Translation of "Voortdurend" in Russian

0.013 sec.

Examples of using "Voortdurend" in a sentence and their russian translations:

Hij klaagt voortdurend.

Он постоянно жалуется.

Hij leest voortdurend.

- Он всё время читает.
- Он постоянно читает.

Ze huilt voortdurend

Она постоянно плачет.

Ze vechten voortdurend.

- Они постоянно дерутся.
- Они постоянно воюют.

Tom klaagt voortdurend.

Том постоянно жалуется.

Zij weent voortdurend.

Она всё время плачет.

Ze kijkt voortdurend televisie.

- Она постоянно смотрит телевизор.
- Она всё время смотрит телевизор.

Ik vergeet voortdurend namen.

Я постоянно забываю имена.

Hij bekritiseert voortdurend andere mensen.

Он постоянно критикует других людей.

Tom en Maria vechten voortdurend.

- Том и Мэри постоянно воюют.
- Том c Мэри постоянно ссорятся.

De patiënt vereist voortdurend zorg.

- Пациенту требуется постоянный уход.
- Пациент нуждается в постоянном уходе.

Tom spreekt zichzelf voortdurend tegen.

Том постоянно сам себе противоречит.

Ik ben uw voortdurend geklaag moe.

Я сыт по горло твоими постоянными жалобами.

Hij klaagt voortdurend over dit of dat.

Он постоянно жалуется на то на сё.

Ze klaagt voortdurend over haar laag salaris.

Она постоянно жалуется на свою низкую заработную плату.

Ze is tijdens het ademhalen voortdurend in beweging.

Это значит, что оно движется в течение всего дыхательного процесса,

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

наши шансы на выживание шатки,

Is het voortdurend vervolgen van de seksuele minderheid.

секс-меньшинств как раз таки противоречит законам природы.

- Computers worden steeds verbeterd.
- Computers worden voortdurend verbeterd.

Компьютеры постоянно совершенствуются.

Hij zeurt voortdurend dat hij een kleine kamer heeft.

Он вечно жалуется, что у него маленькая комната.

Zijn vrouw zit voortdurend aan zijn kop te zeuren.

- Его жена постоянно его пилит.
- Его жена постоянно к нему придирается.

Ons doel is, voortdurend het aantal sovjetrepublieken te vergroten.

Наша цель — постоянно увеличивать число советских республик.

Wat drijft hen ertoe voortdurend de straat op te gaan,

Что заставляет их выходить на улицы,

- Ik ben voortdurend in gevaar.
- Ik ben constant in gevaar.

Я в постоянной опасности.

- Ik praat constant met mezelf.
- Ik praat voortdurend met mezelf.

Я постоянно разговариваю сам с собой.

- Ik ben uw voortdurend geklaag moe.
- Ik heb genoeg van uw constant geklaag.

Я устал от твоих бесконечных жалоб.

- Hij praat altijd over geld.
- Hij praat voortdurend over geld.
- Hij heeft het constant over geld.

Он всё время говорит о деньгах.