Translation of "Het" in Korean

0.012 sec.

Examples of using "Het" in a sentence and their korean translations:

Het vrouwtje begrijpt het.

‎암컷은 이를 알아챕니다

Het is wat het is.

그렇게 된 것이죠.

Ontwikkelde het Westen het krachtig,

서양은 이성적 추론의 가치를 힘껏 드높였으며,

Is het het waardeloze eten?

맛없는 음식 때문일까요?

Is het het dure parkeren?

주차장 요금이 비싸서 일까요?

Hier is het tijdelijke het nieuwe permanente aan het worden.

일시성은 새로운 영구성이 되고 있습니다.

Jij hebt het voor het zeggen.

결정은 당신 몫이니까요

Onder het ijs ligt het grondgesteente.

저 얼음 아래에는 기반암이 있습니다.

het krioelende leven in het bos,

생명력 넘치는 숲속에서 어우러져 살아갑니다.

Het stinkt.

악취가 심하네요

Bescherm het

그것을 보존하세요.

Het noorderlicht.

‎오로라입니다

Het resultaat?

결과는 어땠을까요?

Het oerbos.

‎아주 오래된 숲이었죠

Het gaat over het begrijpen van onze plaats in het universum.

이것은 우리가 사는 우주 공간을 이해하는 과정이거든요.

En ondersteunt het personeel bij het werk.

병원 직원이 할 일을 하도록 돕기도 하고요 .

Op het moment dat ze het zei,

학생이 그 단어를 내뱉자마자

Het universum heeft het gedicht al geschreven

우주는 여러분이 쓰려고 생각한

Waar het gebeurde en wanneer het gebeurde.

사건이 일어난 장소와 시기가 필요합니다.

Het imiteert het geluid van de kiskadie.

딱새 울음소리와 비슷하죠.

het verminderen en het recycleren van afval;

폐기물 감소와 그 가치의 재발견,

Maar het is net boven het vriespunt.

‎그렇다고 해도 ‎겨우 얼어붙는 걸 ‎면할 정도입니다

Het is namiddag in het Braziliaanse Pantanal.

‎브라질 판타나우의 ‎늦은 오후입니다

In het donker is het veel beter.

‎어둠 속에서는 ‎훨씬 뛰어나죠

Ik voel het. Het is al koeler.

시원함이 느껴져요 벌써 시원하네요

In het begin lijkt het allemaal hetzelfde.

‎처음에는 별다른 특징을 ‎찾아보기 힘들었죠

In het water en op het land.

‎바다에서도 육지에서도요

Ze hebben het zelfs in het Spaans.

스페인어로도 있습니다

En het zette delen van het ademhalingsapparaat vast,

호흡기의 부위를 제자리에 고정시켜 이것들이 움직이지 못하도록 하는

Lijkt het alsof het verhaal helemaal wordt weggeduwd,

이야기는 점차 밀려나고 있는 것처럼 보입니다.

Stopten ze met het gebruik van het woord.

그 단어를 쓰지 않게 되었습니다.

We leggen het hier neer... ...en vullen het.

자, 이렇게 땅속에 두고 흙을 덮습니다

Het is geen jaguar. Het is een wezelkat.

재규어가 아니에요 재규어런디예요, 보세요

Het vleugelpak... ...en het skydiven is zo spannend...

윙슈트 입고 하는 스카이다이빙은 믿을 수 없을 만큼 신나고요

Het is geen gewone zaklamp, het is ultraviolet.

일반적인 손전등과 달리 자외선 조명이죠

In het begin is het een vormeloze vlek,

처음에는 형태 없는 덩어리였다가

Hoe anders is het dan het menselijk brein?

인간의 뇌와 얼마나 다를까요?

Maak het heter en laat het sneller draaien,

행성이 뜨거워지고 자전이 빨라지면

En het heeft een fysieke component, het geluid,

소음에는 실체적 요소, 즉 소리와

Een week na het einde van het festival.

축제가 끝나고 일주일이 지났습니다.

Of is het de angst voor het onbekende?

아니면 미지의 것에 대한 공포일까요?

Ik zie het elke dag op het werk.

제가 매일 일을 하며 느끼는 것이 있어요.

Het maakt het moeilijker hun moeder te volgen.

‎바람 때문에 어미의 부름을 ‎따라가기가 더 힘듭니다

In het donker moet het nu veiliger zijn.

‎지금은 어둠이 깔려 ‎안전할 시간이죠

Onder het hemeldek. Laten we het wrak zoeken.

낙하산 펼쳤습니다 이제 비행기 잔해를 찾아보죠

Het oosten, waar we het wrak hebben gezien.

동쪽, 잔해를 포착한 곳입니다

Jij hebt het voor het zeggen. Jij bepaalt.

결정은 당신 몫인 거 잊지 않으셨죠? 당신이 결정하세요

Het vliegveld. Misschien moet je het opnieuw proberen.

비행장입니다 다시 시도하시는 게 좋겠네요

Het grootste obstakel voor het aanpakken van klimaatverstoringen

보시다시피 기후파괴를 막는데에 가장 큰 장애물은

Het is de bedoeling dat het praktisch is,

이 옷은 실용성을 위해 입는 옷인데

Het was een beetje eng in het donker.

‎깜깜하니 겁이 나더군요

Het merendeel van het onderwijs gebeurt met woorden.

따라서 학습의 대부분은 단어를 통해 이뤄집니다

Voortaan is het afgelopen zodra ik het weet.

이제부턴 끝이 뻔히 보이는 그 순간에 끝낼 거에요.

Gebeurt het toch.

이런 일은 여전히 일어나고 있습니다.

Nu komt het.

들어보세요.

Het is zeggenschap.

사생활이란 통제하는 겁니다.

...en vullen het.

흙을 덮습니다

Het wordt donker.

점점 어두워집니다

Het staat klaar.

준비됐고요

We doen het.

해봅시다!

Het wordt laat.

자, 시간이 늦었네요

Eerst het bed.

자, 우선은 잠자리입니다!

Het is koud.

아, 춥네요!

Het rauwe ei?

알을 날로 먹을까요?

Wat wordt het?

자, 어떻게 할까요?

Je kunt het.

당신은 할 수 있습니다

Kijk, het werkt.

보세요! 나왔습니다

het onverwerkte verdriet,

아직 해소되지 않은 슬픔,

Niemand wist het.

아무도 왜 그런지 말해주지 못했죠.

Voor het zenuwstelsel.

바로 신경계입니다.

Het wordt anders,

방식이 달라지는 것 뿐이지

Het waren techmiljardairs.

다들 억만장자들이었는데

Betoverde het me.

저는 매료되었어요.

Is het samenhangend?

그게 일치하나요?

En het enige --

그리고 한 가지

Hierin faalt het:

그리고 단점은 이렇습니다.

Het zou kunnen.

소용없을 지도 몰라요.

Het vermiste welpje.

‎뒤처졌던 녀석이군요

In het gebladerte...

‎캐노피 속에서...

Voorbij het gevaar.

‎위험 지대를 통과했습니다

Het is nu...

‎지금이 아니면...

Het bijt al.

벌써 찌르는 듯이 아프네요

En het werkt.

그리고 이것은 충분히 가능한 일입니다.

Het was pijnlijk.

그 기간 동안 고통스러웠죠.

Ik snap het.

어떤 상황인지 저는 잘 알아요.

Hier komt het.

시작해보지요.

Het is besmettelijk.

전염되는 것입니다.

In het rechterplaatje

오른쪽 이미지를 보시면,

Het is grond.

그건 바로 토양입니다.

Hier is het.

바로 이곳이죠.