Translation of "Jullie" in Korean

0.009 sec.

Examples of using "Jullie" in a sentence and their korean translations:

Jullie kennen jullie superkrachten.

누구나 초능력이 있잖아요.

Nu jullie taak:

아까 드린 과제 있죠.

Jullie eerste vraag is

여러분의 첫번째 질문은--

Volgen jullie het nog?

아직 그런가요?

Ik toon het jullie.

더 자세히 설명해 드릴게요.

Ik wil jullie uitdagen.

제가 도전 과제를 하나 드리죠.

Jullie weten dat allemaal.

우리는 모두 알고 있습니다.

Willen jullie dat doen?

준비 되셨습니까?

Dat jullie beter af zouden zijn als jullie social media opgaven.

소셜미디어 없는 삶이 더 낫다는 것에요.

Jullie spelen ook een rol.

여러분도 한 부분을 차지하는 것이죠.

Maar dat weten jullie al.

하지만 이미 알고 있습니다.

Ik geef jullie drie tips.

세 가지 팁을 드릴게요.

Dus als jullie gaan werken

여러분들은 출근할 거고

Mijn tweede vraag voor jullie is:

제 두번째 질문은요:

Als jullie willen? Een korte meditatie.

하고 싶으신가요? 그냥 짧은 명상이요.

Ik zal jullie enkele voorbeelden tonen.

예를 몇 가지 보여드리겠습니다.

Ik ga jullie een vraag stellen.

질문을 하나 할게요.

Ik wil jullie een vraag stellen.

여러분께 질문을 하나 할게요.

Ik hoop jullie te hebben overtuigd

이제 납득이 되셨기를 바랍니다.

Jullie avontuur begint zo ongeveer nu.

여러분의 여정은 바로 지금부터 시작됩니다.

Zal ik jullie er een uitleggen:

여기서 한 가지만 정확히 짚고 넘어가자면,

En ik ben jullie zo dankbaar.

여러분께도 정말 감사드립니다.

De vragen die ik jullie ga stellen

하지만 제가 여쭤볼 질문은

Goed, zijn jullie klaar? Voor de eerste?

좋아요, 준비되셨나요? 첫번째 질문을요?

En wat hij voor jullie kan betekenen.

여러분께 말씀드리려 합니다.

Ik wil met jullie twee experimentjes uitvoeren.

우선 여러분들께 두 개의 간단한 과제를 드리고자 합니다.

(Video) Dokter: Wat doen jullie voor werk?

(비디오) 의사: 두 분은 무슨 일을 하고 계시죠?

Jullie hebben allemaal zoveel ideeën op dit moment.

이미 매우 많은 것들을 포용하며 살고 있죠.

Weten jullie nog dat we via fylogenetische classificatie

이제 여러분은 현대 동물들의 해부학을 가져다가

Nu weten jullie al twee dingen van mij:

여러분은 저에 대해 이미 두 가지를 알고 있죠.

En ik kan jullie vertellen dat het leidde

그리고 제가 말씀 드릴 수 있는 건,

Hoe lieten deze manieren van spreken jullie voelen?

지금 방금 드린 말들이 어떻게 다가오셨나요?

Kan ik jullie enthousiast en vol trots vertellen

여러분에게 기쁘고 자랑스럽게 말씀드릴 수 있는데

Op deze grafiek zien jullie India en Afrika.

인도와 아프리카 차트를 보시죠.

'Waarom gaan jullie elke dag naar dezelfde plek?'

‎매일 같은 장소에 ‎왜 가냐고들 묻는데

Tot slot heb ik een vraag voor jullie --

제가 여러분들께 이 질문 하나만 남기겠습니다--

Ik vertel jullie niet hoe oud ik ben,

제 나이를 밝히진 않겠지만

Zullen jullie verbaasd en geschokt zijn om te horen

제가 농업 산업에서 어떻게 그리고 왜

Dan kunnen ze op hun gemak jullie dagschema bekijken,

여러분이나 가족이 드나드는 것을 볼 수 있을 거고,

Ik wil jullie daarom vertellen waarom we hem bouwden

저희가 이것을 왜 만들었는지, 또 여러분께 이 로봇이 무엇을 의미하는지

Velen van jullie voelen dat vast ook zo, toch?

많은 분들이 저와 같은 감정을 느낄 거예요.

Jullie hebben gezien hoe verzengende hitte, droogte en vuur

찌는 듯한 열기와 가뭄, 화재가

Misschien denken jullie nu wel dat ik een idealist ben?

혹은 제가 이상주의자라고 생각하시나요?

jullie enkele dagen toeliet om in haar schoot te zitten."

어머니 갠지스 강 무릎에 앉도록 며칠 더 허락해 주신 것을요."

Jullie beheersen de taal van het lezen van beelden perfect.

여러분은 이미지 읽기라는 언어에 능숙합니다.

"Hallo broers, ik hoop dat het goed met jullie gaat.

"형제들, 잘 지내고 있길 바래.

En nu wil ik jullie vragen om ons te helpen.

여성분들께 도와달라고 공식적인 요청을 드리고 싶습니다.

Kijk eens of jullie een verschil merken terwijl ik spreek.

제가 말하는 내용을 들으시고서 어떤 감정의 변화를 겪는지 기억하세요.

Op deze kaart zien jullie de wereld 40 jaar geleden,

이 지도는 40년 전 세계의 모습을 보여줍니다.

Dat jullie op z'n minst rekening houden met het geschetste beeld --

한번쯤은 제가 말하고 있는 관점에 대해 생각해보길 희망합니다.

Jullie kunnen deze informatie gebruiken als een gids of een prognose --

이 정보는 지침이나 예측용 혹은 은하계에서 지구가

Ik ben hier om jullie te vertellen over mijn dierlijke muze:

여러분께 제가 제일 사랑하는 동물을 소개할까 합니다.

Een beetje als de fitness-trackers die sommigen van jullie dragen

여러분 중에도 착용하고 계실 운동량 기록 장치와 다르지 않죠.

En vandaag wil ik jullie een nieuw type robot laten zien,

오늘 저는 새로운 종류의 로봇을 여러분께 소개하고자 합니다.

Ik daag jullie uit om iemand uit te nodigen voor #dialoguecoffee.

이런 사람을 초대해서 '#커피대화'를 해보세요.

Ik ga met jullie het verhaal delen van één zo'n stad;

저는 여러분께 어떤 한 도시의 이야기를 들려드릴텐데

Voor alle manieren waarop we niet op jullie kracht hebben vertrouwd.

여성들의 강인함에 기대지 않았던 것을 용서해주세요.

Gelukkig kan ik jullie ook vertellen dat er een oplossing is

다행히도 저는 해결책이 있다고 말할 수 있습니다.

Maar misschien kennen jullie hem in de vorm van vissticks of surimi.

피시 스틱이나 연육을 즐겨 드신다면 맛보셨을 겁니다.

Ze hebben mij iets belangrijks geleerd wat ik met jullie wil delen.

이들을 통해 제가 배운 중요한 사실을 여러분과 나누고자 합니다.

En nu ik jullie ervan heb overtuigd dat landbouw heel sexy kan zijn,

그리고 이제 제가 농업이 상당히 매력적일 수 있다는 것을 확신시켰으니,

Zoals de meesten onder jullie, heb ik een dozijn apps op mijn gsm,

많은 분들과 마찬가지로 제 핸드폰에도 수십 개의 앱이 있습니다.

In feite vraag ik jullie om een Ingolf in jouw leven te vinden,

여러분 삶에서 인골프를 찾아보라고 말씀드리는 거예요.

Voor de piek van het ondernemerschap die jullie vandaag overal in Azië zien.

목격할 수 있는 기업가 정신의 급증이 바로 그러한 믿음 때문이죠.

Ik wed dat jullie allemaal bekend zijn met dit beeld van de oceaan,

여러분 모두 이런 바다의 모습에 익숙하실 겁니다.

En ik ga jullie een verhaal vertellen over alles wat ik zojuist gezegd heb.

저는 제가 방금 말한 모든 것에 대한 이야기를 하려고 해요.

Er is een rol die ik zou willen dat jullie allen ze zouden spelen:

여러분 모두가 해 줬음 하는 역할이 하나 있어요.

Maar het zal jullie mogelijk verbazen om te horen dat ik geen drie ideeën heb.

그런데 여러분은 제가 세 가지 개념을 가지고 있지 않아서 놀랄지도 몰라요.