Translation of "Houden" in Korean

0.006 sec.

Examples of using "Houden" in a sentence and their korean translations:

Consumenten houden ervan,

소비자들은 이에 열광하고 있으며,

Deze thermos... ...lijkt me te houden.

보온병이... 잘 버텨주는 것 같네요

En onze kinderen van ons houden.

예측할 수 있는 공식을 원합니다.

Ze kunnen zichzelf niet rechtop houden.

나무늘보는 혼자 똑바로 설 수 없어요.

Het is niet vol te houden.

그런 방식으로는 오래 갈 수 없어요.

De sporen van Dana houden hier op.

데이나의 발자국이 여기서 끊어졌어요

Ik verlies kracht door vast te houden.

여기 매달려 있자니 점점 힘이 빠지네요 이런!

Ik iets tegen het licht kan houden,

무언가를 빛에 비춰볼거야.

Als ik me daarmee ga bezig houden,

그러니까,

Kan ik ze ooit uit elkaar houden?

제가 그것들을 극복할 수 있을까요?

Ze houden zorgvuldig bij wat ze vangen,

그들은 그들이 잡았던 것을 주의 깊게 살펴보고,

Net als zij houden ze geen winterslaap.

‎숲쥐처럼 ‎꿀벌도 겨울잠을 자지 않죠

...die warmte uitstralen en hem koel houden.

‎열을 방출하고 체온을 낮춰주죠

Energie is essentieel om ons gaande te houden.

계속 움직이려면 에너지는 필수죠

We kunnen deze wolf niet op afstand houden.

늑대와 오래 대치할 순 없습니다

Nijlpaarden houden zich overdag koel in het water...

‎하마는 더운 낮 동안에는 ‎물속에서 몸을 식히고

Sommige houden een winterslaap om energie te sparen.

‎어떤 동물들은 겨울잠을 자며 ‎에너지 소모를 최소화합니다

Menselijke beschavingen niet langer in stand kunnen houden.

심화될 것이라고 예측하였습니다.

Ik hoef de armen niet tegen te houden.

‎제가 잡아당길까 봐 ‎팔을 뒤로 숨기지도 않았어요

Maar laat ik het er voor vandaag bij houden

하지만 오늘강의의 목적을 위해서는,

En ik wil de schaduw... ...van het wateroppervlak houden.

그리고 조심해야 할 건 수면에 그림자를 드리우지 않는 겁니다

Als ze hun kop achteruit houden en opgerold zijn...

저렇게 머리를 뒤로 빼고 똬리를 틀었을 때는

Het lastige wordt... ...richting houden als we beneden zijn.

문제가 되는 건 아래로 내려가면 방향을 유지하기 힘들단 거죠

Dit is zo'n plek waar kruipbeesten en slangen van houden.

딱 벌레나 뱀이 좋아할 만한 곳입니다

Als we een variant vinden waar we echt van houden,

그래서 저희는 정말 마음에 드는 종을 찾았을 때,

Dat jullie op z'n minst rekening houden met het geschetste beeld --

한번쯤은 제가 말하고 있는 관점에 대해 생각해보길 희망합니다.

En we wachten en houden het in de gaten met scans.

우리는 스캔검사 결과를 주시하면서 기다리고 있죠.

Om samen toezicht te houden op de gezondheid van de gletsjers;

함께 힘을 모아서 빙하의 건전성을 감시하고

Spieren die de twee schelpen als een scharnier bij elkaar houden.

기관인 관자를 좋아했습니다.

En schorpioenen houden ervan zich in bosjes en onder rotsen te verstoppen.

전갈은 덤불이나 돌 밑에 숨기를 좋아하죠

Maar we moeten ook nieuw gedrag en rages in de gaten houden.

하지만 새로운 습관이나 유행도 눈여겨 봐야 합니다.

Een loewak doet zijn best om deze boom voor zichzelf te houden.

‎사향고양이는 이 나무를 ‎제 것으로 하려고 애를 씁니다

Het wordt al warmer... ...en we houden het hier niet veel langer uit.

벌써 더워집니다 이 더위 아래에서는 그리 오래 버틸 수 없습니다

Is ons verteld ons in te houden en onze trots in te slikken.

혀를 깨물면서 자신감을 감추도록 교육받았습니다.

Deze rotsen zijn enorm glibberig. Ik verlies mijn kracht door me hier vast te houden.

어딜 디뎌 봐도 바위가 엄청 미끄러워요! 매달릴 힘이 빠져갑니다

...en we houden het niet lang vol als we niet blijven bewegen en slim zijn.

빠르게 움직이고 현명하게 결정하지 않으면 오래 버틸 수 없습니다

...en we houden het hier niet veel langer uit. We moeten opschieten en meer beesten vinden.

이 더위 아래에서는 그리 오래 버틸 수 없습니다 서둘러서 더 많은 생물을 잡아야 합니다

Ze weegt 20 procent meer, dus hij heeft al zijn kracht nodig om haar vast te houden.

‎암컷이 수컷보다 20% 무겁기에 ‎수컷은 온 힘을 다해 버팁니다

Dat is niet zo goed voor de medicijnen. We hebben een plan nodig om het koel te houden.

약품에는 썩 좋지 않겠죠 약품을 서늘하게 보관할 다른 방법이 필요할 거예요

Maar contact houden is lastig door het rumoer van de jungle-nacht. De oplossing van de huidvlieger is pas onlangs ontdekt.

‎그러나 시끄러운 정글의 밤을 뚫고 ‎소통하기란 쉽지 않죠 ‎날여우원숭이의 해법은 ‎최근에야 밝혀졌습니다