Translation of "Ook" in Korean

0.012 sec.

Examples of using "Ook" in a sentence and their korean translations:

Ook glibberig.

‎미끄럽습니다

Ja, dat ook.

네, 그렇죠.

Maar ook concurrentie.

‎하지만 경쟁 상대가 있죠

Maar pythons ook.

‎그물무늬비단뱀도 마찬가지죠

Nooit geweest ook.

한 번도 그런 적이 없죠

Maar hoe dan ook.

아무튼요.

Wat ook begrijpelijk was,

그럴 수도 있겠지만

Deze ook trouwens, kijk.

그리고 이것도요

Dat werkt hier ook.

여기서도 똑같은 원리죠

Ook zij was kankerpatiënt,

그녀는 같은 암 환자였지만,

Luister er ook naar.

귀기울여 들어보세요.

Maar ook het belangrijkste.

그리고 가장 중요하기도 하죠.

Maar vereisen ook daden.

행동이 따라야 합니다.

Maar brengt ook gevaar.

‎하지만 위험 또한 초래하죠

Ze krijgen ook hulp.

‎게다가 그들을 돕는 손길도 있죠

Dat dacht ik ook.

정확히 내가 생각했던 거야

Ik was ook geen hindoe, dus dat snapte ik ook al niet.

저는 힌두교인도 아닙니다. '힌두교인'도 제게는 의미 없는 단어일 뿐이죠.

Het is ook een zin

이것은 제 선생님의 책의

Is ook zelfrapportage gedragsmatige output.

네, 자기 보고는 행동의 결과예요.

Het zorg ook voor veranderingen

또한 몇가지 변화를 통해

Dat zijn ook chemische fabrieken.

이 열수공들 역시 화학 공장입니다.

Zou jij ook moeten doen.

여러분들도 그래야 하고요.

En de fakkel flakkert ook.

보세요, 불꽃도 흔들립니다

Dat kun je ook eten.

사실 이것도 먹을 수 있는데

En dat doen wij ook.

바로 지금 우리처럼요

En wilde ze ook bedanken.

그들에게 감사 인사도 전하고 싶었습니다.

Dit wordt ook neuraal gecontroleerd,

이것은 신경계적으로 통제되어

Jullie spelen ook een rol.

여러분도 한 부분을 차지하는 것이죠.

Ze beoordeelden ook hun emoties

그들의 감정 또한

Wat jouw erfdeel ook is,

당신의 가보가 무엇이든지,

Kun je ook anderen zien

여러분은 타인을 돌아볼 수 있게 되기 때문입니다.

...hebben de jachtluipaarden ook gedood.

‎치타들도 사냥에 성공했습니다

Andere mannetjes zijn ook bezig.

‎다른 수컷들도 마찬가지입니다

Een mannetjespoema, ook op jacht.

‎수컷 퓨마도 사냥에 나섭니다

Maar er zijn ook reuzen.

‎하지만 커다란 생물도 있습니다

...het was ook een opluchting.

‎마음이 놓인 것도 사실이에요

Je bent opgewonden maar ook nerveus

신나기도 하지만, 긴장도 될 거예요.

Ze wordt ook steeds meer opeengepakt

더 밀집될 것이고

En dat is maar goed ook.

바람직한 일입니다.

Alle andere beesten zitten daar ook.

살아있는 생물은 모두 그러겠죠

Maar snelheid heeft ook een prijs.

하지만 빠른 것에는 대가가 따르죠.

Oceaangegevens zijn hoe dan ook schaars.

해양 자료는 절대적으로 부족합니다.

Intellectueel ging het ook inderdaad onderuit.

지적으로는, 붕괴 됐습니다.

We gaan ook toekomstige toepassingen ontwikkelen

그리고 미래 응용 기술을 개발하여

Er zijn hier ook andere reuzen.

‎커다란 동물이 또 왔군요

En daar is het ook warmer.

‎이 안은 따뜻하기도 하고요

Zijn rivaal voegt ook iets toe.

‎경쟁자가 똑같은 떨림을 ‎더 요란하게 냅니다

Maar we hebben ook water nodig.

하지만 물도 있어야 하겠죠

Maar ik wil ook heel graag

하지만 세계 시장에서

En ook ooit een jeugdvriend verloor -

어릴 때부터 알고 지낸 친구

Ik doe dit zelf ook altijd.

저는 이것을 매번 실천합니다.

Wat dan ook anti-natuur betekent --

자연에 반하려는 것으로 해석되고

En heel langzaam lukte dat ook.

그렇게 천천히 전 건강을 회복하기 시작했어요.

Zij de oceaan ook zouden willen helpen.

그 애들도 모두 바다를 도우려 할 거예요.

Hoewel ik me tegelijkertijd ook onzichtbaar voel.

그리고는 일제히 사라져 버리죠

Dit soort voedselproductie staat ook wel bekend

이런 종류의 식량 생산은

Ook zijn er in vele landen voedselwoestijnen

또한 많은 국가에는 음식이 거의

We toonden in deze studie ook aan

우리는 또한 이 연구를 통해

Het valt ook onder de categorie kunst.

예술의 한 영역이라 볼 수 있죠.

Ook al is dit hele meer bevroren...

호수 전체가 얼어붙었지만...

Andere cognitieve vaardigheden zijn dus ook belangrijk.

다른 중요한 인지 능력들도 있습니다.

Ook het ruimtelijk geheugen is buitengewoon goed.

그리고 공간 기억력도 몹시 뛰어납니다.

Dus ook daar zie je die immuundeficiëntie.

이곳에서 면역 결핍의 현상을 다시 볼 수 있습니다.

Het kan ook een lagere uitstoot betekenen.

온실가스의 감소를 의미하죠.

En wat voor fantasiewerelden ze ook invluchten,

어떤 환상의 세계로 들어가 봐도

Ook hier spreek ik uit eigen ervaring.

이것 또한 제 개인적인 경험을 바탕으로 말씀드리죠.

Mensen stroomafwaarts zullen ook zwaar getroffen worden.

하류 지역에 사는 사람들도 큰 피해를 입게 될 것입니다.

Dat geldt ook voor India en China.

인도와 중국도 참여시켜야 합니다.

Hij had 'n podcast en ik ook,

게다가, 이번 남자는 저처럼 팟캐스트를 하고 있었습니다.

Zijn buurman zit ook achter haar aan.

‎녀석의 이웃도 경쟁자입니다

Deze jachtmogelijkheden trekken ook andere jaguars aan.

‎이곳의 풍족한 사냥감은 ‎다른 재규어들도 끌어들입니다

Maar een onbegrensd leven biedt ook complicaties.

‎하지만 제약이 없는 삶에는 ‎부작용이 따릅니다

Werkt het ook zo in andere sectoren?

다른 분야도 적용이 되는 일일까요?

Je volgens mij ook anti-vrouw bent,

여성에 반하려는 것으로 해석됩니다.

Ook al zijn hun DNA-sequenties identiek,

유전자 시퀀스가 정확히 같은데도

Maar er zullen ook wonderen en reddingen zijn.

놀랍고 경이로운 것들도 있을 거예요.

Ze geeft je ook iets om te volgen.

강을 따라갈 수도 있죠

Het is ook handig je route te markeren.

지나온 길을 표시하는 것도 좋은 생각입니다

Ik heb hier ook van die tarantula-haartjes.

타란툴라 털도 많이 박혔네요

Maar het ligt ook pal bovenop een subductiezone.

침입대 위에 위치해있기도 하니까요.

Wat je ook zou kunnen omschrijven als gewoontevorming.

쉽게 말해, "익숙해지는 것"이었는데

Natuurlijk is er ook het leven in zee,

물론, 해양동식물들도

En ook om dit kwetsbare ecosysteem te beschermen.

손상되기 쉬운 생태계를 보호합니다.

Houdt ook de noodzaak van een noodplan in.

사전 대책의 필요성을 포함합니다.

De data kunnen ook overeenstemmen met rivaliserende theorieën.

그 자료는 경쟁 이론에서도 유효할 수 있다는 것입니다.

En we blijken ook buitengewoon te kunnen samenwerken.

우리가 최고의 협력자라는 것도 밝혀졌죠.

Ook is er een sterk gevoel van urgentie.

이 일에 대한 경각심도 한몫을 하고 있죠.

Wat je ook beslist, we doen het samen.

당신이 어떤 결정을 내리든 우리는 함께할 겁니다

Maar het betekent ook dat we moeten beseffen

상업화는 또한 마주하는 것을 말하지요.

Het moest ook in massa te fabriceren zijn,

또한 대량 생산이 가능해야 했습니다.

Alles wat ik lekker vind, en jij ook.

이것들보다 더 좋은 것은 없죠

Het blok niet alleen uitstrekt maar ook omkeert.

반대 방향으로 뒤집히는 걸 볼 수 있습니다

Dat vrouwelijke homoseksualiteit ook een natuurlijke variatie is

가족과 공동체에 이익을 가져오는

En die zeiden dat ze ook mee wilden doen.

자기들도 참여하고 싶다고 말씀하시더군요.

Vaak zit onze financiële informatie ook op die plaats.

종종 우리의 금융 정보들도 이곳에 들어있죠.

En ook om de voedingswaarde van groenten te behouden.

야채의 영양 성분을 유지하는 데도 도움이 됩니다.