Translation of "Aanwezig" in Korean

0.003 sec.

Examples of using "Aanwezig" in a sentence and their korean translations:

Vooral waar mijn nichtje bij aanwezig is.

부끄럽게 생각하겠죠. 특히나 조카 앞에서 말이죠.

Ontevredenheid kan constant aanwezig zijn op de achtergrond,

불만족은 특정 상황에서 계속 남아있을 수도 있고

Er bestaat geen land waar geen propaganda aanwezig is.

이 지구상에 선전이 없는 나라는 존재하지 않습니다.

Maar ook om aanwezig te zijn bij de voltallige vergaderingen.

회사의 전체 회의에서도 활용할 수 있습니다.

Verken de omvang ervan, wees 'aanwezig' voor wat ons hart zegt.

그 감정을 자세히 관찰하고, 여러분의 마음을 나타내는 일지로 활용하는 겁니다.

Maar zijn lot is geen vredig einde. Er is een nachtelijke moordenaar aanwezig.

‎하지만 평화로운 죽음을 ‎맞이할 수는 없겠군요 ‎여기 숲 바닥에는 ‎밤의 암살자가 있습니다