Translation of "Envoyer" in Turkish

0.005 sec.

Examples of using "Envoyer" in a sentence and their turkish translations:

- Tom a continué à envoyer des SMS.
- Tom a continué à envoyer des textos.
- Tom continuait à envoyer des SMS.
- Tom continuait à envoyer des textos.

Tom mesaj yollamaya devam etti.

- À qui vas-tu envoyer ça ?
- À qui allez-vous envoyer cela ?

Onu kime göndereceksin?

- Dis-moi où envoyer les fichiers.
- Dites-moi où envoyer les fichiers.

Bana dosyaları nereye göndereceğimi söyle.

Je dois envoyer ces lettres.

Bu mektupları göndermek zorundayım.

J'aimerais envoyer ce colis immédiatement.

Bu paketi hemen göndermek istiyorum.

- Tom a continué à envoyer des SMS.
- Tom a continué à envoyer des textos.

Tom mesaj yazmaya devam etti.

Dois-je lui envoyer quelques livres ?

Ben onun için birkaç kitap göndereyim mi?

Peut-il nous envoyer une brochure ?

Bize bir broşür gönderebilir mi?

Nous devrions envoyer Jordan à l'hôpital.

Biz Jordan'ı hastaneye göndermeliyiz.

J'aimerais envoyer ceux-ci au Japon.

Bunları Japonya'ya göndermek istiyorum.

- Tu peux toujours envoyer un message à Tom.
- Vous pouvez toujours envoyer un message à Tom.

Tom'a her zaman mesaj atabilirsin.

Personne ne pensait envoyer des disques indéfiniment.

Kimse 100 yıl diskleri göndereceğimizi düşünmedi.

Il vaudrait mieux envoyer chercher de l'aide.

Yardım getirtsek iyi olur.

Je veux envoyer ceci par courrier recommandé.

Bunu taahhütlü mektupla göndermek istiyorum.

Je souhaite envoyer cette lettre au Japon.

Ben bu mektubu Japonya'ya göndermek istiyorum.

Je souhaite envoyer un colis au Japon.

Japonya'ya bir koli göndermek istiyorum.

J'ai oublié de lui envoyer un mail.

Ona bir e-posta göndermeyi unuttum.

Désolé ! J'ai cliqué par erreur sur « Envoyer ».

Pardon. Yanlışlıkla "Gönder"e tıkladım.

Pouvez-vous envoyer cette lettre au Japon ?

Bu mektubu Japonya'ya gönderir misiniz?

Peux-tu envoyer cette lettre pour moi ?

Benim için bu mektubu postalayabilir misiniz?

Je vais envoyer de l'argent à Tom.

Tom'a biraz para göndereceğim.

Je n'aurais pas dû envoyer ce courriel.

O e-postayı göndermemeliydim.

Je voudrais envoyer ceci par courrier recommandé.

Bunu taahhütlü posta ile göndermek istiyorum.

- Tu dois envoyer immédiatement une réponse à cette lettre.
- Vous devez envoyer immédiatement une réponse à cette lettre.

Mektuba derhal bir cevap göndermelisin.

Je veux envoyer cette carte postale au Japon.

Bu kartpostalı Japonya'ya göndermek istiyorum.

Pourriez-vous envoyer quelqu'un pour faire le lit ?

Yatağı yapması için birini gönderir misiniz?

Même ma grand-mère peut envoyer un SMS.

Büyükannem bile SMS gönderebilir.

- Peux-tu envoyer quelqu'un pour le réparer le plus tôt possible ?
- Peux-tu envoyer quelqu'un pour la réparer le plus tôt possible ?
- Pouvez-vous envoyer quelqu'un pour le réparer le plus tôt possible ?
- Pouvez-vous envoyer quelqu'un pour la réparer le plus tôt possible ?

Mümkün olduğunca kısa sürede onu tamir etmesi için birini gönderir misin?

On a alors commencé à envoyer des messages d'aide,

Onlara yardımcı olacak mesajlar göndermeye başladık,

« 32 memes que vous devriez envoyer votre sœur immédiatement ».

''Kızkardeşine Hemen Göndermen Gereken 32 Meme'' --

Dois-je lui demander de nous envoyer le livre ?

Kitabı bize göndermesi için ona rica edeyim mi?

Je lui ai demandé de nous envoyer le livre.

Ona bize kitabı göndermesini rica ettim.

Il n'a pas pu envoyer son fils à l'école.

Oğlunu okula gönderemedi.

Est-ce que je peux envoyer un fax d'ici ?

- Ben buradan bir fax gönderebilir miyim?
- Buradan belgegeçer çekebilir miyim?

Et envoyer mes frères, mes sœurs et moi à l'école.

okula gönderebilecek konuma geldiler.

C'est un outil puissant pour envoyer des signaux dans l'obscurité.

Koku, karanlıkta sinyal yollamanın güçlü bir aracı.

Ou vous pouvez nous envoyer de notre site Web canerunal.com

veya canerunal.com web sayfamızdan bize iletebilirsin

Je vous serais très reconnaissant de les envoyer par avion.

Eğer onları hava yoluyla gönderirsen çok minnettar olmalıyım.

Veuillez ne pas envoyer de pièces jointes avec un courriel.

Lütfen e-posta ekleri göndermeyin.

N'hésitez pas à envoyer une note si vous constatez une erreur.

Hata görürsen bir not göndermekten çekinme.

Peux-tu envoyer quelqu'un pour la réparer le plus tôt possible ?

En kısa sürede onu tamir edecek birini gönderebilir misin?

Je ne vais pas envoyer une carte de Noël à Tom.

Tom'a bir Noel kartı göndermeyeceğim.

- Dès que j'arrive à comprendre comment envoyer de l'argent, je vous en enverrai.
- Dès que j'arrive à comprendre comment envoyer de l'argent, je t'en enverrai.

Nasıl para gönderebileceğimi öğrenir öğrenmez, sana biraz göndereceğim.

Une amie à moi m'a demandé de lui envoyer une carte postale.

Bir arkadaşım ona bir kartpostal göndermemi rica etti.

Je vais envoyer une lettre à mon frère qui vit à Sapporo.

Sapparo'da yaşayan erkek kardeşime bir mektup göndereceğim.

Je désire envoyer des cartes postales à mes amis aux Etats-Unis.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arkadaşlarıma bazı kartpostallar göndermek istiyorum.

Je ne peux pas vous envoyer tous les fichiers en même temps.

Bütün dosyaları aynı anda sana yollayamam.

Tom et Mary ne savaient ni l'un ni l'autre envoyer un fax.

Hem Tom hem Mary bir faksı nasıl göndereceğini bilmiyordu.

- J'ai oublié de t'envoyer un courriel.
- J'ai oublié de vous envoyer un courriel.

Sana e-posta göndermeyi unuttum.

- Je viens de vous envoyer un courriel.
- Je viens de t'envoyer un courriel.

Az önce sana e-posta attım.

On ne peut pas envoyer des cartes de Noël à tout le monde.

Herkese Noel kartı gönderemezsiniz.

Je ne peux pas envoyer d'argent à ma famille, je n'ai pas de travail.

Aileme para gönderemiyorum. Bir işim yok.

Je ne suis pas pauvre au point de ne pas pouvoir envoyer mon fils à l'université.

O kadar fakir değilim ki oğlumu üniversiteye gönderemiyeyim.

Tu devrais mettre un peu d'eau dans ton vin et cesser de nous envoyer tes commentaires arrogants.

Sakin olmalısınız ve kibirli yorumlarınızı bize göndermeyi bırakmalısınız.

- Je viens de t'envoyer un cadeau par la poste.
- Je viens de vous envoyer un cadeau par la poste.

Ben sadece sana postayla bir hediye gönderdim.

- C'est le dernier message que j'envisage jamais de vous envoyer.
- C'est le dernier message que j'envisage jamais de t'envoyer.

Bu sana göndermeyi planladığım son mesaj.

- J'ai besoin de ton adresse pour t'envoyer un cadeau.
- J'ai besoin de votre adresse pour vous envoyer un cadeau.

Sana hediye yollayabilmem için adresine ihtiyacım var.

Les satellites en orbites autour de la planète ont commencé à envoyer des données de localisation et de navigation à

Gezegenimiz çevresinde yörüngedeki uydular tüm dünyadaki küçük alıcı birimlerine,