Translation of "Kunnen" in Korean

0.034 sec.

Examples of using "Kunnen" in a sentence and their korean translations:

kunnen we leren hoe we ervan kunnen profiteren.

우리는 그것을 되려 이점으로 바꾸어버리는 법을 익힐 수 있습니다.

En we kunnen.

이제 내려가도 돼요

Het zou kunnen.

소용없을 지도 몰라요.

Mensen zouden kunnen verhongeren en regeringen zouden kunnen vallen.

사람들은 굶주리고 정부는 몰락할 수도 있습니다.

Wat kunnen we doen?

그럼 이제 우리는 무엇을 해야 할까요?

We kunnen dit, mensen.

우리 함께 해낼 수 있습니다.

Hoe kunnen we dit?

어떻게 가능했을까요?

Hier zou het kunnen.

여기가 좋겠네요, 보세요

We kunnen hier weg.

여기서 탈출하는 겁니다

We geleidelijk kunnen slagen.

점차 성공을 거둘 수 있다는 거죠.

Eindelijk kunnen ze eten.

‎마침내 먹이를 먹게 됐네요

...en kunnen ze verder.

‎코끼리들이 다시 움직입니다

Dit kunnen we realiseren

그리고 이건

Dat ze erop uit kunnen gaan en de wereld kunnen veranderen.

지도자의 역량을 기대하는건 무리인 이유입니다.

Waar we op kunnen bouwen,

우리가 기댈 수 있고,

We kunnen dan computertechnologie ontwikkelen

컴퓨터 기술을 발전시키는 것이 우리의 중요한 역할이라는 것입니다.

En deze kinderen kunnen dat.

어린이들은 기억해냅니다.

Er heel anders kunnen uitzien.

전혀 다른 모습일 것입니다.

We kunnen hier nu zijn

우리가 지금 여기 존재할 수 있는 것은

Slechte dingen kunnen snel gebeuren,

게다가, 나쁜 일은 빨리 일어나지만

Neushoorns kunnen potentieel gevaarlijk zijn...

코뿔소는 위험할 수 있지만

Ze kunnen een jachtluipaard doden.

‎치타를 죽일 수도 있습니다

De olifanten kunnen amper zien.

‎코끼리는 거의 보지 못합니다

Wij kunnen het niet alleen.

이 일을 혼자서는 할 수 없기 때문이죠.

We kunnen ons hypocriet voelen.

위선자가 된 듯 느끼게 되죠.

Zo zou ik kunnen zeggen:

예를 들어 말하자면,

Dan kunnen we ontkenning omgooien

그럼 이제 '부정' 도 뒤집을 수 있습니다.

We kunnen motiverende feedback geven

닥친 문제들에 대해 얼마나 잘 대응하고 있는 지에 대한

kunnen de microben erbij komen

미생물들은 들어올 수 있게 되고,

Ik had het kunnen weten,

그런데 왜 몰랐을까요.

kunnen we zeggen dat we mediteren.

그러면 우리는 명상한다고 말할 수 있습니다.

We kunnen een modern patentensysteem creëren

우리는 현대적인 특허 제도를 만들 수 있습니다.

Zulke zaken kunnen miljoenen levens redden

이와 같은 사례로 수백만명의 목숨을 살릴 수 있으며

We kunnen in de grot kamperen...

이 동굴에서 야영할 수도 있죠

En dan kunnen we vanavond eten.

그럼 저녁거리 생기는 거죠

We kunnen hier misschien achter kruipen.

이 나무 뒤에서 쉴 수도 있겠죠

Hadden we Dana sneller kunnen bereiken?

하지만 데이나를 더 빨리 구할 수도 있었을까요?

We kunnen zogenaamd statisch overleven proberen.

'정적 생존'이라는 걸 시도해볼 수도 있습니다

Hieruit kunnen we een fakkel maken.

이걸로 횃불을 만들 수 있습니다

Nu kunnen we niet meer terug.

이제 돌아올 수 없습니다

Deze schorpioenen kunnen behoorlijk dodelijk zijn.

이런 전갈은 아주 위험할 수 있습니다

Ze kunnen zichzelf niet rechtop houden.

나무늘보는 혼자 똑바로 설 수 없어요.

Wat kunnen we nog meer doen?

소음에 대해 뭘 더 할 수 있을까요?

kunnen we iemands stemming al peilen

이미 사람의 기분을 측정할 수 있고

Kunnen we zachtere stedelijke systemen creëren?

우리가 좀 더 유연한 도시 체계를 창조할 수 있을까요?

Je wil één vraag kunnen beantwoorden:

다음 질문에 답을 내기 위해서요

Al deze dingen kunnen worden gemeten.

이 모든 것들은 수치로 측정 가능한 것들입니다.

Duistere nachten kunnen de zaken vergemakkelijken.

‎밤이 어두워질수록 ‎사냥은 좀 더 쉬워질 겁니다

Ze kunnen de bioluminescentie duidelijk zien.

‎녀석들은 생물 발광을 ‎뚜렷하게 볼 수 있죠

Zodra ze niets meer op kunnen...

‎실컷 먹고 나면

Of het kunnen ingewikkeldere vergelijkingen zijn

좀 더 복잡한 한 더미의 방정식이 될 수도 있습니다.

We kunnen hier iets aan doen.

우리는 이걸 바꾸기 위해 무언가를 할 수 있습니다.

Intelligente machines kunnen planten individueel behandelen

로봇은 작물을 개별적으로 보살필 수 있습니다.

Ja, het zou kunnen gaan regenen.

에. 오늘 비가 올 것 같네요.

We kunnen dit rationeel allemaal wel begrijpen.

우리가 이것을 지능적으로 이해할 수 있도록 말이에요.

Nu kunnen we opstaan uit onze meditatie.

자 이제, 우리는 명상에서 떠오릅니다.

En jij zou dat voorbeeld kunnen zijn.

여러분일 수도 있어요.

Maar voor we nieuwe behandelingen kunnen toepassen,

하지만 우리가 새로운 치료법들을 적용하기 전에

Ik heb een aantal antivirusbedrijven kunnen overtuigen

저는 몇몇 안티바이러스 회사들에게

Deze bedrijven kunnen enorme hoeveelheden voedsel produceren.

하루에 3만 개의 야채를 생산하는

Omdat ze de medicijnen niet kunnen betalen.

약을 살 형편이 안돼서요.

We kunnen meer tijd investeren in gerechtigheid,

정의라는 명분에 더 많은 투자를 할 수도 있습니다.

...kunnen we de modder afspoelen en verdergaan.

진흙을 씻어내고 움직여도 됩니다

We kunnen een boom als deze gebruiken.

이런 나무를 이용할 수도 있습니다

We kunnen hier een klein vuur maken...

여기 불을 피워도 되겠어요

We kunnen hier een klein vuur maken...

여기 불을 피워도 되겠어요

Ik zou wel wat energie kunnen gebruiken.

아무래도 에너지를 더 섭취해야겠네요

Hier door halen... ...en we kunnen gaan.

로프에 연결하면 내려갈 준비가 됩니다

Laten we zien wat we kunnen vinden.

탱크로 들어가서 뭐가 나오는지 봅시다

We kunnen de verbindingen tussen ons voelen.

모두 연결되어 있는 걸 느낄 수 있습니다.

Zodat we onze politieke keuzes kunnen verfijnen,

그래야 우리의 정치적 선택을 가다듬을 수 있으니까요.

En tekeningen kunnen niet alleen beelden overbrengen,

그림은 단순히 이미지로 의사소통하는 것이 아니라

Die beschaving zou zelfreproducerende sondes kunnen programmeren

그 문명은 스스로 탐사선을 프로그래밍하여

Ik denk dat we dat kunnen veranderen.

전 우리가 그 점을 바꿀 수 있다고 봅니다.

Hoe makkelijker we ons iets kunnen herinneren,

머릿속에서 뭔가 쉽게 떠오를수록

Het beter kunnen vertellen en verder verspreiden.

이 얘기를 더 잘 설명하고 널리 알리면 좋겠어요.

kunnen wij diezelfde oefeningen en technieken gebruiken

우주 비행사들에게 적용할 수 있는 운동법과 기술을 개발할 수 있고

Ingebouwde nachtlampjes om elkaar te kunnen zien.

‎타고난 야간 조명이 ‎서로를 찾을 수 있게 해줍니다

Aan de kust kunnen getijdenwisselingen immens zijn.

‎해안에서는 ‎조수의 변화가 크게 드러납니다

Ze kunnen beide goed zien in kunstlicht.

‎양쪽 다 인공 조명 덕분에 ‎잘 보입니다

Maar ze kunnen zich wel blijven voeden.

‎계속 양분을 섭취할 수 있습니다

Sleepnetten kunnen honderden tonnen per trip opscheppen.

‎저인망 어선은 출항 한 번에 ‎수백 톤까지 잡아 올립니다

Ondanks het donker... ...kunnen ze niet slapen.

‎어둠이 내렸지만 ‎녀석들에게 잠은 사치입니다

Misschien kunnen we de sterke zon gebruiken.

강한 햇빛을 이용할 수 있을지 어디 한번 볼까요

Omdat ze ons iets magisch kunnen leren

왜냐하면 그들은 우리에게 마법같은 것을 가르쳐주기도 하고요.

Vervolgens kunnen we doemdenken omkeren tot steunen.

다음은 '종말' 을 '옹호' 로 뒤집는 것입니다.

We kunnen identiteit omgooien met betere verhalen.

더 나은 이야기로 포장할 수 있습니다.

Voor beleid en oplossingen die dat kunnen.

든든한 디딤돌이 되어줄 수 있습니다.

Dan kunnen we de hele crisis vermijden.

우리는 이 위기를 다함께 극복할 수 있습니다.

We kunnen vrachtwagens, vliegtuigen en ossenkarren wegen.

우리는 트럭이나 비행기, 우차의 무게를 잴 수 있습니다.

Maar we kunnen er iets aan doen.

우리도 대응책이 있습니다.

Ze kunnen er stekelig uitzien en glad.

‎피부가 울퉁불퉁했다가 ‎매끈해지기도 하고

Met dat geld kunnen we wegen bouwen

덕분에 우리는 기부금으로