Translation of "Moderne" in Spanish

0.007 sec.

Examples of using "Moderne" in a sentence and their spanish translations:

Tom waardeert moderne kunst.

Tom aprecia el arte moderno.

Moderne katten eten geen ratten.

Los gatos modernos no comen ratas.

- Ik ben niet geïnteresseerd in moderne kunst.
- Ik interesseer me niet voor moderne kunst.

No me interesa el arte moderno.

Ze gebruiken moderne kweekmethodes zoals CRISPR

Ellos usan herramientas modernas de cultivo como CRISPR

Hij begrijpt de moderne technologie niet.

Él no entiende la tecnología moderna.

Moderne kunst betekent niets voor mij.

El arte moderno no significa nada para mí.

Wat denkt u van moderne kunst?

¿Qué opina del arte contemporáneo?

Veel Europeanen kennen het moderne Japan niet.

Muchos europeos no conocen el Japón moderno.

Ik interesseer me niet voor moderne kunst.

No me interesa el arte moderno.

Ik heb veel geleerd over moderne schrijvers.

Yo he aprendido mucho acerca de autores modernos.

De voorstelling toonde moderne kunst uit Europa.

El espectáculo presentó arte moderno de Europa.

Hij heeft een goede verzameling van moderne schilderijen.

Tiene una buena colección de cuadros modernos.

In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.

En nuestra época, los humanos están aislados.

Drugs zijn een kanker van de moderne samenleving.

Las drogas son un cáncer de la sociedad moderna.

Dit museum heeft een magnifieke verzameling moderne kunst.

Este museo tiene una magnífica colección de arte moderno.

De officiële taal van Israël is het moderne Hebreeuws.

La lengua oficial de Israel es el hebreo moderno.

Die het symbool van de moderne Amerikaanse voedselcrisis zijn geworden.

que simbolizan una crisis alimentaria moderna estadounidense.

De renaissance is de basis voor de moderne Europese cultuur.

El Renacimiento es la base de la cultura europea moderna.

De meeste moderne cartografen gebruiken verschillende niet-rechthoekige projecties die

La mayoría de los cartógrafos modernos se han asentado en una variedad de proyecciones no rectangulares que

Klassieke muziek brengt me tot rust, terwijl moderne het omgekeerde effect heeft.

La música clásica me relaja mientras que la moderna me causa el efecto contrario.

Om nieuwe werkgelegenheid te scheppen kan de moderne technologie heel veel bijdragen.

La tecnología moderna puede ser de mucha ayuda para crear nuevos puestos de trabajo.

- Wat denkt u van moderne kunst?
- Wat denk je van hedendaagse kunst?

¿Qué opina del arte contemporáneo?

Dit is het eerste deel van een serie over de moderne filosofie.

Este es el primer tomo de una serie sobre la filosofía moderna.

De relativiteitstheorie van Albert Einstein heeft zijn stempel gedrukt op de moderne wetenschap.

La teoría de la relatividad de Albert Einstein marcó a la ciencia moderna.

Moderne camera's veranderen onze kennis... ...over een aantal van de meest iconische wezens op aarde...

Las cámaras de vanguardia cambian la forma en que entendemos a algunas de las criaturas más emblemáticas de la Tierra

De enige manier om van een moderne dictator af te komen, is hem te vermoorden.

La única manera de deshacerse de un dictador moderno es asesinarlo.

Een moderne kritiek is dat deze vervorming invloed heeft op de overheersende houding van Europese

Una crítica moderna es que esta distorsión perpetúa las actitudes imperialistas de los europeos

Het nieuwe museum van Groningen is een beroemd werk van de moderne architectuur; een gebouw in volkomen harmonie met de natuurlijke omgeving.

El nuevo museo de Groninga es una famosa obra de la arquitectura moderna; un edificio en perfecta armonía con el entorno natural.