Translation of "Kan" in Korean

0.052 sec.

Examples of using "Kan" in a sentence and their korean translations:

Hoe kan dat?

어떻게 그런 일이 가능할까요?

Een common kan niet worden verkocht, kan niet worden weggegeven,

공유지는 판매도 양도도 불가능하고

Het kan een knoop zijn, het kan een sneeuwbol zijn,

단추 수집일 수도 있고요. 스노우볼 수집일 수도 있고요.

Je kan je afvragen

아마 궁금해하실 수 있습니다.

...als je kan spellen.

스펠링을 알고 있다면 말이죠.

"Wat ik kan doen?

"내가 뭘 할 수 있나요?

Ik kan niet eindigen.

이대로 끝낼 수는 없어요.

...kan het gezin eten.

‎온 가족이 맘껏 먹을 수 있겠군요

...kan hij ze doden.

‎죽일 수도 있습니다

...die amper kan zien.

‎눈이 어두워 움직이지 못하죠

Ze kan beter gaan.

‎떠나는 게 좋습니다

...kan een zegen zijn.

‎복 받은 녀석입니다

Uitglijden kan fataal zijn.

‎한 발만 잘못 디뎌도 ‎죽을 수 있습니다

Ik kan haar horen.

소리가 들려요

...kan een groep overmeesteren.

‎사자 무리를 이길 수 있죠

Ze kan het ruiken.

‎냄새로 알 수 있죠

Focus kan tijd opleveren.

그리고 열렬히 하는 것은 시간과 바꿀 수 있습니다.

En dat kan ik bewijzen.

증거도 갖고 있습니다.

Dat kan ik moeilijk beoordelen --

잘 모르겠지만요.

Deze wereld kan niet eindigen.

세상이 끝날 수는 없어요.

Ik kan een gloeistaaf gebruiken.

야광 막대를 하나 쓸게요

Je kan evengoed niet bestaan."

결국, 당신은 존재하지 않는 것과 같다."

En kan het levens kosten.

사람의 생명을 좌우하죠.

De zee kan 's nachts...

‎밤의 바다는

Dit kan best spannend zijn.

아주 짜릿할 거예요

Het kuiken kan veilig eten.

‎새끼는 안전하게 먹이를 먹습니다

Omdat ik zoveel wél kan.

제가 할 수 있는 것들도 정말 많기 때문이죠.

Hoe ze zo snel kan denken en die beslissingen kan nemen... Het is ongelooflijk.

‎단시간에 기지를 발휘해 ‎생사가 걸린 결정을 내리다니 ‎문어는 참 경이로운 동물이에요

Als je je dat kan voorstellen.

상상이 가능하다면 말이죠.

Omdat je ze niet kan meten.

그것들을 측정할 수가 없거든요.

Hoe kan een robot daarbij helpen?

로봇을 사용하면 어떤 점이 유리할까요?

Maar samenwerken kan het probleem oplossen.

하지만 함께 노력하면 바로잡을 수 있습니다.

En kan acuut scheuren of versplinteren,

보통 축구같은 스포츠에서

Ik kan de tegenstelling niet verzoenen,

제가 이 모순을 해결할 수는 없어요.

Of ik kan wat larven nemen...

아니면 애벌레를 좀 잡아

En dan kan hij nergens heen.

‎사냥감이 옴짝달싹 못 하게요

Ik kan mijn ogen nauwelijks geloven.

‎그때 저는 ‎제 눈을 의심했어요

...die eruit kan zien als water.

물처럼 보일 수 있죠

Maar een warmtebeeldcamera kan lichaamswarmte opsporen.

‎하지만 열화상 카메라는 ‎체온을 감지할 수 있습니다

Deze boom kan het goed doen.

이 나무가 좋겠어요

Of ik kan mijn thermosfles gebruiken...

아니면... 제 보온병을

Voorwaarts? Oké, dit kan pijn doen.

앞으로 돌기요? 좋아요, 좀 아플 수도 있습니다!

Maar dit kan een lastige zijn.

쉽지 않을지도 모릅니다

Kan ik stoppen met deze puzzel?"

이제 이 퍼즐은 그만둘 거에요.

Maar ik kan je vertellen dat het werken met de VN kan leiden tot succes.

유엔과 협력을 하면 성공할 수 있다고 말씀드릴 수 있어요.

kan zien tussen deze twee punten, die je kan volgen met behulp van je kompas.

두 지점을 이은 선이 나침반을 보고 정확히 따라갈 각도를 보여주도록 디자인 되었습니다.

En hier kan grond een rol spelen:

여기서 토양이 등장합니다.

Hij kan veel water en voedingsstoffen vasthouden.

많은 양의 물과 영양소를 보유할 수 있습니다.

Dit kan het gedrag van dieren veranderen,

이를 통해 동물의 행동을 바꾸고

Ik kan dit met enige overtuiging zeggen,

이건 제가 확신을 가지고 얘기할 수 있어요.

Wat kan je doen met zo’n huid?

그래서 이 피부로 뭘 할 수 있을까요?

Kan ik ze ooit uit elkaar houden?

제가 그것들을 극복할 수 있을까요?

kan voelen als lopen door een mijnenveld.

지뢰밭을 헤매는 것같이 느껴짐을 저 는 알고 있습니다.

Wat kan er onschuldiger zijn dan dat?

이보다 더 순수할 때가 있었을까요?

Het kan ook een lagere uitstoot betekenen.

온실가스의 감소를 의미하죠.

En wat hij voor jullie kan betekenen.

여러분께 말씀드리려 합니다.

Het enige dat een verhaal kan vervangen...

이야기를 대체할 수 있는 유일한 것은

Dit kan niet waar zijn, dacht ik.

절대 그럴 리가 없다고 생각했어요.

Ik iets tegen het licht kan houden,

무언가를 빛에 비춰볼거야.

En dat kan echt heel moeilijk zijn.

물론 굉장히 어려울 수 있습니다.

Waardoor het steeds weer fout kan gaan.

우리를 무너뜨릴 끊임없는 위험에 놓여있죠.

Maar ondergoed... ...daar kan ik wel zonder.

하지만 팬티 같은 건 없어도 괜찮습니다

kan je een scala van reacties hebben.

각기 다른 반응이 있겠죠.

Dus kook de zeeslakken, als je kan.

그러니 가능하다면 삿갓조개를 삶으세요

Ik kan mijn been nu nauwelijks bewegen.

다리를 움직일 수가 없네요

En die kanteling kan gigantische gevolgen hebben.

그리고 그 사소한 변동은 엄청난 영향을 초래할 것입니다

Ik kan hem uitgraven met mijn handen...

그냥 제 손으로 파헤쳐서 나오게 할 수도 있습니다

Ik kan niet zien wat erin zit.

안에 뭐가 있는지 안 보이죠

Maar dit verlies kan teniet gedaan worden

하지만 얼음으로 없어지는 물의 양은

Een kleine sprinkhaanmuis kan maar beter oppassen.

‎작은 메뚜기쥐는 ‎피하는 게 나을 것 같은데요

Maar de oudste broer kan zelf klimmen.

‎하지만 큰형은 혼자서도 ‎나무를 타고 다닐 수 있죠

Deze groefkopadder kan zien... ...zonder zijn ogen.

‎이 살무사는 눈 없이도... ‎볼 수 있습니다

En kou kan een grotere dreiging vormen.

‎추위는 매보다도 ‎무서운 적이 될 수 있죠

Ik kan niet zien wat er komt.

앞에 뭐가 있는지 안 보여요!

Ik kan altijd proberen hem te lokken.

양을 꾀어낼 수도 있어요

kan Lisa zich voor haar twee dochters

리스 씨는 두 딸의 학비를 낼 수 있게 되었습니다.

Hij kan niet ontsnappen, maar wel terugvechten...

‎도넛산호는 도망칠 수 없습니다 ‎하지만 반격할 수 있습니다

Hij kan ze niet middels zicht vangen.

‎눈으로는 잡을 수 없습니다

En het kan tot een relatiebreuk leiden.

결국 인간관계가 무너질 수도 있습니다.

Dus het kan in feite nooit verdwijnen.

그래서 실제로는 없어지지 않는다는 거죠.

"Cal, ik kan social media niet opgeven,

"칼씨, 저는 소셜미디어를 그만둘 수 없어요."

Dat dit je concentratievermogen permanent kan reduceren.

그리고 이러한 것들은 집중력을 영구히 저하시킬 수 있습니다.

Dan kan ik nog veel meer aannemen.

더 많은 것들도 포용할 수 있겠죠.

Die gevoelig is en goed kan luisteren.

남자를 찾고 있다고 했죠.

Maar als vader kan ik je vertellen

하지만 지미의 아버지로서 제가 단언할 수 있는 건

Ik leerde hoe robotica de praktijk kan beëindigen

저는 로봇 공학이 수백만 에이커의 땅에

Niet iedereen kan daar zo luchtig over doen.

누구나 무덤덤할 수 있는 건 아니지만

Bijna dood gaan kan een leerzame ervaring zijn.

죽음에 가까워지는 것은 배움의 경험이 될 수 있습니다.

Hoe langer een bedrijf een patent kan behouden,

회사가 만들어놓은 특허권의 장벽이 더 높아질수록,

En ik kan jullie vertellen dat het leidde

그리고 제가 말씀 드릴 수 있는 건,

Als iedereen binnen kan met een verbonden toestel?

집 문을 열쇠로 잠그는 것은 소용 없기 때문이죠.

Maar kan zich niet concentreren vanwege de muziek.

하지만 음악 때문에 집중할 수가 없죠.

Die dag kan dichterbij zijn dan je denkt.

그런 날이 생각보다 더 빨리 올지도 모릅니다.

Hun illusies bereiken iets dat technologie niet kan.

마술은 기술의 한계를 극복합니다.