Translation of "Her" in Hungarian

0.010 sec.

Examples of using "Her" in a sentence and their hungarian translations:

Her mother calls her.

Az anyja hívja.

her compliance with her medication,

és azzal, hogy rendesen szedje a gyógyszereit.

- Forget about her.
- Forget her.

Felejtsd el őt!

Her red dress distinguished her.

A vörös ruhájával kitűnik a többiek közül.

Tell her I miss her.

Mondd meg neki, hogy hiányzik.

- She covered her mouth with her hand to hide her smile.
- She covered her mouth with her hand, hiding her smile.

Hogy a mosolyát elrejtse, a szája elé emelte a kezét.

- Maria hid her face in her hands.
- Maria covered her face with her hands.

Mária a tenyerébe rejtette az arcát.

Her father nearly caught her having sex with her boyfriend.

Az apa majdnem rajtakapta a lányát a barátjával együtt az ágyban.

Her ex-husband is stalking her."

A volt férje zaklatja.

She gathered her children about her.

A gyerekeket maga mellé hívta.

Her hat matches with her shoes.

A kalapja illik a cipőjéhez.

- Leave her alone.
- Leave her alone!

Hagyj neki békét!

Her classmates made fun of her.

Az osztálytársai kigúnyolták őt.

- Everyone likes her.
- Everybody loves her.

Mindenki kedveli.

Her hat fell off her head.

Leesett a fejéről a kalap.

Her blood flowed over her chest.

A vér átfolyt a mellkasán.

Everyone in her class likes her.

Az osztályában mindenki szereti őt.

Ask her what her name is.

- Kérdezd meg, hogy hívják őt!
- Kérdezd meg a nevét!

Her new hairstyle covers her ears.

Az új frizurája eltakarja a füleit.

I took her for her sister.

Összetévesztettem őt a nővérével.

I gave her her dictionary back.

Visszaadtam neki a szótárát.

He hugged her and kissed her.

Átölelte és megcsókolta.

Her computer is on her bed.

A gépe ott van az ágyán.

- He forgave her.
- He's forgiven her.

Megbocsátott neki.

Her boyfriend is older than her.

A barátja idősebb nála.

Neither with her nor without her.

Se vele, sem nélküle.

- Her mates waited for her by the gate.
- Her friends waited for her by the gate.
- Her friend waited for her by the gate.

A barátai a kapu mellett vártak rá.

Her father never let her go to town with her friends.

Az apja sosem engedi, hogy a barátaival a városba menjen.

- I recognized her the moment I saw her.
- I recognized her as soon as I saw her.
- I knew her the instant I saw her.

Rögvest felismertem, amint megláttam őt.

That's her.

Ez ő.

Get her.

Fogd el.

Help her!

Segíts neki!

Describe her.

Írja le őt.

Kiss her.

Csókold meg!

And help her reunify with her son.

és hogy újra együtt lehessen kisfiával.

They told her stories from her life

az életéből kiragadott történeteket meséltek,

Her husband's illness caused her great anxiety.

Nagyon aggasztotta őt férje betegsége.

She unburdened her heart to her friends.

Kitárta szívét barátai előtt.

She pulled her sweater over her head.

A feje fölé húzta a pulóverét.

For all her fault, they loved her.

Megvoltak a maga hibái, de így is szerette őt.

I heard her singing in her room.

Hallottam őt énekelni a szobájában.

The man robbed her of her bag.

A férfi ellopta a nő táskáját.

He leaned over her and kissed her.

Föléhajolt és megcsókolta.

- He's her friend.
- He is her friend.

Ő a barátja.

She ran her fingers through her hair.

Beletúrt a hajába.

Maria covered her face with her hands.

Mari a kezeivel eltakarta az arcát.

Mary wiped her hands on her apron.

Mária beletörölte a kezét a kötényébe.

To see her is to love her.

Nézni őt, azt jelenti, szeretni őt.

Her long hair covered half her face.

A hosszú haja eltakarta a fél arcát.

- What's her problem?
- What is her problem?

- Mi a baja?
- Mi baja?
- Mi baja van neki?

- What's her name?
- What is her name?

Mi a neve?

- Who's her father?
- Who is her father?

Ki az apja?

Mary clasped her hands behind her back.

Mari a háta mögött összekulcsolta a kezét.

Mary folded her arms across her chest.

Mari a mellkasán keresztbe fonta a karjait.

- I'm her lawyer.
- I am her lawyer.

Az ügyvédje vagyok.

He told her that he loved her.

- Elmondta neki, hogy szereti őt.
- Elmondta neki, hogy szereti.

Ask her where she parked her car.

Kérdezd meg tőle, hol parkol.

I clutched her to my chest, and kissed her on her forehead.

Magamhoz öleltem őt, s homlokon csókoltam.

She wanted to have her hair cut, but her mother wouldn't let her.

Le akarta vágatni a haját, de az anyja nem engedte.

- You won't tell her?
- Will you not tell her?
- Won't you tell her?

Meg sem mondod nekik?

And he tells her, he breaks her heart,

Aki meg is mondja neki, összetöri a szívét.

Her looks are as strange as her lifestyle.

Külseje éppoly furcsa, mint az életmódja.

But why she had her boys with her.

hanem azt is, miért voltak vele a fiai.

Her new hair-do made her look younger.

Az új frizurája fiatalosabbá teszi.

She sometimes has her mother cut her hair.

Néha-néha az anyjával vágatja le a haját.

- Defend her from danger.
- Protect her from danger.

Óvd őt a veszélytől!

She committed her child to her aunt's care.

Gyermekét nagynénje gondjaira bízta.

Her success made her the target of jealousy.

A sikere irigység célpontjává tette őt.

- I cannot excuse her.
- I can't excuse her.

Nem tudom elnézni neki.

- Did you meet her?
- Have you met her?

Találkoztál vele?

Her husband was also her high school crush.

A férje a középiskolás szerelme volt.

- She raised her hands.
- She lifted her arms.

Felemelte a kezét.

I can't tell her from her twin sister.

Nem tudom az ikertestvérétől megkülönböztetni.

- That's not like her.
- This isn't like her.

- Ez nem olyan, mint ő.
- Ez nem úgy néz ki, mint ő.

- I forgot her name.
- I've forgotten her name.

Elfelejtettem, hogy hívják.

- I barely know her.
- I hardly know her.

Alig ismerem őt.

- She achieved her goal.
- She reached her goal.

Elérte célját.

I recognized her the moment I saw her.

Azonnal megismertem, mihelyt megláttam.

- She gained her end.
- She achieved her goal.

- A lány elérte a célját.
- Elérte célját.

Her lush hair cascaded down over her shoulders.

A sűrű hosszú haja vízesésként ömlött a vállára.

Instead of her, her sister went with them.

A nővére ment helyette velük.

- She likes her job.
- She loves her work.

Szereti a munkáját.

The wind blew her hair into her eyes.

A szél a szemébe fújta a haját.

- Her mother started screaming.
- Her mother started shouting.

Az anyja sikoltozni kezdett.

Mary got her phone out of her purse.

Mari kivette a telefonját a retiküljéből.

- I cannot excuse her.
- I can't forgive her.

Nem tudok neki megbocsájtani.

I offered to help her with her homework.

Felajánlottam, hogy segítek elkészíteni a házi feladatát.

She risked her life to save her child.

Az életét kockáztatta, hogy megmentse a gyermeket.

Because I loved her, I didn't marry her.

Mivel szerettem, nem vettem el.

And her doctor told her husband that he should find a home for her

a férjének azt mondta a doktor, hogy találjon neki egy bentlakásos otthont,

I would just cut her off mid-sentence and finish her thought for her.

a szavába vágtam, és befejeztem a mondatot helyette.

If only her husband helped her, most of her problems at home would disappear.

Ha a férje segített volna neki, a legtöbb otthoni problémája eltűnt volna.