Translation of "Meilleures" in Turkish

0.032 sec.

Examples of using "Meilleures" in a sentence and their turkish translations:

Elles sont meilleures amies.

En iyi arkadaşlar.

« Faites de meilleures mesures. »

"Daha iyi ölçümler yapın."

De meilleures politiques publiques.

daha iyi kamu politikaları göreceksiniz.

Et des villes meilleures

Ve daha iyi şehirler

Y compris les meilleures institutions,

en iyi kurumlardan biri de olsa,

Les plages sont meilleures ici.

Plajlar burada daha iyi.

J'ai de meilleures choses à faire.

Yapacak daha iyi şeylerim var.

Nos meilleures idées viennent des autres.

En iyi düşüncelerimiz diğerlerinden gelir.

Nous devons prendre de meilleures décisions.

Bizim daha iyi kararlar almamız gerekiyor.

- Nous sommes meilleurs qu'eux.
- Nous sommes meilleures qu'elles.
- Nous sommes meilleures qu'eux.
- Nous sommes meilleurs qu'elles.

Biz onlardan daha iyiyiz.

- C'étaient les meilleures années de ma vie.
- Celles-ci furent les meilleures années de ma vie.

Onlar hayatımın en iyi yıllarıydı.

Les philosophes ont leurs meilleures réflexions seuls.

Filozoflar çoğu zaman en iyi düşüncelerini tek başına düşünür.

Mes parents vous envoient leurs meilleures salutations.

Ebeveynlerim size en iyi dileklerini gönderdi.

Les vieilles chansons étaient bien, bien meilleures.

Eski şarkılar çok, çok daha iyiydi.

Y a-t-il de meilleures options ?

Herhangi daha iyi seçenekler var mı?

Tom l'a fait avec les meilleures intentions.

Tom onu iyi niyetle yaptı.

Les meilleures stratégies vont donc varier entre individus.

Bu yüzden, en iyi stratejiler bireyler arasında değişecektir.

- Nous sommes les meilleurs.
- Nous sommes les meilleures.

- Biz en iyiyiz.
- Biz en iyisiyiz.

Les femmes y sont meilleures que les hommes.

Kadınlar bunda erkeklerden daha iyidir.

C'est l'une des meilleures écoles de ce pays.

Bu ülkedeki en iyi okullardan biri.

Mireille Mathieu est une des meilleures chanteuses françaises.

Mireille Mathieu, Fransa'nın en iyi şarkıcılarından biridir.

Nous sommes l'une des meilleures équipes au monde.

Biz dünyadaki en iyi takımlarından biriyiz.

Ce mec n'a pas étudié dans les meilleures universités

en iyi üniversitelerde de okumadı ki bu adam

Son nouveau roman est devenu une des meilleures ventes.

Onun yeni romanı en çok satan bir kitap oldu.

Les phrases courtes sont souvent meilleures que les longues.

Kısa cümleler, uzun olanlardan çoğu kez daha iyidir.

Racontait de super blagues et posait des questions encore meilleures.

harika espriler yapıyor ve çok güzel sorular soruyordu.

L'Italie possède quelques-unes des meilleures galeries d'art du monde.

İtalya dünyanın en iyi sanat galerilerinden bazılarına sahip.

- Je voulais apprendre des meilleurs.
- Je voulais apprendre des meilleures.

En iyisinden öğrenmek istiyordum.

Les meilleures idées ne donnent pas toujours les meilleurs résultats.

En iyi düşünceler her zaman en iyi sonuçları getirmez.

En général, les femmes sont meilleures linguistes que les hommes.

Genel olarak konuşulursa, kadınlar erkeklerden daha iyi dilcidirler.

- Nous étions les meilleurs amis.
- Nous étions les meilleures amies.

Bizler en iyi arkadaşlardık.

- Ce sont les meilleurs amis.
- Ce sont les meilleures amies.

Onlar en iyi arkadaşlar.

- Vous avez appris des meilleures.
- Tu as appris des meilleurs.

En iyisinden öğrendiniz.

- Nous voulons être les meilleurs.
- Nous voulons être les meilleures.

Biz en iyi olmak istiyoruz.

Qui aidera au développement de meilleures études cliniques sur des humains.

çığır açan sistemler geliştiriyoruz.

Nous prévoyons que les ventes de Noël seront meilleures que prévu.

Noel satışlarının beklenenden daha iyi olacağını tahmin ediyoruz.

De façon générale, les filles sont de meilleures linguistes que les garçons.

Genel olarak konuşulursa kızlar erkeklerden daha iyi dilcidirler.

Pour permettre à ces jeunes filles d'avoir les meilleures chances dans la vie.

imkan sağlamak için zorlu engellerin üstesinden geliyorlar.

Je ne veux pas gâcher les meilleures années de ma vie pour toi.

Hayatımın en iyi yıllarını senin hatrın için harcamak istemiyorum.

Je ne désire pas perdre les meilleures années de ma vie pour vous.

Ömrümün en iyi yıllarını senin için harcamak istemiyorum.

Il ne s'agit pas que les femmes aient plus ou de meilleures relations sexuelles.

Bu sadece kadınların daha çok, daha iyi cinsellik yaşamasıyla alakalı değil.

Une fois la nuit tombée, les otaries auront de meilleures chances de passer inaperçues.

Karanlık çökünce... ...fokların görülmeden geçme şansının artması gerekir.

- Je pensais que nous étions les meilleures amies.
- Je pensais que nous étions les meilleurs amis.

Bizim en iyi arkadaş olduğumuzu düşünüyordum.

Les blagues de Tom sont hilarantes et deviennent encore meilleures après qu'il ait bu quelques bières.

Tom'un esprileri komiktir, birkaç bira içtikten sonra daha da komikleşir.

- Je pense que ceux-ci sont les meilleurs.
- Je pense que celles-ci sont les meilleures.

Bence en iyileri onlar.

- Ils étaient meilleurs que ce à quoi je m'attendais.
- Elles étaient meilleures que ce à quoi je m'attendais.

Onlar umduğumdan daha iyiydiler.

- Nous sommes les meilleurs dans ce que nous faisons.
- Nous sommes les meilleures dans ce que nous faisons.

Biz yaptığımız işte en iyiyiz.

- J'aimerais que nous ayons pu nous rencontrer sous de meilleurs auspices.
- J'aimerais que nous ayons pu nous rencontrer dans de meilleures circonstances.

Keşke daha iyi şartlar altında görüşebilseydik.

Je ne pense pas que les femmes soient meilleures que les hommes, mais je pense vraiment que les hommes sont pires que les femmes.

Kadınların erkeklerden daha iyi olduğunu sanmıyorum, fakat sanırım erkekler kadınlardan daha kötü.

Il est allé là-bas pour aider les éboueurs à se mettre en grève pacifiquement pour réclamer un salaire plus élevé et de meilleures conditions de travail.

Daha iyi maaş ve daha iyi çalışma koşulları için temizlik emekçileri grevine barış içinde yardım etmek için oraya gitmişti.

L'une des meilleures manières de nous aider est de traduire d'une langue étrangère que vous connaissez vers votre propre langue natale, ou la plus forte de vos langues.

Bize yardım etmek için en iyi yollardan biri bildiğin yabancı bir dilden kendi ana diline ya da bildiğin en iyi dile çeviri yapmaktır.