Translation of "Situaties" in Turkish

0.011 sec.

Examples of using "Situaties" in a sentence and their turkish translations:

Situaties worden extremer:

Daha uç olaylar yaşayacağız;

Weet welke situaties rood zijn.

Kırmızılarınızı bilin.

Hij is dergelijke situaties gewoon.

O böyle durumlara alışkındır.

Al de verwevenheid van verwante situaties.

İlgili durumların tüm bağlantıları.

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

hayatı zorlaştıran zor adımlarla karşılaşıyoruz

Dit overkomt je nu al heel lang in sociale situaties.

Bu, uzun zamandır sosyal ilişkilerde size oluyor.

In situaties als deze komt een vuurwapen aardig van pas.

Bu gibi durumlarda, bir tabanca kullanışlı gelebilir.

"Ik weet het, onze situaties verschillen," schreef hij in zijn brief,

"Durumlarımızın farklı olduğunu biliyorum," diye yazdı bana,

Is door mezelf in situaties te plaatsen waarin ik kwetsbaar moet zijn.

gelmeye zorlayacak tecrübeler yaratmaktı.

Ik kan me situaties indenken waarin een mes nuttig zou kunnen zijn.

Bir bıçağın yararlı olabileceği bazı durumları düşünebiliyorum.