Translation of "Dat" in English

0.019 sec.

Examples of using "Dat" in a sentence and their english translations:

- Alleen dat?
- Enkel dat?

- Just that?
- That's all?

- Check dat.
- Controleer dat.

Check that.

- Is dat zo?
- Klopt dat?
- Is dat correct?
- Is dat juist?

Is that correct?

- Wilt ge dat zij dat weet?
- Wil je dat zij dat weet?
- Wilt u dat zij dat weet?

Do you want her to know about it?

- Wilt ge dat zij dat weet?
- Wil je dat zij dat weet?

Do you want her to know about it?

- Neem je dat?
- Aanvaard je dat?
- Neemt u dat?
- Aanvaardt u dat?

Will you take that?

Nu dat, dat is echt.

Now, that, that's real.

- Kan dat?
- Is dat mogelijk?

Is that possible?

- Dat werkte.
- Dat had gewerkt.

That worked.

- Onthou dat.
- Vergeet dat niet.

Remember that.

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

That's enough.

Ik denk dat dat werkt.

I guess that works.

- Dat is waar.
- Dat klopt.

- This is true.
- That's true.

- Telt dat?
- Doet dat ertoe?

Does that count?

- Wist je dat?
- Wist u dat?
- Wisten jullie dat?

Did you know that?

- Dat klinkt eerlijk.
- Dat klinkt rechtvaardig.
- Dat klinkt fair.

That sounds fair.

- Denk je dat?
- Denkt u dat?
- Denken jullie dat?

- Do you think so?
- You think so?

- Dat kan niet!
- Dat kan niet.
- Dat is onmogelijk!

- It can't be!
- That's impossible!

- Dat was vreemd.
- Dat was raar.
- Dat was gĂȘnant.

That was awkward.

- Stoort dat u?
- Stoort dat jullie?
- Stoort dat je?

- Does it bug you?
- Does that trouble you?
- Does it bother you?

- Dat is irritant.
- Dat is vervelend.
- Dat is hinderlijk.

That's embarrassing.

Dat was de laatste keer dat we dat deden.

That was the last time we did that.

- Ik hoop dat we dat kunnen oplossen.
- Ik hoop dat we dat kunnen rechtzetten.
- Ik hoop dat we dat kunnen regelen.

I hope we can fix that.

- Denk je echt dat ik dat kan?
- Denkt u echt dat ik dat kan?
- Denken jullie echt dat ik dat kan?

Do you really think I can do that?

- Hoe wist je dat dat zou gebeuren?
- Hoe wist u dat dat zou gebeuren?

- How did you know that would happen?
- How did you know that that would happen?

- Denkt u echt dat ik dat kan?
- Denken jullie echt dat ik dat kan?

Do you really think I can do that?

- Ik vond dat ik dat moest doen.
- Ik dacht dat ik dat moest doen.

I thought I must do it.

- Dat is iets dat vrij vaak gebeurt.
- Dat is iets dat heel vaak gebeurt.

That's something that happens quite often.

- Dat is niet nodig.
- Dat hoeft niet.
- Dat moet niet.

- That's unnecessary.
- That isn't necessary.
- That's not necessary.
- There's no need for that.

Mary zei dat ze blij was dat Tom dat deed.

Mary said she's glad Tom did that.

Ik weet dat Tom wist dat Maria dat gedaan had.

- I know that Tom knew that Mary had done that.
- I know that Tom knew Mary had done that.
- I know Tom knew Mary had done that.

Dat was niet de eerste keer dat Tom dat deed.

- That wasn't the first time Tom did that.
- That wasn't the first time that Tom did that.

Waarom denkt u dat Tom wilde dat wij dat deden?

Why do you think Tom wanted us to do that?

Dat is goed. Dat naar beneden.

[Bear] Okay, that's good. Get that down.

Dat betekent dat het goed brandt.

That means it's gonna burn well.

Is een idee dat dat ontkent,

the mindset that denies that,

Ik denk dat iedereen dat weet.

I think that everybody knows.

"Wie is dat?" "Dat is Jim."

"Who is he?" "He is Jim."

- Dat is ongebruikelijk.
- Dat is ongewoon.

That's unusual.

- Wie denkt dat?
- Wie vindt dat?

Who thinks so?

- Dat is verschrikkelijk.
- Dat is rampzalig.

That's devastating.

- Dat zijn cadeaus.
- Dat zijn geschenken.

- These are gifts.
- Those are gifts.

Ze bevestigden, dat dat waar was.

They asserted that it was true.

- Herstel dat alsjeblieft.
- Herstel dat alstublieft.

Please fix that.

- Dat is lachwekkend.
- Dat is grappig.

- This is hilarious.
- That's funny.

- Dat was onverwacht.
- Dat kwam onverwacht.

- That was unexpected.
- It was unexpected.

- Dat kan niet!
- Dat is onmogelijk.

- That's impossible.
- It's impossible.
- It's not possible.
- This is impossible.

- Dat klinkt fantastisch.
- Dat klinkt geweldig.

- That sounds great.
- That sounds exciting.

Wilt u dat zij dat weet?

Do you want her to know about it?

- Dat is geweldig!
- Dat is prima!

- That's great.
- That's great!

- Dat is geweldig.
- Dat is verbazingwekkend.

- That's amazing!
- That's amazing.

Ik wil dat je dat weet.

I want you to know that.

- Dat klinkt mooi.
- Dat klinkt prachtig.

- That sounds beautiful.
- That sounds lovely.

- Corrigeer dat alsjeblieft.
- Corrigeer dat alstublieft.

Please correct that.

- Is dat zo?
- Is dat waar?

Is that true?

Je zei dat dat belangrijk was.

- You said it was important.
- You said that it was important.

- Dat is gerechtigheid.
- Dat is rechtvaardigheid.

That's justice.

Ik denk dat dat verschrikkelijk is.

I think that's awful.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

- That's strange.
- That's weird.
- That's odd.
- That is weird.
- That is odd.
- That is strange.

- Maakt dat uit?
- Doet dat ertoe?

Does that matter?

- Dat is belachelijk.
- Dat is belachelijk!

- That's ridiculous.
- That's ridiculous!

- Stoort dat u?
- Stoort dat jullie?

Does that trouble you?

- Dat is jammer.
- Dat is betreurenswaardig.

That's unfortunate.

- Dat ruikt goed.
- Dat ruikt lekker.

That smells nice.

Ik weet dat dat gek klinkt.

- I know that sounds crazy.
- I know it sounds crazy.
- I know that that sounds crazy.

- Dat snappen we.
- Dat begrijpen we.

We understand that.

Ik denk dat dat dringend is.

- That sounds urgent.
- I think that's urgent.
- I think that that's urgent.

- Dat is gevaarlijk!
- Dat is gevaarlijk.

- That's dangerous.
- That's dangerous!

- Ze willen dat.
- Dat willen ze.

They want that.

- Dat kan niet!
- Dat is onmogelijk!

- That can't be.
- That can't be!

- Dat is onwettig.
- Dat is illegaal.

- That's against the law.
- This is against the law.
- That's illegal.

- Dat is dom.
- Dat is stom.

- It's pathetic.
- That's stupid.
- That's lame.
- It's stupid.
- That's dumb.

Dat was alles dat wij hoorden.

That was all we heard.

Tom wil dat ik dat doe.

Tom wants me to do that.

- Dat is keurig.
- Dat is netjes.

That's neat.

Ze zeggen dat ze dat doen.

- They say that they do that.
- They say they do that.

- Dat is gestoord.
- Dat is krankzinnig.

That's nuts.

- Is dat kosteloos?
- Is dat gratis?

Is it free?

Wat vervelend dat dat is gebeurd.

How annoying that that happened.

- Dat klinkt fascinerend.
- Dat lijkt fascinerend.

It looks fascinating.