Translation of "Van" in Korean

0.043 sec.

Examples of using "Van" in a sentence and their korean translations:

van een bron van vrede en een bron van geluk

평화와 행복의 원천이

van allerlei mensen van alle leeftijden.

이런 이야기들을 들어왔습니다.

...van een van de ultieme nachtrovers.

‎밤의 최고 포식자 중 ‎하나의 것이죠

We verschillen van karakter, van cultuur,

각자의 인격과, 문화

Van spektakel...

‎놀라운 광경과...

van die vrede die van binnen komt.

내면에서 나오는 이 내적 평화를요.

Een witte bepleiter van vrijheid van meningsuiting,

백인이자 언론의 자유 지지자는

Zelfs van een afstand van 380.000 kilometer...

‎380,000km 이상 떨어져 있지만

van levende dieren die afstammen van de dinosauriërs.

해부학을 연구한다고 말하는 멋진 방법입니다.

Het bovenste gedeelte van de longen van dinosauriërs

이것은 공룡들의 폐의 윗면이

Van steen naar hamer, van mens naar mummie,

돌이 망치가 되고 사람이 미라가 되며

In deze visualisatie van een van mijn simulaties

제 시뮬레이션 중 하나를 시각화한 것인데요.

Tegenwoordig spreekt de Minister van Gezondheid van Noorwegen

오늘날 노르웨이 보건복지부 장관은

Geopereerd met behulp van licht van reflecterende oppervlakken.

반사된 표면의 빛을 끄는데 썼지."

Onze vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging,

언론의 자유와 결사의 자유,

van onze ellende.

우리의 행복하지 않음에 대해서요.

En van anderen.

다른이들을 이롭게하세요.

Van geheime jungles...

‎은밀한 정글부터

Piramiden van Gizeh

기자의 피라미드

Het is één van de oudste vormen van verbindingstechnologie.

이는 연결 기술의 초기 형태라 볼 수 있는 것이었습니다.

Zelfs de ambitieuze doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs

파리기후협약의 야심찬 목표 조차도

van het verplaatsen en rechtzetten van grote, zware objecten,

크고 무거운 물체들을 단순히 움직이고 세우는 겁니다.

De kwestie van het onnadenkend uitspreken van het woord

교수진이 별 생각 없이 단어를 내뱉는 일을

Een zeester. Een van de gulzigste bezoekers van vanavond.

‎불가사리입니다 ‎오늘 밤 가장 게걸스러운 ‎방문객 중 하나죠

Ze is lid van een sociaal netwerk van huidvliegers.

‎날여우원숭이들끼리는 ‎광범위한 소통망이 있습니다

Stonden zijn leerkrachten versteld van het wiskundetalent van Omar.

선생님들은 오마의 수학 실력에 깜짝 놀랐습니다

De Slag om Friedland was een van de meest beslissende overwinningen van de carrière van Napoleon.

프리틀란트 전투는 나폴레옹의 업적에서 가장 결정적인 승리 중 하나이다.

van de van fossiele brandstoffen afgeleide koolstof in de atmosfeer.

1/3을 상쇄할 수 있습니다.

Met inbegrip van de communistische maatschappijen van China en Vietnam,

많은 아시아 경제가 경제 발전에 있어서

En word je bewust van het gevoel van je adem

코 끝으로 나오는 숨의 감각을

En meer te profiteren van het geluid van de stilte.

침묵이 주는 이점을 더 누리기 위해서 할 일입니다.

Een blijk van de enorme vasthoudendheid van de menselijke geest

이는 인간의 놀라운 집념을 보여주는 동시에

Hou ik niet van jou, hou ik niet van jou

너를 사랑하지 않아 너를 사랑하지 않아

Een deel van het antwoord komt van onze cognitieve psychologie.

그 대답 중 일부를 우리의 인지 심리에서 찾을 수 있습니다.

Hongersnood is een van de vier ruiters van de Apocalyps.

요한 계시록의 네 재앙 중 하나인 기근의 경우에는

van elk levend wezen met de kracht van de rede

이성의 힘을 갖고 자신의 생존을 추구하는

Jullie beheersen de taal van het lezen van beelden perfect.

여러분은 이미지 읽기라는 언어에 능숙합니다.

van het breken van aluminium, staal en kunststof onder druk.

압력을 받으면 어덯게 깨어지는가에 대해 잘 알고 있습니다.

Hebben veel mensen uitgesloten van de voordelen van de ruimte

우주가 주는 혜택에서 많은 사람들을 제외시켰고

Het nachtelijk succes van jachtluipaarden hangt af van de maan.

‎치타의 야간 사냥 성공은 ‎달빛에 좌우됩니다

De overleving van deze groep hangt af van zijn hoofdleeuwin.

‎이 어린 사자 무리의 생존은 ‎우두머리 암사자에 달렸습니다

En de grootste voedselbron van talloze zeewezens. Van klein grut...

‎이들은 수많은 해양 생물의 ‎주요 식량이기도 하죠 ‎작은 치어부터 

Zijn goede evenwicht tussen nauwkeurigheid van grootte en van vorm.

기분 좋은 크기와 모양의 균형 때문이죠. (*pleasant balance)

van Washington tot Florida

워싱턴에서 플로리다,

In aggregaten van grondmineralen

토양 광물의 엉김과

'de wet van drie'.

세 개의 규칙인데요.

Ten voordele van jezelf

스스로와

Het geluid van stilte.

침묵의 소리.

De rol van boodschapper.

바로 전달자의 역할이죠.

Afkorting van 'Gangster Quinn'.

갱 단원 퀸 (Gangster Quinn)을 줄인 거였죠.

Van 1991 tot 2013...

1991년부터 2013년까지

Van klimaatcatastrofe tot autoritarisme,

기후 재해부터 시작해서 권위주의,

En die van mij,

이 나라의 역사와

Tweederde van haar cognitie...

‎왜문어는 인지력의 2/3가

Hij houdt van vlees.

‎육식을 좋아하죠

Thuisland van de sherpa's

셰르파의 고향

Van de overige studenten

나머지 학생의 대부분은

Onze uitdaging is om te lenen van de wijsheid van vroeger

우리의 과제는 과거의 지혜와

Is gemaakt van iets dat totaal verschilt van jou en mij.

저와 여러분과는 완전히 다른 물질로 구성되어 있다는 것입니다.

Hier zie je enkele resultaten van eerder dit jaar van VirusTotal.

여기 Virustotal의 올해 초 자료들입니다.

Moet de rest van de wereld zich daar iets van aantrekken?

나머지 사람들이 그걸 걱정할까요?

Maar als gevolg van verbeteringen in de kwaliteit van onze infrastructuur.

기반 시설물의 복원력이 향상되었기 때문일 겁니다.

Ik had veel van die punten van ontmoeting tijdens mijn leven,

전 지금껏 살며 많은 대면의 순간들을 경험해왔지만

De oorzaak van de dood van Alexander is nooit geweest gevestigd.

알렉산드로스의 사인은 아직 밝혀지지 않았다.

Of ik kan wat van de schors gebruiken van deze berk.

아니면 그냥 이 자작나무의 껍질을 이용할 수도 있죠

Het menselijke equivalent van een rondreis van 400 kilometer. Elke avond.

‎인간으로 치자면 매일 밤 ‎400km를 왕복하는 셈입니다

Zijn zoektocht heeft hem weggeleid van de bescherming van de crèche...

‎새끼는 부모를 찾다가 ‎탁아소에서 멀어졌습니다

In deze tijd van het jaar is ze van zalm afhankelijk.

‎이맘때에는 ‎연어가 주식입니다

In tegenstelling tot slechts 3% van de moeders van de heteroseksuelen.

이성애자 남성들은 3%만이 그렇다고 답했습니다.

Maar een van de meer recente innovaties in de productie van levensmiddelen,

하지만 더 최근에 이루어진 식량 생산의 혁신 중 하나는

En als het vergroten van je risico op de ontwikkeling van kanker

혹시라도 만약에 발암 가능성 증가와

We kunnen emoties bekijken in termen van competentie in plaats van gender.

우리는 감정을 표할 수 있고 성별이 아니라 유능함에 대해 생각할 수 있습니다.

Een situatie van armoede te veranderen in een van rijkdom en welvaart.

가난을 부와 풍요로 바꿀 수 있다고 믿습니다.

En de vissen eten van haar. Veel aaseters komen van haar eten.

‎문어는 물고기 먹이가 됐죠 ‎수많은 청소동물이 와서 ‎뜯어 먹었어요

De historische bron van de verkettering van zwarte mannen en blanke mannen

흑인 남성과 백인 남성을 악으로 규정 하는 역사적 배경은

Dit infrageluid weerkaatst van de bladeren en penetreert de muur van bomen.

‎이 초저주파 음은 ‎캐노피에는 반사되고 ‎빽빽한 나무 사이는 통과합니다

In de bergen van Patagonië... ...heeft de poema gebruikgemaakt van de duisternis.

‎파타고니아의 산지에선 ‎어미 퓨마가 어둠을 ‎유리하게 써먹었군요

Ik ben nu een melancholische versie van de 'Man van Zes Miljoen'.

약간 침울한 버전의 '육백만불의 사나이'랄까요.

En van Guatemala tot Australië.

과테말라에서 호주에 이르기까지요.

Variërend van mensen tot bergketens.

보이지 않는 부분도 너무 많습니다.

Is het bestuderen van sterrenstelsels.

은하계를 연구하는 것입니다.

Een van de belangrijkste oplossingen

기후변화가 제시한 국제적 문제점에 대한

Ze hadden er genoeg van.

더는 못참겠다고요.

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

고의적인 허위 정보임을 밝혀냈습니다.

"Mijn tuin is van mij!"

"내 정원은 나만의 것이야!"라고

Het gevaar van woorden zelf,

문자 자체에서 받는 위협

De revolutie van goed bestuur.

즉, 좋은 통치라는 혁명이죠.

In de winter van 2012

2012년 겨울이었어요.

Van dit naar gekleurde stoffen:

저는 이걸 섬유 염색에 접목해

Dus ik veranderde van onderwerp.

그래서 저는 대화 주제를 바꿨죠.

In dit schilderij van Magritte,

여기 마그리트의 그림을 보면서

van New Orleans tot Nairobi.

뉴올리언스부터 나이로비까지.

van San Francisco naar Hawaï.

샌프란시스코에서 하와이로 가는 배에 타고 있었습니다.

Een voorproefje van ruwe data

우리가 광유전학기술을 사용해

Maar van de hele mensheid.

조상이라고 생각하는 것이요.

Voor curatieve behandeling van borstkanker.

유방암 치료를 받기 위해서였죠.

Ik stond versteld van haar,

저는 그녀에게 경외심을 느꼈습니다.

Tot het loslaten van angst.

두려움을 버리도록 했습니다.

Veel van hen meldden hetzelfde:

그리고 많은 이들이 똑같이 이상한 것을 목격했어요.