Translation of "Igual" in Hungarian

0.029 sec.

Examples of using "Igual" in a sentence and their hungarian translations:

Todo sigue igual.

Minden a régi.

No tiene igual.

Nincs hozzá hasonló.

Pues me da igual.

- Nekem aztán nyolc!
- Nekem édes mindegy.

Al igual que una autopista,

Olyan, mint az autópálya:

Y al igual que TRAPPIST,

és ezek, akárcsak a TRAPPIST,

Al principio, todo parecía igual.

Kezdetben minden ugyanolyannak tűnik.

Niños y adultos por igual,

gyerekek és felnőttek,

Tom, al igual que Tim,

Tom, akárcsak Tim,

Sí, yo igual pienso eso.

Igen. Én is így gondolom.

Eres igual que tu padre.

Pont olyan vagy, mit az apád.

Me siento igual que vos.

Ugyanúgy érzek, mint te.

- ¡Da igual!
- ¡Es lo mismo!

- Mindegy!
- Egyre megy!
- Darab, darab!
- Eben guba.

Es una cantante sin igual.

Ő egy páratlan énekesnő.

Me da igual quién gane.

Nekem aztán édesmindegy, ki győz.

Al igual que hacían los inversores.

pontosan, ahogy a férfiak tették.

Ud. trata a todos por igual".

Egyformán bánik mindenkivel."

- Me da igual.
- No me importa.

Nekem egykutya!

Es igual de alto que yo.

- Olyan nagy, mint én.
- Olyan magas, mint én.
- Akkora, mint én.

Se escribe igual en ambos idiomas.

Ez mind a két nyelven így van írva.

Me da igual lo que pase.

Nem érdekel, hogy milyen következménye lehet.

Tu problema es igual al mío.

Neked és nekem ugyanaz a bajunk.

No es triángulo u igual a 0 es un laplaciano de u igual a 0.

Nem u háromszög egyenlő nullával, hanem Laplace-operátor u egyenlő nullával.

Al igual que en el universo visible.

éppúgy, ahogy a látható világegyetemben.

Me da igual si vienes o no.

- Nekem mindegy, hogy jössz vagy nem.
- Hidegen hagy, hogy eljössz-e.

Me da igual que venga o no.

Számomra nem fontos, eljön-e vagy nem.

Uno más dos es igual a tres.

Egy meg kettő egyenlő három.

Mi respuesta es igual a la tuya.

- A válaszom megegyezik az önével.
- A válaszom megegyezik a tiéddel.

Mary nada igual de rápido que Jack.

Mary ugyanolyan gyorsan úszik, mint Jack.

- Yo también lo pienso.
- También pienso igual.

- Én szintén úgy vélem.
- Magam is így vélem.

Él se ve igual a su hermano.

Hajszál pontosan ugyanúgy néz ki, mint a fivére.

Los murciélagos son mamíferos, igual que nosotros.

A denevérek emlős állatok, akárcsak mi.

Ellos son igual de fuertes que nosotros.

Olyan erősek, mint mi.

Da igual cuál mientras sea significativa para Uds.,

Lényegtelen, mi az; amíg fontos számunkra,

Buscamos problemas que, al igual que la factorización,

melyek a faktorizációhoz hasonlóan

igual les gusta ver "Bailando con las Estrellas"

lehet, hogy szeretik nézni a "Szombat esti láz"-at,

Persecuciones religiosas sin igual desde los años 40,

az 1940-es évek óta nem látott vallási üldöztetés –,

Ken es casi igual de alto que Bill.

Ken körülbelül olyan magas, mint Bill.

- Me siento igual.
- Me siento del mismo modo.

Ugyanezt érzem.

- Bah, da igual.
- Bah, no importa.
- Bah, déjalo.

Áh, mindegy.

Tom habla alemán igual de bien que inglés.

Tom olyan jól beszél németül, mint az angolul.

Él es igual de alto que su padre.

- Olyan magas, mint az apja.
- Olyan nagy, mint az apja.

Él habla español igual de bien que francés.

Ugyanolyan jól beszél spanyolul, mint franciául.

Su hija era famosa, igual que su hijo.

Ismert volt a lánya, mint a fia is.

Este acceso al entretenimiento de difusión no tuvo igual.

A műsorszórás példa nélkül álló hozzáférést jelentett a szórakozáshoz.

En este caso, cuando i es igual a pi,

Speciális esetben, ha θ = π,

El nivel del agua en esos vasos es igual.

Ezekben a poharakban a víz egyforma magas.

A Tom le da igual lo que yo haga.

- Tomit nem izgatja, hogy mit csinálok.
- Tomit nem érdekli, hogy mit teszek.

Me da igual dónde cenemos, la decisión es tuya.

Nekem mindegy, hogy hol fogunk enni. Ezt teljesen rád bízom.

La muerte no distingue, a todos por igual alcanza.

- A halál nem válogatós, mindenkit utolér.
- A halál nem válogat; A halál mindenkit lekaszál.

A él le da igual lo que otros digan.

Számára mindegy, mit mondanak mások.

Al igual que cuando eramos niños y rompíamos el lápiz

Mint amikor a gyerek eltöri a ceruzáját,

Estaba entrando en un mundo de gente igual que yo,

Beléptem egy világba, ahol hozzám hasonlók voltak:

Da igual. Puede que viaje 400 metros para encontrar pareja.

Jól is teszi. Akár 400 métert is gyalogolhat, amíg párt talál.

Da igual. Nunca se sabe quién acecha en las sombras.

Ez a szerencse. Sose lehet tudni, mi bujkál az árnyékban.

Y al igual que no tenemos líderazgo a nivel federal,

Tudva, hogy nincs szövetségi vezetés,

Jane es una chica hermosa, al igual que su hermana.

Jane éppen olyan szép lány, mint a nővére.

- Me da igual.
- No me importa.
- Me chupa un huevo.

- Fütyülök rá.
- Nekem mindegy.
- Nem érdekel.
- Felőlem!
- Bánom is én!
- Mit bánom én!?
- Leszarom.
- Tőlem aztán!

Marika es finesa pero habla alemán igual que los alemanes.

Marika finn, mégis úgy beszél németül, mint a németek.

- Me da lo mismo.
- Me da igual.
- No me importa.

- Nekem aztán mindegy!
- Nekem nyolc.

La ley es igual para todos, pero la justicia no.

A törvény mindenki számára ugyanaz, de az igazságszolgáltatás nem.

Pero al igual que en el primer estudio no pareció importarles.

de úgy, ahogy az első kísérletben is, ez semmit sem nyomott a latba.

Así que, igual que les puede ocurrir a muchos de Uds.,

Így én magam sem, mint sokan mások,

Es igual de ridículo que afirmar que todas las rubias son tontas.

éppen annyira nevetséges és ostoba, mint a „minden szőke nő hülye”.

- Son tan fuertes como nosotros.
- Ellos son igual de fuertes que nosotros.

- Olyan erősek, mint mi.
- Ők olyan erősek, mint mi vagyunk.

- Cinco más tres es ocho.
- Cinco más tres es igual a ocho.

Öt meg három az nyolc.

- Uno más dos es igual a tres.
- Uno más dos es tres.

Egy meg kettő egyenlő három.

- No me interesa lo que hagas.
- Me da igual lo que hagáis.

- Nem érdekel, hogy mit csinálsz.
- Nem érdekel, mit csinálsz.
- Nem érdekel, hogy mit teszel.
- Nem érdekel, mit teszel.

- Tres por tres son nueve.
- Tres por tres son igual a nueve.

Háromszor három az kilenc.

Nuestras claves secretas, al igual que los dos factores de ese número grande,

mint például a már említett nagyobb szám két tényezője,

"Colorea la forma que es igual a la primera forma en cada fila".

"Színezzétek ki az első mintával azonos mintát minden egyes sorban."

Un elefante azul tiene las orejas igual de grande que un elefante rosa.

Egy kék elefántnak is ugyanolyan nagy fülei vannak, mint egy rózsaszínűnek.

- Me da igual el que elijas.
- No me importa, lo que tú escojas.

Nem érdekel, hogy melyiket választod.

- Igual eso no es tan importante.
- De todas formas, eso no es tan importante.

Ez mégsem nagyon fontos.

La suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados.

A háromszög szögeinek összege 180 fok.

Un entero es natural si, y solo si, es mayor o igual a 0.

Egy egész szám természetes szám, ha az nagyobb vagy egyenlő nullával.

- No me interesa lo que él haga.
- Me da igual lo que él haga.

Nem érdekel, mit csinál.

No era igual la característica de otros compañeros. Eso lo fue proyectando como un orador

Ez különböztette meg őt a többi elvtárstól. Így vált nyilvános felszólalóvá,

E a la i es igual al coseno de z más el seno de z.

e az i-szer θ-dik hatványon = cos θ + i * sinθ

- Mi padre está tan ocupado como siempre.
- Mi padre está igual de ocupado que siempre.

Apám olyan elfoglalt, mint mindig.

Da igual que el gato sea blanco o negro; lo importante es que atrape ratones.

Mindegy, hogy a macska fehér vagy fekete; a lényeg, hogy megfogja az egeret.

Venecia tuvo que hacer concesiones importantes, y al igual que Génova, se había agotado por la guerra.

Velencének jelentős engedményeket kellett tennie, és akárcsak Genova, ő is kimerült a háborúban.

- Es la misma cosa para todos.
- Es igual para todo el mundo.
- Es lo mismo para todos.

- Ez mindenkinek ugyanaz.
- Ez mindenki számára ugyanaz.

Señor presidente, buenos días. ¿Cómo se siente en sus últimos minutos como presidente? Me siento igual que todos los días.

Jó reggelt, elnök úr! Hogy érzi magát az elnöksége utolsó perceiben? Ugyanúgy, mint máskor.