Translation of "Mogen" in English

0.011 sec.

Examples of using "Mogen" in a sentence and their english translations:

- Jullie mogen vertrekken.
- Zij mogen vertrekken.

You may go.

Heeft mogen voegen.

to join his king.

Ze mogen gaan.

They're free to go.

Jullie mogen vertrekken.

You may go.

Namen mogen weggelaten worden.

Names are to be omitted.

Mogen honden vis eten?

Is it safe for dogs to eat fish?

Mogen we hier roken?

Is it OK if we smoke here?

Zou dat wel mogen?

Would that be allowed?

- Mogen we gedurende de pauze roken?
- Mogen we tijdens de pauze roken?

May we smoke during the break?

- Ze mogen gaan.
- Ze kunnen gaan.
- Zij kunnen gaan.
- Zij mogen gaan.

They may go.

Mogen we bij jou overnachten?

Will you put us up for one night?

We mogen nu niet opgeven.

We can't give up now.

Dat mogen jullie niet doen.

- You can't do that!
- You can't do that.

Ze mogen iets anders aanbieden.

They can offer something else.

Waarom mogen we geen pizza?

Why can't we have pizza?

Waarom mogen ze me niet?

Why don't they like me?

We mogen hier niet rondhangen.

We can't hang around here.

Mogen wij het talenpracticum gebruiken?

May we use the language lab?

- Er mogen geen studenten in de kamer.
- In de kamer mogen er geen studenten.
- Studenten mogen de kamer niet binnen.

No student is allowed to enter the room.

Dit zou niet controversieel mogen zijn.

This shouldn't be controversial.

- Kunnen we gaan?
- Mogen we gaan?

Can we go?

Mijn kinderen mogen geen televisie kijken.

I don't let my kids watch TV.

Zou ik je telefoon mogen gebruiken?

- Can I use your telephone?
- Might I use your phone?

- Jullie mogen gaan.
- U mag gaan.

You may go.

Zou ik je iets mogen vragen?

Could I ask you a question?

Kinderen zouden geen wijn mogen drinken.

- Children shouldn't drink wine.
- Children should not drink wine.

Zou ik je pen mogen lenen?

Can I borrow a pen?

Mogen we rolschaatsen in dit park?

Can we roller-skate in this park?

Alleen vrouwen mogen zich kandidaat stellen.

Only women may apply.

We mogen deze tarantula niet laten ontsnappen.

We can't afford to let this tarantula get away.

Jullie mogen alles eten wat je wilt.

You can eat all you want.

Tom had Maria's geld niet mogen stelen.

Tom shouldn't have stolen Mary's money.

We mogen niets aan het toeval overlaten.

We shouldn't leave anything to chance.

- Vinden kinderen jou aardig?
- Mogen kinderen jou?

Do kids like you?

Ik weet dat je Tom zult mogen.

- I know you'll like Tom.
- I know that you'll like Tom.

Zou ik u een vraag mogen stellen?

Would you mind if I ask you a question?

Zou ik een papieren zak mogen hebben?

Can I have a paper bag?

- Kunnen we gaan zitten?
- Mogen we zitten?

Could we sit?

Ik heb mogen genieten van een gezonde eetlust,

I have had an enormous appetite for life,

Personen onder de achttien jaar mogen niet trouwen.

- People under 18 cannot marry.
- People under 18 cannot get married.

Zou ik de menu- en wijnkaart mogen zien?

Could I see the menu and wine list?

Mogen we het niet met je eens zijn?

Are we allowed to disagree with you?

- Jullie mogen hier roken.
- Hier mag je roken.

You can smoke here.

- Je mag zwemmen.
- U mag zwemmen.
- Jullie mogen zwemmen.

You may swim.

- Ze houden niet van mij.
- Ze mogen me niet.

They don't like me.

Om te mogen rijden heb je een rijbewijs nodig.

- To drive a car, you need a license.
- To be allowed to drive you need a licence.

Wij vroegen of we gedurende de pauze mogen roken.

We asked if we might smoke during the break.

- Je mag gaan.
- Jullie mogen gaan.
- U mag gaan.

- You may go.
- You can go.

Ons is verteld dat we dat niet mogen doen.

We've been told not to do that.

We denken dat er geen oorlogen meer mogen zijn.

We think that there should be no more wars.

Het is mij een eer u te mogen ontmoeten.

I am honored to meet you.

Mary dacht dat ze dat zelf zou mogen doen.

Mary thought she might be allowed to do that by herself.

- Bij geel zou je niet door het verkeerslicht mogen rijden.
- Bij oranje zou je niet meer door het stoplicht mogen rijden.

You should not cross if the light is yellow.

Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.

They may be poor, but rich in spirit.

- We kunnen hier niet rondhangen.
- We mogen hier niet rondhangen.

We can't hang around here.

- Je mag mijn woordenboek gebruiken.
- Jullie mogen mijn woordenboek gebruiken.

- You may use my dictionary.
- You can use my dictionary.

Kinderen onder de dertien jaar mogen dit zwembad niet in.

Children under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.

Wanneer we moeten samenwerken met een collega die we niet mogen --

"If we're forced to work with a colleague that we dislike,"

Bij oranje zou je niet meer door het stoplicht mogen rijden.

You should not cross if the light is yellow.

- Zou ik je telefoon mogen gebruiken?
- Mag ik jouw telefoon gebruiken?

- May I use your telephone?
- Can I use your phone?

- Zou ik de rekening mogen hebben, alstublieft?
- Mag ik de rekening?

Could I have the bill, please?

Tom en Maria mogen dat blijven doen als ze dat willen.

Tom and Mary can keep doing that if they want to.

- We hebben geen toestemming om dat te doen.
- Wij hebben geen toestemming om dat te doen.
- We mogen dat niet doen.
- Wij mogen dat niet doen.

- We're not allowed to do that.
- We aren't allowed to do that.

- Mag ik een papieren tas?
- Zou ik een papieren zak mogen hebben?

Can I have a paper bag?

Mijn kinderen mogen van mij geen televisie kijken op een doordeweekse avond.

I don't allow my kids to watch TV on school nights.

Het gerecht besliste dat Toms kinderen ieder tweede weekend met hem mogen doorbrengen.

The court ruled that Tom's children could spend every second weekend with him.

Vrijheid bestaat erin alles te mogen doen wat niet hinderlijk is voor anderen.

Liberty consists of being able to make everything as harmless as possible.

- Mogen we dat van hen wel doen?
- Zullen ze dat ons laten doen?

Will they let us do that?

- In een minuutje mag je weer stemmen.
- In een minuutje mogen jullie weer stemmen.

You can vote again in a minute.

- Jullie mogen aanspraak maken op financiƫle steun.
- Jullie hebben het recht op financiƫle steun.

You're entitled to financial aid.