Translation of "Dat" in Chinese

0.021 sec.

Examples of using "Dat" in a sentence and their chinese translations:

- Check dat.
- Controleer dat.

检查一下!

- Kan dat?
- Is dat mogelijk?

有可能吗?

- Onthou dat.
- Vergeet dat niet.

給我記住。

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

- 够了。
- 行了。

- Is dat zo?
- Is dat waar?

真的?

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

奇怪。

Ik denk dat dat verschrikkelijk is.

我看那糟透了。

- Dat kan niet!
- Dat is onmogelijk!

不能这样!

"Wie is dat?" "Dat is Jim."

"他是誰?" "他是吉姆。"

- Dat is keurig.
- Dat is netjes.

那很棒。

- Meen je dat echt?
- Meent ge dat?
- Meen je dat serieus?

你是认真的吗?

Dat klopt.

- 這是真的。
- 这是对的。

Pak dat.

抓住那个。

Dat kan.

行了。

- Dat is niet belangrijk.
- Dat geeft niets.

这不重要。

- Dat zal niet gebeuren.
- Dat gebeurt niet.

那是不會發生的。

- Dat is onzin.
- Dat slaat nergens op.

这没有任何意义。

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Raar.

奇怪。

"Wie is dat meisje?" "Dat is Keiko."

"那個女孩是誰?" "那是惠子。"

- Dat heb ik gezegd.
- Ik zei dat.

我是那樣說的。

- Dat betekent niets.
- Dat wil niets zeggen!

这什么都说明不了!

- Waarom?
- Hoe kan dat?
- Hoe komt dat?

- 为什么?
- 为什么?

- Ik denk dat dat waar is.
- Ik denk dat het waar is.

我想那是真的。

- Hoe weet je dat?
- Hoe weet u dat?
- Hoe weten jullie dat?

- 你是怎麼知道的?
- 你怎么知道?

- Dank je, dat is alles.
- Bedankt, dat is alles.
- Bedankt, dat was het.

谢谢,就这些。

- Dat is te duur!
- Dat is te duur.

- 太贵了!
- 太贵了吧!
- 太貴了!
- 这太贵了。

Zou het kunnen dat dat gerucht waar is?

谣言可能是真的吗?

Het is beter dat ik dat niet eet.

我最好别吃那个。

Dat is het enige boek dat ik heb.

这是我仅有的一本书。

Dat is geen kat. Dat is een hond.

那不是猫。那是狗。

Dat is de reden dat hij boos werd.

那就是他生气的理由。

- Meen je dat echt?
- Meen je dat serieus?

你是认真的吗?

- Hoe weet je dat?
- Waarom weet jij dat?

你为什么会知道?

- Dat hebt ge verdiend.
- Dat heb je verdiend.

自作自受。

- Dat moest ík zeggen!
- Dat was mijn zin!

那是我該說的話!

- Dat zei ik.
- Dat is wat ik zei.

这就是我所说的。

Ik dacht wel dat je dat zou zeggen.

我就知道你会这么说。

- Ja. Dat is juist.
- Ja, dat is correct.

是的。沒錯。

Ik wou dat je mij dat had verteld.

- 但願你告訴過我就好了。
- 要是你告訴過我就好了。

- Zijn dat geen Engelsmannen?
- Zijn dat geen Engelsen?

他们不是英国人吗?

- Dat is nog slechter.
- Dat is nog erger.

那是更糟。

dat geeft aan dat er een grote onbenutte

这表明这个国家尚有许多

- Echt?
- Echt waar?
- Is dat zo?
- Zit dat zo?
- Echt!?
- Serieus!?
- Is dat waar?

真的吗?

Dat maakt nieuwsgierig.

那真有趣。

Dat kan niet!

这不可能!

Ik gebruik dat.

我使用这个。

Zeg dat niet.

别说这个。

Wat is dat?

- 这是什么东西?
- 那是什么?
- 那是什麼?
- 那是什么啊?

Wie is dat?

这是谁啊?

Dat is vreemd.

- 奇怪。
- 这很奇怪。

Dat is onmogelijk.

这不可能。

Is dat alles?

这就是全部吗?

Meent ge dat?

你是认真的吗?

Dat is kip.

这是鸡肉。

Dat wordt plezant.

那很可笑。

Dat bestaat niet.

他不存在。

Dat is genoeg.

够了。

Is dat beter?

那更好吗?

Hoe kan dat?

怎么会呢?

Ik schreef dat.

我寫了那些東西。

Dat is jammer.

好可惜。

Doet dat pijn?

痛吗?

Dat doet pijn.

真疼。

Dat is perfect.

那是完美的。

Dat is onmogelijk!

这不可能。

Dat geeft niet!

没关系!

Is dat ver?

遠嗎?

Is dat waar?

这是真的吗?

Dat klopt niet.

这不是真的。

Dat grijze gebouw?

那栋灰色的大楼吗?

Dat is gek.

那是瘋狂的。

Dat denkt niemand.

没有人这么想。

Doe dat alsjeblieft!

麻煩您那樣做。

Wat betekent dat?

- 這是甚麼意思?
- 这是什么意思?

Iedereen weet dat.

那件事谁也知道。