Translation of "Waarop" in Korean

0.077 sec.

Examples of using "Waarop" in a sentence and their korean translations:

Waarop sceptici steeds repliceren:

이를 회의적으로 바라보는 사람들은 이렇게 반응하죠,

...was er een moment waarop...

‎분명한 변화가 일어난 ‎기점이 있었어요

Waarop wij vragen: "Zullen we later terugkomen?"

그러면 저희는 "나중에 다시 올까?"라고 물어봐요.

De manier waarop de rots oranje gloeit

바위가 오렌지 색으로 빛나고,

Hij heeft een kleine vlag waarop staat:

이 녀석에겐 이런 말이 적힌 깃발이 달려있어요.

Dat de enige manier waarop jij zal overleven,

우리가 생존할 수 있는 유일한 길은

En de manier waarop we denken over projecties.

지도에 대한 관점을 바꿀 일이 생겨났습니다.

Het is ook belangrijk voor de wijze waarop ik communiceer.

제가 대화를 하는데도 중요한 기술이 되었어요.

En een manier waarop we dit aanpakken in mijn slaapcentrum

참고로 제 연구소에서는

Maar door de manier waarop ik het over rassen had,

특히 인종 문제에 대해 이야기하는 방식 때문에

Er verschijnt een andere jachtkrabspin. Niet die waarop hij hoopte.

‎드디어 또 다른 헌츠먼거미입니다 ‎하지만 녀석이 찾던 짝은 아니군요

Een metafoor voor de wijze waarop wij informatie en ideeën

우리가 어떻게 일상속에서 정보와 아이디어를 처리하는지

En de manier waarop klimplanten langs de bomen omhoog klommen

나무들 사이로 구불구불 자란 덩굴 식물이

Maar dan is er een moment waarop de vogels zich verplaatsen,

새들이 방향을 바꾸는 때에

En vermoedelijk zullen er werelden zijn waarop het leven niet opstart.

짐작컨대 생명이 시작되지 않은 또 다른 세상도 있겠죠.

Voor alle manieren waarop we niet op jullie kracht hebben vertrouwd.

여성들의 강인함에 기대지 않았던 것을 용서해주세요.

Ik denk aan de momenten waarop ik de waarheid moet zeggen.

진실을 말해야 하는 순간들을 생각하면

Je bent niet tevreden met de manier waarop de dingen verlopen.

일이 돌아가는 게 마음에 안 들어

...ontdekken we de bijzondere manieren waarop dieren... ...deze nieuwe nachtelijke wereld veroveren.

‎동물들이 놀라운 방법으로 ‎새로운 밤의 세계를 ‎정복하는 모습을 알아봅니다

Dat was het moment waarop ik besloot mijn carrière in Wall Street op te geven

월스트리트에서의 경력을 버리고

De wet van drie is niet alleen belangrijk voor de wijze waarop ik mijn vak uitoefen,

세 개의 규칙은 제 코미디언으로서의 기교에서 중요할 뿐만 아니라

Het is veel extremer dan onze gekste sciencefiction. Ik herinner me de dag waarop het allemaal begon.

‎어떤 공상 과학물보다도 ‎훨씬 더 기상천외하죠 ‎모든 일이 시작된 그날을 ‎지금도 기억합니다