hommes étaient correctement payés et nourris - quelque chose de