Translation of "Menselijke" in Turkish

0.013 sec.

Examples of using "Menselijke" in a sentence and their turkish translations:

Ons team verzamelde menselijke kennis

Ekibimiz atmosferdeki ısı kapanlarını

Het lijkt wel... ...een hele menselijke arm.

Bu sanki... Bir insan iskeletinin kolu!

Een papegaai kan de menselijke stem nadoen.

Bir papağan insan sesini taklit edebilir.

Dan is menselijke creativiteit ineens niets meer waard.

insanlar artık yaratıcılıklarıyla değerlendirilmiyorlar.

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

insanlık tarihinin en büyük gerçeği.

Met te proberen de menselijke ervaring te ontlopen.

etrafından dolanmayı bırakalım.

Hoeveel neuronen zitten er in dit menselijke brein?

Bu insan beyninde kaç nöron var?

De menselijke stem wordt geproduceerd door het strottenhoofd.

İnsan sesi gırtlak tarafından üretilir.

Mijn kennismaking met de statistieken van de menselijke vooruitgang

İnsanoğlunun ilerlemesi istatistikleriyle olan aşinalığım

Om deze volgende fase te overleven in ons menselijke bestaan,

İnsan varlığımızın bu sonraki aşamasında hayatta kalmak için,

Een blijk van de enorme vasthoudendheid van de menselijke geest

insan ruhunun inanılmaz azminin ve yaratıcılıkla adapte olma yeteneğimizin

Ten slotte, druist de Verlichting in tegen de menselijke natuur?

Son olarak, Aydınlanma insan doğasına aykırı mı?

Het is het gevolg van menselijke inspanningen gestuurd door een idee,

İlerleme, bik fikrin yön verdiği insan çabalarının sonucu,

...een menselijke vriend die zwaait en blij is je te zien.

Bir arkadaşının seni görünce sevinip el sallaması, selam vermesi gibi.

Het menselijke equivalent van een rondreis van 400 kilometer. Elke avond.

İnsan ölçüleriyle düşünürsek, her gece 400 kilometrelik gidiş geliş demek bu.

Kunnen we klimaat opnieuw bekijken als iets dat gaat over menselijke gezondheid,

iklimin aslında insan sağlığıyla ilgili olduğunu yeni bir çerçeveye oturtabiliriz

...van menselijke misdadigheid waar geen bloed bij komt kijken... ...die men kan bereiken.

insanlık suçu bu, ilk aşamada kan dökülmüyor.

Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.

Uzaktan bakıldığında, kaya, çömelen bir insan figürüne benziyor.

De grootste dreiging voor alle neushoorns is menselijke hebzucht... ...en de belofte van grote winst.

Tüm gergedanlar için en büyük tehdit insanlığın açgözlülüğü ve büyük bir kâr vaadi.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Eğitim, saldırıların önlenmesi ve insanların yaşadığı alanlarda dolaşan kedilerin takibi üzerine çalışıyor.

...je een van de grootste plichten doet die je kunt doen voor de menselijke gezondheid.

başkalarının sağlığı için çok büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz.