Translation of "Gaat" in Korean

0.042 sec.

Examples of using "Gaat" in a sentence and their korean translations:

Dit gaat eromheen.

자, 이렇게 걸고

Dit gaat daarop.

이건 여기에 겁니다

Daar gaat hij.

자, 갑니다

Het gaat over kijken

관찰에 관한 얘기입니다.

Het gaat als volgt.

이 이야기가 흘러가는 방식은 이렇습니다.

gaat er niets veranderen.

그 어떤 것도 변하지 않습니다

De zon gaat onder.

해가 지고 있어요

Dit gaat bliksemsnel gaan.

제 강연은 정말 짧을 겁니다.

Toch gaat het bloedvergieten door.

그럼에도 유혈 사태는 계속되고 있습니다

Het gaat ongeveer als volgt.

이런 내용입니다.

Je gaat dat water in...

‎바다에 들어가면

Nee, dit gaat niet werken.

아니, 이렇게는 못 갑니다

Daar gaat hij naar beneden.

내리막인 것 같은데

Deze kudde gaat nergens heen...

‎코끼리 무리는 발이 묶입니다

Oké, je gaat zo klikken.

자, 클릭할 준비를 하시고

Maar als er iets verkeerd gaat ...

하지만 무언가 잘못되면,

Hij gaat helemaal deze rotswand op.

이 암벽 맨 위까지 이어지네요

Nu gaat hij nergens meer heen.

이제 아무 데도 못 갑니다

Nu het toch over eten gaat:

먹는 얘기가 나와서 말인데요,

Dit gaat een hoop mensen helpen.

많은 사람에게 도움이 될 겁니다

Soms gaat het zelfs helemaal fout.

때때로 매우 잘못되기도 합니다.

Tot nu toe gaat het goed.

지금까진 괜찮아요

Je motivatie is waar het om gaat.

이 의도성이 모든 걸 좌지우지합니다.

Dit verhaal gaat terug naar het begin,

이 이야기는 공룡이 태어난 바로

Zoals wanneer je vandaag naar huis gaat,

예를 들면, 오늘 집에 가면,

En woede gaat daar niet mee samen.

분노는 공손함과는 거리가 멀죠.

Het gaat om vaardigheden, kennis en risico.

중요한 건 기술, 지식, 모험입니다

gaat ons brein op zoek naar rechtvaardiging.

우리의 뇌가 타당한 이유를 생각해내야 합니다.

De vraag is wat er gaat gebeuren.

그 다음에는 무슨 일이 생길까? 궁금하실 겁니다.

Ik weet niet hoe dit gaat branden.

이게 어떻게 타오를지는 잘 모르겠어요

Ik bedoel, je weet hoe het gaat:

당신은 어떻게 하는지 알아야 합니다.

De Emmy gaat naar Phoebe Waller-Bridge.

에미상의 주인공은 피비 월러브리지입니다

Deze uitdaging aangaan gaat net als elke andere

다른 것 못지 않게 이 문제를 해결하는 것은

Dit gaat over het maken van gedeelde erfstukken.

이번 도구는 가보를 공유하는 것과 비슷하다고 생각합니다.

Dus dit gaat echt over het soort geluk

그러니까 이것은 우리 모두가 원하는

Geen ‘ooit gaat het wel eens lukken’-oplossingen,

"운 좋으면 언젠가는" 라는 식이 아니라

Zonder redenen en garanties dat niets verloren gaat.

아무것도 잃지 않을 거라는 이유나 확신 없이요.

Dat is het niet en dat gaat niet.

하지만 질병도 아니고 잘라낼 수 있는 것도 아닙니다.

En daar gaat ze, lopend op twee poten.

‎그렇게 성큼성큼 걸어가 버려요 ‎두 다리로 서서요

Het gaat over de lucht die ons omringt.

여러분 주변의 공기를 말하는 것이죠.

Nu snel denken, je gaat in paniek raken;

빠른 판단이 필요하죠. 허둥지둥하게 될 겁니다.

De exodus van miljoenen vleermuizen gaat uren door.

‎박쥐 수백만 마리의 대이동은 ‎몇 시간 동안 이어집니다

Maar wetenschappers voorspellen dat dat nummer omhoog gaat

그러나 과학자들은 그 수가 증가 할 것으로 예상합니다.

Dus terwijl de techniek steeds sneller en sneller gaat,

그래서 기술이 계속 더 빠르게 발전할수록

En is dat niet waar het allemaal over gaat?

그리고 이런 일이 전부가 아닐까요?

De ene batterij gaat eerder stoppen dan de andere.

분명 건전지 하나가 먼저 닳텐데

Deze oefening gaat niet over het kijken naar beeldhouwwerk.

조각품 감상을 얘기하려고 연습해본 것이 아니라

En dit gaat zo door in de volgende stad.

그리고 서커스단은 다음 도시로 이동합니다.

Op dit moment gaat het vrij goed met me.

요즘 저는 꽤 잘 지내고 있습니다.

Ze gaat een hoek om en ziet een krab.

‎문어가 모퉁이를 돌면서 ‎게를 발견했어요

Zoals padvinders zeggen, het gaat om een goede voorbereiding.

스카우트들이 으레 말하듯 대비가 상책입니다

Dit gaat een hoop mensen helpen. Dus, goed werk.

많은 사람에게 도움이 될 겁니다 잘하셨습니다

Een goed ankerpunt is cruciaal als je gaat abseilen.

안전한 고정 지점을 찾는 건 언제나 중요합니다

Alleen gaat het deze keer niet enkel over China.

하지만 이번엔 중국만의 이야기가 아닙니다.

Ik voel waar het gat heen gaat. O, man.

구멍이 어디로 가는지만 느껴져요 이런

Of het nu gaat om auto's, fietsen of bussen.

자랑스럽게 여깁니다.

Zonder hen gaat hij een gevaarlijk koude nacht tegemoet.

‎친구가 없으면 겨울밤의 매서운 ‎한파에 홀로 맞서야 하기 때문이죠

Naarmate de zon verder het noordelijk halfrond op gaat...

‎태양의 궤적이 점점 ‎북반구 깊숙이 들어옴에 따라

Maar voor sommige dieren gaat de verandering te snel.

‎하지만 일부 동물들에겐 ‎변화의 속도가 너무나 빠릅니다

Het gaat er om dat je je evenwicht bewaart.

균형을 유지하는 게 가장 중요합니다

Hoe dieper je gaat, hoe meer je eruit haalt.

많이 참여하실 수록 더 많은 것을 얻을 수 있습니다

Maar het gaat heel leuk zijn om erachter te komen.

하지만 발견해 낸다면 정말 재미있을 겁니다.

Het gaat dus niet enkel om mannen die vrouwen bespioneren.

이것은 단순히 남자가 여자를 감시하는 사건이 아니였던 거죠.

We willen in een wereld leven waarin niets verloren gaat.

우리는 아무것도 잃지 않는 세상에 살고 싶어 합니다.

"Hallo broers, ik hoop dat het goed met jullie gaat.

"형제들, 잘 지내고 있길 바래.

Ze klimt over een rots en gaat het water uit.

‎곧장 물 밖의 바위 위로 ‎올라가서 깜짝 놀랐죠

Probeer hem te vangen voor hij het gat in gaat.

구멍으로 들어가기 전에 잡죠

Als dit jou overkomt, en je gaat door het ijs...

만약 여러분이 얼음에 빠지고

Dit gaat niet over het slecht maken van de medische industrie.

제약산업을 나쁘게 보이게 하려는 의도가 아닙니다.

Als het daarover gaat, in mijn lab aan de Duke University

사실 듀크대학교의 제 연구실에서는

Als het gaat om bescherming van de privacy in het algemeen,

일반적인 사생활 보호를 대상으로 한다면

Om te weten wat ermee gebeurt als het daar naartoe gaat.

계속해서 조사해야 하는 거죠.

Onze wedstrijd gaat verder met een botsing tussen kaken en klauwen.

토너먼트는 계속해서 하관과 발톱의 출동을 선사할니다

Het gaat over het begrijpen van onze plaats in het universum.

이것은 우리가 사는 우주 공간을 이해하는 과정이거든요.

Jij bent de baas, jij gaat me me mee. Jij bepaalt.

결정은 당신 몫이고 함께 갈 테니 당신이 결정하세요

Het gaat erom de dissonantie te verminderen door dit soort duwtjes.

요점은 넛지에 의해 행동이 교정될 수록 '부조화'가 줄어든다는 것입니다.

Of je gaat in haar hoofd zitten, dat heet speculatief opsporen.

반면 데이나의 입장이 돼 보는 건 추론적 추적이라고 합니다

Daar gaat hij op af, zie je het karkas daar beneden?

독수리가 노리는 게 저겁니다 저 아래 시체 보이세요?

Geen van zijn ouders is teruggekeerd, dus gaat hij ze zoeken.

‎부모가 둘 다 돌아오지 않자 ‎직접 찾으러 나섭니다

In dit geval gaat het bezwaar voorbij aan een belangrijke werkelijkheid,

이 경우 소셜미디어가 잊게 한다는 것은 제 생각에 매우 중요한 현실입니다.

Om ervoor te zorgen dat hij op een rechthoek gaat lijken

이것을 직사각형의 모양과 같이 만들려면

Het kan niet representatief zijn als het om slechts één datapunt gaat.

단지 그래프의 점에 불과하다면 어느 것도 증명하지 못합니다.

Die gaan waar ze willen of die het voor de wind gaat.

"N-word"가 난무하는 상황이 없습니다.

Gaat erop af met een schild... ...voor het geval dat hij aanvalt.

‎방패를 앞세워 다가오더라고요 ‎공격당하면 막을 게 필요하니까요

We gooien er een gloeistaaf in en kijken waar die heen gaat.

야광 막대를 하나 던져서 어떻게 되나 볼게요

Kunnen we klimaat opnieuw bekijken als iets dat gaat over menselijke gezondheid,

기후가 실제 인류의 건강과 관련있음을 강조하는 것입니다.