Translation of "Was" in Korean

0.049 sec.

Examples of using "Was" in a sentence and their korean translations:

Wie was ik?

내가 누구였지?

Iedereen was bang.

모두가 에볼라에 공포심을 갖고 있었습니다.

Ze was bijdehand.

초롱초롱한 눈에, 곱슬머리를 하나로 묶고

Dat was lastig.

힘들었습니다.

Het was pijnlijk.

그 기간 동안 고통스러웠죠.

...was ze daar.

‎드디어 찾아낸 거죠

Dat was hartverscheurend.

‎마음이 아팠어요

Hij was 42 jaar oud en ik was 15.

아버지는 42살이었고 저는 15살이었죠.

Ik dacht dat dit voorbij was. Ze was weg.

‎그래서 다 끝난 줄 알았어요 ‎문어가 사라졌으니까요

En dit was een moment toen de stad gedemonteerd was.

도시가 해체되는 순간을 담은 사진입니다.

Wat ook begrijpelijk was,

그럴 수도 있겠지만

Het was zeer populair.

하지만, 그 점이 중요했습니다.

Ik was net afgestudeerd

저는 대학교를 갓 졸업한 상태였고,

was mijn vriendin Melissa.

제 친구 멜리사였습니다.

Ook zij was kankerpatiënt,

그녀는 같은 암 환자였지만,

Mijn adrenaline was op.

아드레날린은 사라졌었습니다.

Toen ik 16 was,

제가 16살 때

Het was de nazi.

그 나치였어요.

Dat was het niet.

근데 그렇지 않았죠.

was hun antwoord meestal:

그들의 대답은 대게

Ik was net gehuwd.

막 결혼한 사이였죠.

Zo veilig was ze.

발전소는 정말로 안전했죠.

Die daarvoor nodig was.

선견지명 덕분이었죠.

Honderd procent succesvol was,

100% 성공적이라고 해도

En die houding was:

그 마음가짐은

Wat er gebeurde was --

어떤 일인고 하니

Alleen geld was schaars.

오로지 돈이 귀할 뿐이었지요.

Iedereen was ontzettend blij.

모두들 너나 할 것 없이 환호했지요.

Ik was heel bang.

선생님께 말씀드리기도 창피했어요.

Dat was een geweldige ervaring. Maar het was vier jaar geleden.

그것도 굉장히 좋은 경험이었는데, 4년 전이었죠.

En was ik weer waar ik was voordat ik mijn handen verloor --

그리고 손을 잃기 전의 바로 저로 돌아갔습니다.

Ik was er oprecht van overtuigd dat ik wist wat goed was.

좋은게 어떤 것인지 잘 알고 있다고 생각했죠.

Wat was die tweede vraag?

두번째 질문이 뭐였죠?

En het moment was geweldig.

그리고 이 경험은 실로 놀라웠습니다.

Dus er was geen gras.

이 말은 풀이 없었다는 뜻입니다.

Hij was aardig voor mensen...

루이스는 사람들에게 친절히 대해서

Er was geen noemenswaardige riolering,

가령, 위생관리체계를 말하자면

Dit was 10 jaar geleden

10년 전에 있었던 일인데요

Zelfs deze beslissing was ingewikkeld.

이 결정을 내리는 것도 꽤 복잡했어요.

Dat was niet het punt.

그게 요점이 아니었습니다.

Dit was zo'n radicale zet

이건 일부 사람들이 아직도 불만을 갖고 있는

Dit was 'n goede vondst.

우리한텐 잘된 일이죠

Dit was een ernstige fout.

치명적인 실수였습니다

Dat was een slechte beslissing.

나쁜 결정이었어요!

Nu ik daarin was geslaagd,

그 목표를 이루고 나니

Ik was dat zeker niet.

저도 마찬가지였죠.

Het was gewoon een geschenk.

그저 선물이었죠.

Dat was niet mijn bedoeling.

제 요점은 그것이 아니라

Johns rechtvaardiging was vrij eenvoudig:

'존' 의 해명은 매우 간단했어요.

Dit was een groot succes.

결국 대성공이었죠.

Alsof het een weddenschap was.

자기들끼리 내기를 했던 건진 모르겠지만

"Dit was een willekeurige beslissing.

"이건 독단적인 결정입니다.

Zijn advies was zo onverwacht.

친구의 충고가 너무 신선해서

De tweede gift was psychologisch.

두 번째 선물은 심리적인 겁니다.

Het was dit antieke instrument,

그건 바로 골동품이었는데,

Toch was ik niet tevreden.

그러나 저는 만족할 수 없었습니다.

Maar El Cap was anders.

그러나 엘 카피탄은 달랐습니다.

Hij was lief en empathisch,

그리고 이 친절하고 공감능력이 있는 남자는

Ik was acht of negen

8살인가 9살 때였죠.

Toen ik bijna gepromoveerd was,

박사과정을 거의 마칠 즈음에

Dit idee was niet nieuw.

이런 생각은 새로운 것이 아닙니다.

Dit was een goede ervaring,

전 이런 경험이 좋습니다.

En dat was mijn hoogtepunt.

제게 커다란 산 같았던 일인

Dit was het eerste dilemma:

첫 번째

Dit was het tweede dilemma:

두 번째 딜레마입니다.

Rusland was nu een republiek.

러시아는 이제 공화국이 됐다.

Hij was daardoor evenzeer geïnspireerd

그는 그 사실을 알고 나서

De realiteit was geen 'realiteit'.

현실은 "현실"이 아니구나.

De realiteit was een bedrieger.

현실이란 것은 사기다.

En eerst was dat prima.

‎처음에는 덤덤하게 지냈는데

...was er een moment waarop...

‎분명한 변화가 일어난 ‎기점이 있었어요

...die angst grotendeels verdwenen was.

‎두려움이 크게 줄어든 거죠

Dan was ze heel nieuwsgierig.

‎밖으로 나와서 ‎이것저것 호기심을 보였어요

Was ze 's nachts actiever?

‎정말 문어는 ‎밤에 더 활동적일까요?

...het was ook een opluchting.

‎마음이 놓인 것도 사실이에요

Het was een enorm voorrecht

이토록 자유로운 야생의 동물에게

Dat was een enge tijd.

무서운 시간이었죠.

Ik was er klaar voor.

저는 준비가 되어 있었지요.

Het probleem was dat we vonden dat het ook niet erg waarschijnlijk was.

문제는 이런 결과가 나올 가능성이 너무나 희박하다는 것이었습니다.

was het geen rode taak meer.

빨간색이 아니었습니다.

Maar dat was niet altijd zo.

하지만 이게 항상 사실은 아니죠.

Dus dat was wat we deden.

그래서 실행에 옮겼어요.

En toen de oorlog voorbij was,

또한 내전이 일어나기 전에는

Ik was erg bezorgd en ontevreden.

매우 우려스럽고 못마땅했습니다.

Ze dacht dat ze immuun was.

그 단어에 무뎌졌다고 생각했는데

Ik was verbaasd om te leren

저는 흑인들이 이 "N-word"를

Ondergoed? Dat was nu wel uitgeweest...

팬티였으면 지금쯤 꺼졌을걸요

Dit was een hele goede keuze.

아주 좋은 선택이었습니다

Op papier was ik natuurlijk genezen:

물론 서류상 제 상황은 좋아졌습니다.

Mijn laatste halte was in Florida

제 마지막 목적지는 플로리다였습니다.

was mijn oma omringd met mensen,

사람들에 둘러싸여 있었어요

Dit was een zeer beangstigend leermoment.

이런 순간이 정말로 두렵지만 교육적인 순간이기도 합니다.

Daar was hij niet voor bedoeld.

사실은 그렇지 않고

"Als de boot werkelijk omgeslagen was,

정말 배가 뒤집혔다면

Dan was het net zo irrelevant.

마찬가지로 설득력은 없을 겁니다.

Ze was zelfs nog niet gepubliceerd.

발표가 되기도 전이었습니다.

Destijds was mijn geloofsovertuiging erg extreem.

그땐, 제 종교적 관점도 훨씬 극단적이었죠.