Translation of "Dat" in Chinese

0.015 sec.

Examples of using "Dat" in a sentence and their chinese translations:

- Check dat.
- Controleer dat.

检查一下!

- Kan dat?
- Is dat mogelijk?

有可能吗?

- Onthou dat.
- Vergeet dat niet.

給我記住。

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

- 够了。
- 行了。

"Wie is dat?" "Dat is Jim."

"他是誰?" "他是吉姆。"

- Is dat zo?
- Is dat waar?

真的?

Ik denk dat dat verschrikkelijk is.

我看那糟透了。

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

奇怪。

- Dat kan niet!
- Dat is onmogelijk!

不能这样!

- Dat is keurig.
- Dat is netjes.

那很棒。

Dat klopt.

- 這是真的。
- 这是对的。

Pak dat.

抓住那个。

Dat kan.

行了。

- Meen je dat echt?
- Meent ge dat?
- Meen je dat serieus?

你是认真的吗?

"Wie is dat meisje?" "Dat is Keiko."

"那個女孩是誰?" "那是惠子。"

- Dat is onzin.
- Dat slaat nergens op.

这没有任何意义。

- Dat heb ik gezegd.
- Ik zei dat.

我是那樣說的。

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Raar.

奇怪。

- Dat is niet belangrijk.
- Dat geeft niets.

这不重要。

- Dat zal niet gebeuren.
- Dat gebeurt niet.

那是不會發生的。

- Waarom?
- Hoe kan dat?
- Hoe komt dat?

- 为什么?
- 为什么?

- Dat betekent niets.
- Dat wil niets zeggen!

这什么都说明不了!

- Hoe weet je dat?
- Hoe weet u dat?
- Hoe weten jullie dat?

- 你是怎麼知道的?
- 你怎么知道?

- Ik denk dat dat waar is.
- Ik denk dat het waar is.

我想那是真的。

- Dank je, dat is alles.
- Bedankt, dat is alles.
- Bedankt, dat was het.

谢谢,就这些。

Zou het kunnen dat dat gerucht waar is?

谣言可能是真的吗?

Ik wou dat je mij dat had verteld.

- 但願你告訴過我就好了。
- 要是你告訴過我就好了。

Dat is de reden dat hij boos werd.

那就是他生气的理由。

- Meen je dat echt?
- Meen je dat serieus?

你是认真的吗?

- Dat moest ík zeggen!
- Dat was mijn zin!

那是我該說的話!

Dat is geen kat. Dat is een hond.

那不是猫。那是狗。

- Zijn dat geen Engelsmannen?
- Zijn dat geen Engelsen?

他们不是英国人吗?

- Ja. Dat is juist.
- Ja, dat is correct.

是的。沒錯。

- Dat hebt ge verdiend.
- Dat heb je verdiend.

自作自受。

- Dat is te duur!
- Dat is te duur.

太贵了!

- Hoe weet je dat?
- Waarom weet jij dat?

你为什么会知道?

Het is beter dat ik dat niet eet.

我最好别吃那个。

- Dat zei ik.
- Dat is wat ik zei.

这就是我所说的。

Ik dacht wel dat je dat zou zeggen.

我就知道你会这么说。

Dat is het enige boek dat ik heb.

这是我仅有的一本书。

- Dat is nog slechter.
- Dat is nog erger.

那是更糟。

dat geeft aan dat er een grote onbenutte

这表明这个国家尚有许多

Zeg dat niet.

别说这个。

Dat is onmogelijk.

这不可能。

Dat bestaat niet.

他不存在。

Dat is genoeg.

够了。

Dat is kip.

这是鸡肉。

Meent ge dat?

你是认真的吗?

Dat wordt plezant.

那很可笑。

Dat is vreemd.

奇怪。

Is dat alles?

这就是全部吗?

Wie is dat?

那是谁?

Wat is dat?

那是什么?

Is dat beter?

那更好吗?

Dat kan niet!

- 这不可能!
- 这不可能。

Hoe kan dat?

怎么会呢?

Is dat waar?

这是真的吗?

Dat maakt nieuwsgierig.

那真有趣。

Iedereen weet dat.

那件事谁也知道。

Doe dat alsjeblieft!

麻煩您那樣做。

Dat doet pijn.

真疼。

Dat denkt niemand.

没有人这么想。

Wat betekent dat?

- 這是甚麼意思?
- 这是什么意思?

Doet dat pijn?

痛吗?

Dat is onmogelijk!

这不可能。

Dat is gek.

那是瘋狂的。

Is dat ver?

遠嗎?

Dat geeft niet!

没关系!

Ik schreef dat.

我寫了那些東西。

Dat is jammer.

好可惜。

Dat klopt niet.

这不是真的。

Dat is perfect.

那是完美的。

Ik gebruik dat.

我使用这个。

Dat grijze gebouw?

那栋灰色的大楼吗?

Dat is tijdverlies.

那是浪費時間。