Translation of "Bliksemsnel" in Korean

0.004 sec.

Examples of using "Bliksemsnel" in a sentence and their korean translations:

Dit gaat bliksemsnel gaan.

제 강연은 정말 짧을 겁니다.

Ze zijn agressief en bliksemsnel...

포악하고 재빠른 왕지네는