Translation of "Gebieden" in Russian

0.005 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their russian translations:

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

я поняла, что все сферы науки связаны.

Wat is de kwaliteit van het water dat de Palestijnen drinken in de bezette gebieden?

Каково качество воды, которую палестинцы пьют на оккупированных территориях?

Zelfs nu, jaren na de Koude Oorlog, is er nog steeds veel wrevel tussen Russen en Duitsers, vooral in gebieden die vroeger door de Sovjet-Unie werden bezet.

Даже сейчас, через много лет после холодной войны существует до сих пор много злобы между русскими и немцами, особенно в тех местах, которые были когда-то захвачены Советским Союзом.