Translation of "Uit" in Korean

0.047 sec.

Examples of using "Uit" in a sentence and their korean translations:

uit rotsen -- ‘litho’

"키모" 화학 물질을 이용하여

Misschien zouden deze 'uit het oog, uit het hart'-microben

어쩌면 이 눈에 보이지 않는 미생물은

Een ander uit Connecticut

코네티컷 주에서 온 다른 학생은

Maken wij zelf uit

주도적인 위치에서

Ik daag jullie uit om iemand uit te nodigen voor #dialoguecoffee.

이런 사람을 초대해서 '#커피대화'를 해보세요.

Vers geoogst uit een bioreactor.

실험실 배양 오리 가슴살 요리를 처음으로 맛보았습니다.

Werk komt uit het hoofd;

일이란 머리에서 나오는 것이다.

Je ademt het allemaal uit,

모두 내쉬세요.

Bestaat uit één stuk beeldhouwwerk.

만들어진 걸 알 수 있습니다.

Zo iemand uit een sage

신화적 영웅의 삶을 살며

En uit de atmosfeer hield,

대기에 방출되는 것을 막은 것은

Komt ons goed uit, toch?

우리에겐 좋은 거죠. 그렇죠?

Tijd om uit te laden.

‎먹이를 풀어놓을 시간입니다

Pasang Sherpa uit kiesdistrict 4,

4구역의 파상 셰르파는

Uit oogpunt van de evolutie

진화의 관점에서

Nu ziet het er zo uit.

그리고 지금은 이런 모습이죠.

Het komt voort uit de houding

당시 상황이 그랬다고들 하지만

Ik besloot het uit te zoeken.

저는 답을 찾아내기로 마음먹었습니다.

Het zag er echt vreemd uit.

정말 이상했습니다.

Ik voerde mijn routine perfect uit.

저는 완벽히 등반을 해나갔습니다.

We vonden pacemakers en röntgenstralen uit

인공 심박동기와 엑스레이도 발명해냈습니다.

We verbannen ze uit ons leven.

그래서 우린 그들을 우리 삶에서 차단합니다.

Maar het bestaat uit drie hoofdelementen:

하지만 세 가지 주요 요소를 갖고 있죠.

Toen gleed ik uit en viel.

미끄러지면서 넘어졌어요

Dus ik vond de nuldate uit.

그래서 저는 제로 데이트 (0번째 만남)를 개발했습니다.

Een studie uit 2010 toonde aan

2010년 연구에서는

Ze kwam niet uit dat hol.

‎암컷 문어는 굴에만 있었죠

Roger, komt eraan. Dankjewel. Bear uit.

알았다, 지금 간다 고맙다, 통신 끝

Ruim de helft bestaat uit jongen.

‎절반 이상이 어린 사자들이죠

Het put je zo snel uit.

문제는 정말 빨리 지친단 거죠

Overdag zien ze er onschuldig uit.

‎낮에는 평화로워 보입니다

Ze zien er onschadelijk uit, toch?

이건 해롭지 않아 보이는데요, 그렇죠?

De studenten leren uit de feedback.

피드백을 통해 학생들을 가르치는 겁니다

Ik kom oorspronkelijk uit New York,

뉴욕에서 태어났지만

Om koolstofdioxide te capteren uit de atmosfeer

이산화탄소를 흡수하고

Waarin hij kinderen uit kansarme gezinnen leert

그곳에서 그는 빈곤한 환경에 있는 아이들이

Een kop uit de Los Angeles Times:

"L.A. 타임즈"의 머리기사 인데요.

Dat mineralen oplost uit de onderliggende rotsen.

미네랄이 용해된 뜨거운 물이 존재합니다.

Ook hier spreek ik uit eigen ervaring.

이것 또한 제 개인적인 경험을 바탕으로 말씀드리죠.

Met de hand gesneden uit zeldzaam hout,

희귀한 나무를 직접 깎아

Kan ik ze ooit uit elkaar houden?

제가 그것들을 극복할 수 있을까요?

Maar ikzelf bleef helemaal uit het contact.

그러나 여전히 제 깊은 곳에서는 단절되어 있었죠.

Nu kunnen we opstaan uit onze meditatie.

자 이제, 우리는 명상에서 떠오릅니다.

Om mensen uit alle sectoren te helpen

특정 직업에 상관없이 사람들을 돕고

Leticia Prado is een immigrant uit Mexico,

멕시코에서 이민 온 '레티시아 프라도'는

Om uit te gaan van het hart,

마음으로부터 시작하는 거예요.

Braken protesten uit in het hele land.

전국에서 폭발적으로 시위가 일어났습니다.

Van kunststof tot materialen uit de natuur,

이 지방은 플라스틱에서부터

Ze zag er geamuseerd uit, ze lachte.

그녀는 즐거운 듯 미소지었습니다.

...en stoten een potente verlammende cocktail uit.

강력한 마비 혼합제를 분사하죠

Ik voel... ...koude lucht uit deze komen.

그런데 이쪽에서는 찬 공기가 느껴지네요

Ik put kracht uit mijn goede vrienden.

좋은 친구들에게서 힘을 얻고

Het is tijd om uit te rusten.

이제 좀 쉬어야겠네요

De tegenovergestelde visie komt uit de sportwereld.

대조적인 견해는 스포츠 쪽에서 나왔습니다.

Zo komen we terug uit bij sociaal.

다시 이야기가 돌아와 사회로 왔네요.

Dus wanneer reuzemossels verdwijnen uit het koraalrif

산호초 주변에 대왕 조개가 사라지기 시작하면

Afkomstig uit de landen met extreme armoede.

최빈국에서 유입됩니다.

Maar deze ophef lokt een reactie uit.

‎그러나 어떤 불안에도 ‎반응이 일어납니다

Ze kent de route uit haar hoofd.

‎암컷은 길을 외우고 있죠

Dit is de weg uit de kloof.

여기 나가는 길이 있네요

Ik pak wat water uit mijn fles.

물통의 물을 쓸게요

Vandaag voeren we een ambitieus plan uit

현재 저희는 프리타운을 전면적으로 바꿀

De wind groeit uit tot een storm.

‎바람이 돌풍의 강도로 거세집니다

Mijn naam is Kancha Sherpa. Uit Namche.

내 이름은 칸차 셰르파입니다.

Maakt niet uit, tijd voor de lunch.

상관없어요, 이제 점심시간이네요.

Een hartverscheurend nationaal onderzoek uit de VS,

미국에서 전국적으로 시행한 마음 아픈 연구인데요.

Straalt geen licht uit of absorbeert geen licht.

빛을 방출하지도 흡수하지도 않습니다.

Als groene planten koolstofdioxide uit de atmosfeer halen

이건 녹색 식물이 대기로부터 이산화탄소를 흡수해서

Stelde een congreslid uit Tennessee een idee voor.

테네시 주의 한 의원이 아이디어를 하나 제시했습니다.

Ik bedoel, letterlijk uit de vertelling wordt geduwd.

이야기가 서술과 멀어지고 있다는 거죠.

Ik ben geboren in Turkije uit Koerdische ouders

전 터키에서 쿠르드인 부모님 아래 태어나,

Zo snel mogelijk uit het ziekenhuis te krijgen.

환자들이 병원에서 가능한 빨리 나가는 것이 목적이었어요.

En de uitdaging om het uit te vogelen.

이게 무엇인지 알아내야 할 과제와 직면했습니다.

Het wordt gemaakt uit papier-maché en gips.

마을 회관은 종이 공예나 소석고를 이용해 만듭니다.

Dat meer naast ons bestaat uit puur accuzuur.

저희 바로 옆에 위치한 호수는 배터리 산으로 되어있습니다.

Die bestaat uit elektroden die emotionele reacties meten,

감정 반응을 측정하는 전극 장치가 꼭 필요해

Ik kom uit een familie van vijf broers,

저는 형제가 다섯입니다.

Mensen zijn uit jungles gered, woestijnen en bergen.

정글, 사막, 산에서 구조됐죠

Besloot ik om het nooit uit te spreken.

저는 절대 그 단어를 입에 올리지 않기로 했습니다.

Ney voerde een briljante vechtterugtrekking uit, en ontsnapte.

네는 휼륭하게 싸우며 철수했고, 전장을 빠져나갔다.

Het is tijd om wat uit te rusten.

이제 좀 쉬어야겠네요

Het voelt alsof ik uit dat vliegtuig val,

마치 그 비행기에서 떨어질 때와 비슷한 감정을 느낍니다.

Dus we gaan hoog zitten... ...uit het water.

그러니 물 밖으로 높이 올라가야죠

Ik kan geen vaste ijsblokken maken... ...uit dit.

단단한 눈 얼음 블록을 만들지는 못해요 이런 눈으로는요!

Dus we stampen hier een stuk uit. SOS.

자, 이 넓은 곳에 발로 밟아서 그릴 겁니다 SOS!

Waren dit dé Anna en Elsa uit Frozen.

이 둘은 분명 겨울 왕국 속 안나와 엘사임이 틀림없었죠.

24 uur later zag ik er zo uit.

24시간 후 저는 이렇게 됐습니다.

Het is voor altijd weg uit je leven.

당신 인생에서 사라진 거라구요.

Hoe zag het er 10 miljard jaar geleden uit

100억 년 전 과거에 우리 은하수는 어떤 모습이었을까요?

We gingen van de vier televisiekanalen uit mijn kindertijd

4개의 TV 채널이 전부였던 제 어린 시절에서

Sommigen denken dat kleuters of kinderen uit groep drie

어떤 사람들은 유치원생이나 1학년들은

We zijn er in alle smaken, kies maar uit.

하지만 우리는 취향이 있죠. 여러분의 취향대로 선택해보세요.

Ik gleed niet uit, dus ik ging niet dood

그리고 미끄러지지 않았습니다. 저는 죽지 않았습니다.

Die uit deze diep begraven oceanische tektonische plaat komt

해양 지각판에서 나오는 이산화탄소가

Het grootste deel ziet er beslist niet zo uit.

대부분의 바다는 이렇게 생기지 않았다는 것이죠.

Ze brengen koolstof uit hun voedsel in de diepte.

이때 먹이 속의 탄소가 함께 심해로 들어가게 됩니다.

De Aziatische bosduizendpoot is een dier uit een nachtmerrie...

아시아 숲 지네는 악몽 같은 생명체로