Translation of "Door" in Korean

0.011 sec.

Examples of using "Door" in a sentence and their korean translations:

Door TED,

TED 덕분에요.

Was niet door grapjes, maar door verhalen.

농담이 아닌 이야기였어요.

Die maar door en door zou kunnen gaan

계속해서

door externe omstandigheden."

여기저기 날린다."

Door dit ijs.

얼음을 뚫을게요

Gedreven door overlevingsinstinct...

생존 본능에 따라

Door dit programma

그러나 이 프로그램을 만난 후

Uitgestrooid door mijn praatje.

제 방금 한 이야기 속에 퍼뜨렸다는 것이에요.

Gevolgd door Noord-Amerika.

불과 최근 200년밖에 되지 않았죠.

Door de wetenschappelijke revolutie,

과학혁명과

Mede door deze woede,

분노의 결과의 일부로

Sterven door dat plastic.

플라스틱 때문에 죽어가고 있죠.

Weinig maanlicht dringt door.

‎달빛도 대부분 가로막히죠

Maar wel door aanraking.

‎대신 촉각으로 잡죠

door Jimmy weten ze

아이들은 지미와 얘기하면

Hij deed dat door het door te geven aan de volgende generatie,

그는 악기를 다음 세대에 물려주어 보존하셨습니다.

door daarin de eerste te zijn en door de domino te zijn.

남보다 앞장서고, 도미노가 되기로 했습니다.

...goed afgeschermd door de sneeuw.

눈이 단열재 역할을 잘해줍니다

Daar kom ik niet door.

지나갈 방법이 없네요

Mensen verliezen ledematen door tetanus.

파상풍 때문에 팔다리를 절단하곤 합니다

En toen had ik door

그리고 그 지점에서 저는 깨달았어요.

door 's werelds grootste geesten.

세계적인 권위자들에 의해서요.

Veroorzaakt door machtige, snode krachten

강력하고 비도덕적인 세력이 야기한

Door hard werken en doorzettingsvermogen

노력과 인내의 결과

Toch gaat het bloedvergieten door.

그럼에도 유혈 사태는 계속되고 있습니다

...bepaald worden door het maanlicht.

‎달빛에 좌우되는 곳입니다

Door compleet stil te staan...

‎완전히 가만히 서서

...door hun geroep te naderen.

‎그 소리에 찾아오거든요

De capibara's hebben hem door.

‎카피바라가 알아챘습니다

Is binnengebracht door een ambulance,

구급차로 이송되어 왔죠.

Alexander marcheerde door naar Phrada.

알렉산드로스는 프라다로 진군했다.

Werden weggegooid door Amerikaanse boeren.

미국 농민들에 의해 버려졌습니다.

We raakten verbonden door onze overeenkomsten,

그러나 우리는 차이점으로 멀어지기 보다는

Want door alle tijd te nemen

천천히 보냈던 소중한 시간 속에서

Ze zijn meegenomen door de stroming,

개울에 떠내려가 버렸네요

...en goed geïsoleerd door de sneeuw.

눈이 단열재 역할을 잘해줍니다

...de giftanden komen door de handschoen...

독니가 장갑에 꽂히게 하면

...de tanden komen door de handschoen...

독니가 장갑에 꽂히게 하면

Wij mensen zijn geobsedeerd door snelheid.

우리 인간은 속도에 집착하죠.

Misschien zelfs door een medische bril.

의학적 관점으로까지요.

Degene die werden uitgeschakeld door slaapgebrek

수면 부족으로 인해 줄어든 활동량을 보인 유전자는

Bloeiende ecosystemen door bescherming en herstel;

보호와 복원을 통해 번성하는 생태계,

En dat veroorzaakt uitstoot door ontbossing.

사막화로 인한 온실가스가 배출되는 이유죠.

Als je vandaag door Azië reist,

요즘 아시아를 여행하시면,

Door goed bestuur zie je nu:

훌륭한 통치의 결과로

Het door Zeus zelf geslingerde projectiel?

제우스 신의 번개가 아닐까요?

We gaan door met dit werk

우리는 멈추지 않을 것입니다.

...door de bloeiende bloemen te volgen.

‎꽃이 피는 걸 따라서요

Het werkt door middel van verdampingskoeling.

'증발 냉각'이라는 원리인데요

En betonneren door ze te beoordelen.

콘크리트를 부어버려서 섣불리 판단하려 합니다.

Dit filmpje, gemaakt door mijn onderzoeksgroep,

저희 연구 그룹에서 만든 이 영화는

Tekst en commentaar door Jane Goodall

대본 및 내레이션: Jane Goodall

Waarvan vele door progeria veroorzaakt zijn,

많은 장애물이 있다 할지라도

Je leert het door fouten te maken.

두 가지 것들을 포용하는 법을 배워야 합니다.

De naaldachtige giftanden prikken gemakkelijk door huid...

피부를 뚫는 건 바늘 같은 송곳니이지만

Gevolgd door heldere stippen van de discobal

또 디스코 볼과 책장의 다른 물체에서

Dat alles ging toen door me heen

그 순간 학생들 앞에 선 저에게

...en daarmee komen ze de winter door.

그리고 이 먹이를 통해 겨울을 날 겁니다

Dit helpt je de nacht door komen.

밤을 보내는 동안 좋은 피난처가 돼줄 겁니다

Ik verlies kracht door vast te houden.

여기 매달려 있자니 점점 힘이 빠지네요 이런!

Hier door halen... ...en we kunnen gaan.

로프에 연결하면 내려갈 준비가 됩니다

Dat houdt in door verlaten mijnen navigeren...

즉 우리가 찾아볼 곳은 불안정한 폐광산과

Een adelaar los door de aula vloog,

강당을 자유롭게 날아다니는 독수리와

Is trouwens niet door slaappillen te gebruiken.

수면제 사용은 배제했습니다.

Kan voelen als lopen door een mijnenveld.

지뢰밭을 헤매는 것같이 느껴짐을 저 는 알고 있습니다.

Die de waterdamp door de atmosfeer jaagt.

지상풍은 대기 속으로 수분을 이동시킵니다.

Werd vorig jaar bestraald door een zonnevlam.

작년에 화염으로 불타버렸습니다.

Moed is door je angst heen gaan.

용기란 두려움 속에서도 걸어나가는 것입니다.

Een familie olifanten trekt door het bos.

‎숲에 사는 코끼리 가족입니다

Ik ga hier door proberen te komen.

아래로 통과해야겠습니다

Ik zag een team, getransformeerd door coaching

저는 코치를 통해 탈바꿈한 팀을 볼 수 있었습니다.

door het dichter bij huis te brengen

시급한 문제로 만들 수 있습니다.

Door de wereldwijde verstoring van het weer

전세계적으로 기후가 바뀐다는 것은

Ingegeven door mijn zorg om ons milieu.

환경에 대한 개인적인 우려에서 비롯된 거였죠.

Deze vlekken werden groot door de zwaartekracht.

저 점들이 커다란 이유는 중력 때문입니다.

Koolstof komt in de grond door fotosynthese,

탄소는 광합성이란 과정을 통해 토양에 들어오는데

door de invoering van diepgewortelde vaste planten,

뿌리 깊은 다년생 식물을 심고,

Dat grotendeels door de EU was gesubsidieerd.

대부분의 자금이 EU에서 나왔죠.

Ik liet me inspireren door mijn jeugd...

‎그러다 어린 시절의 기억과

Een cycloon door het zuiden van Afrika.

... 남아프리카 전역이 사이클론에 휩쓸리고

door hen tijdelijk te belonen met een monopolie.

보상으로 일정 기간 동안의 독점권을 주면서 말이죠.

Door de wond in warm water te doen...

온수에 독을 맞은 곳을 담그고

Door de jungle zonder kapmes... ...is geen pretje.

마체테 없이 정글을 다니는 건 못 할 짓이네요

Het is maar half verteerd door de beer.

곰이 반만 소화시켰죠

...en ze lopen kilometers door onder de berg.

산 밑으로 몇 km씩 갱도를 이었습니다

Zelfs de rugzak werkt. Door erop te liggen.

사실, 배낭도 쓸모 있습니다 배낭 위에 눕는 거죠