Translation of "Dan" in French

0.062 sec.

Examples of using "Dan" in a sentence and their french translations:

- Spreek dan!
- Zeg dan iets!

Alors parle !

- Ik zie Dan.
- Zij zien Dan.

Je vois Dan.

- Meer dan u!
- Meer dan jullie!

Plus que vous !

Kijk dan.

Regardez-moi ça !

Wie dan?

- Donc qui ?
- Qui donc ?

En dan?

Et après ?

Goedenacht, Dan.

Bonne nuit, Dan.

Tot dan.

Jusqu'à ce moment-là.

En dan!

Et puis !

Waarom dan?

Alors pourquoi ?

Dan, en pas dan, komt er hoop.

Alors, et alors seulement, l'espoir viendra.

Waarom zijn tieners dan meer kwetsbaar dan kinderen,

pourquoi les ados sont-ils plus vulnérables que les enfants

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

- Mieux vaut tard que jamais.
- Il vaut mieux tard que jamais.
- Vaut mieux tard que jamais.

En maandag dan?

Et lundi ?

...en dan aantrekken.

et on tire.

En dan alles,

toute la vérité,

En dan, bam.

Et là, bam !

Hoe dan ook.

- Peu importe.
- Quoi qu'il en soit.

Zeg dan iets!

- Alors parle !
- Alors dis quelque chose !

Ik zie Dan.

Je vois Dan.

Zij zien Dan.

Ils voient Dan.

Lang leve Dan!

Vive Dan !

Wie dan ook.

N'importe qui fera l'affaire.

- Goed!
- Goed dan!

Très bien !

Meer dan jij!

Plus que toi !

Tot straks dan.

À bientôt donc.

- Iets is beter dan niets.
- Beter iets dan niets.

Mieux vaut quelque chose que rien du tout.

- Beter voorkomen dan genezen.
- Voorkomen is beter dan genezen.

Il vaut mieux prévenir que guérir.

Mijn moeder staat vroeger op dan wie dan ook.

Ma mère se lève plus tôt que qui que ce soit d'autre.

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan jullie.
- Ik ben kleiner dan u.

- Je suis plus petit que toi.
- Je suis plus petite que vous.
- Je suis plus petit que vous.

- Je bent beter dan ik.
- U bent beter dan ik.
- Jullie zijn beter dan ik.

Vous êtes meilleur que moi.

- Ik ben slimmer dan jij.
- Ik ben slimmer dan u.
- Ik ben slimmer dan jullie.

- Je suis plus intelligent que toi.
- Je suis plus intelligente que toi.
- Je suis plus intelligent que vous.
- Je suis plus intelligente que vous.
- Je suis plus élégant que toi.
- Je suis plus élégante que toi.
- Je suis plus élégant que vous.
- Je suis plus élégante que vous.
- Je suis plus dégourdi que toi.
- Je suis plus dégourdie que toi.
- Je suis plus dégourdi que vous.
- Je suis plus dégourdie que vous.
- Je suis plus vif que toi.
- Je suis plus vif que vous.
- Je suis plus vive que toi.
- Je suis plus vive que vous.
- Je suis plus astucieux que vous.
- Je suis plus astucieuse que vous.
- Je suis plus astucieux que toi.
- Je suis plus astucieuse que toi.

- Wil je me dan helpen?
- Wilt u me dan helpen?
- Willen jullie me dan helpen?

Alors, tu m'aideras ?

- Jullie zijn sterker dan wij.
- Jij bent sterker dan wij.
- U bent sterker dan wij.

Vous êtes plus forts que nous.

Als acties meer waard zijn dan woorden, waarom is de pen dan machtiger dan het zwaard?

Si les actions sont plus importantes que les mots, pourquoi la plume est-elle plus forte que l'épée ?

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

- La qualité importe plus que la quantité.
- La qualité est plus importante que la quantité.

- We gingen sneller dan gewoonlijk.
- We liepen sneller dan gewoonlijk.

- Nous avons marché plus vite qu'à l'habitude.
- Nous avons marché plus vite que d'habitude.

- Dat wordt dan 30 euro.
- Dat wordt dan dertig euro.

- Ça coûtera 30 €.
- Ça va faire 30 euros.

- Ik ben bij Dan op bezoek geweest.
- Ik bezocht Dan.

J'ai rendu visite à Dan.

- U bent langer dan ik.
- Jij bent groter dan ik.

- Tu es plus grand que moi.
- Tu es plus grande que moi.
- Vous êtes plus grand que moi.
- Vous êtes plus grande que moi.
- Vous êtes plus grands que moi.
- Vous êtes plus grandes que moi.

- Ze is slimmer dan hij.
- Ze is intelligenter dan hij.

Elle est plus intelligente que lui.

- Edward is jonger dan Robert.
- Eduardo is jonger dan Roberto.

Edward est plus jeune que Robert.

Stel je dan voor

vous pouvez imaginer que

Voel je dat dan?

Ressentez-vous cela ?

Zeg het dan maar.

Dites oui, allez-y.

Waarom dan de Aarde?

Alors pourquoi la Terre ?

Maar hoe dan ook.

Mais peu importe.

Kijk dit dan allemaal.

Regardez-moi ça.

...kies dan 'Volgende aflevering'.

choisissez "épisode suivant'.

Dan begint het juist.

C'est là que cela commence.

Gezondheid beter dan ziekte,

la santé est meilleure que la maladie,

Overvloed beter dan armoede,

l'abondance est meilleure que le vouloir,

Meer dan 50 stuks.

Plus de 50 d'entre eux.

...kies dan 'Opnieuw proberen'.

choisissez "réessayer".

En dan verandert ze...

Elle se transforme

Dan maakt graag modelauto's.

Dan aime réaliser des modèles réduits de voitures.

Hier zijn we dan.

On y est.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Plus facile à dire qu'à faire.

Tot vanavond dan. Doei!

Alors à ce soir, donc. Tchao !

Wat wilt ge dan?

Que désirez-vous alors ?

Beter laat dan nooit.

- Mieux vaut tard que jamais.
- Il vaut mieux tard que jamais.

Nou, tot morgen dan.

À demain.

Dan keek ik televisie.

J'ai alors regardé la télé.

Eerst denken, dan zeggen.

Fais fonctionner ton cerveau avant ta langue.

Eerst denken, dan handelen!

Pense avant d'agir !