Translation of "Meer" in French

0.033 sec.

Examples of using "Meer" in a sentence and their french translations:

Meer ogen, meer zekerheid.

Davantage de paires d'yeux, moins d'erreurs.

Meer kinderen, meer handen.

Plus d'enfants, plus de mains.

- Een beetje meer?
- Nog iets meer?
- Iets meer?

Encore un peu ?

- Je verdient meer.
- U verdient meer.
- Jullie verdienen meer.

Tu mérites mieux.

- Ze willen meer.
- Zij willen meer.

- Ils veulent davantage.
- Ils en veulent davantage.
- Elles veulent davantage.
- Elles en veulent davantage.

- Niet meer vandaag!
- Vandaag niet meer!

- Plus aujourd'hui !
- Plus aujourd'hui.

Er zijn meer en meer zinnen.

Il y a de plus en plus de phrases.

- Meer dan u!
- Meer dan jullie!

Plus que vous !

Leer meer.

Étudie davantage.

Nooit meer!

Plus jamais ça !

Meer kruiden?

Plus d'assaisonnement ?

Meer koffie?

Plus de café ?

Bid meer.

- Priez davantage.
- Prie davantage.

- We praten niet meer.
- Wij praten niet meer.
- We spreken niet meer.
- Wij spreken niet meer.

Nous ne parlons plus.

Ze at niet meer, jaagde niet meer.

Elle n'avalait plus rien, elle ne chassait plus.

- Wil je meer ijs?
- Wilt u meer ijs?
- Willen jullie meer ijs?

- Veux-tu plus de glace ?
- Voulez-vous plus de glace ?

- Des te meer we hebben, des te meer willen we.
- Hoe meer we hebben, hoe meer we willen.

Plus nous avons, plus nous voulons.

En we zien meer en meer aangesloten apparaten,

On constate un nombre croissant de dispositifs connectés,

Meer en meer mensen hebben een computer thuis.

De plus en plus de gens ont un ordinateur à la maison.

Hoe meer we hebben, hoe meer we willen.

Plus nous avons, plus nous voulons.

- Meer naar rechts rijden!
- Rij meer naar rechts!

- Roulez plus à droite !
- Roule plus à droite !

Bioscopen verliezen meer en meer omzet wegens internetpiraterij.

Les cinémas perdent de plus en plus de revenu à cause du piratage Internet.

- Veel kinderen, veel handen.
- Meer kinderen, meer handen.

Plus d'enfants, plus de mains.

Hoe meer we leren, hoe meer we weten.

Plus nous apprenons, plus nous en savons.

- Ik praat niet meer.
- Ik spreek niet meer.

Je ne parle plus.

Ervaren meer intimiteit,

créent plus d'espaces d'intimité,

Niet meer opendoen.

N'en ouvrez plus.

Meer koffie, alstublieft.

Encore du café s'il vous plait.

Geen alcohol meer!

L'alcool, jamais plus !

Hij wil meer.

Il veut davantage.

Nooit meer oorlog!

Plus jamais la guerre !

Tom wilde meer.

Tom en voulait plus.

Hij verdient meer.

- Il mérite mieux.
- Il gagne plus.

Drink meer water.

Buvez plus d'eau.

Ik wil meer.

- J'en veux davantage.
- Je veux davantage.

Straks meer hierover.

- Plus d'informations à ce sujet plus tard.
- Nous y reviendrons plus tard.

Eet meer groenten.

Mangez plus de légumes.

Vertel me meer.

- Dis-m'en davantage.
- Conte-m'en davantage !

Zeg niets meer!

Arrête de parler !

Geen inzetten meer!

Les jeux sont faits !

Eet meer fruit.

- Mangez plus de fruits.
- Mange plus de fruits.

Wat nog meer?

- Quoi d’autre ?
- Quoi encore ?
- Quoi d'autre ?
- Quoi de plus ?

Ik wilde meer.

- Je voulais plus.
- J'en voulais plus.

Minder is meer.

Moins, c'est plus.

Ze verdienen meer.

- Ils méritent plus.
- Elles méritent plus.

Wil je meer?

En veux-tu davantage ?

Meer dan jij!

Plus que toi !

Is er meer?

- Y a-t-il autre chose ?
- Y a-t-il plus ?

Hoe meer kaas, hoe meer gaten. Hoe meer gaten, hoe minder kaas. Waaruit volgt: hoe meer kaas, hoe minder kaas.

Plus de fromage, plus de trous. Plus de trous, moins de fromage. Donc : plus de fromage, moins de fromage.

Dit soort verantwoordelijkheid zal meer en meer urgent worden.

Il va devenir de plus en plus urgent de s'élever contre ce genre d'abus.

Terwijl hij sprak, werd hij meer en meer opgewonden.

À mesure qu'il parlait, il devenait de plus en plus excité.

Je zou meer linzen en meer kikkererwten moeten eten.

Vous devriez manger plus de lentilles et de pois chiches.

Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde zijn.

Plus ça change, plus c'est la même chose.

Verlies je meer en meer je relevantie voor de economie.

vous aurez de moins en moins votre place sur le marché.

Hoe meer mensen besmet waren, hoe meer mensen besmet werden,

plus il y a eu de gens infectés, plus les gens étaient infectés,

- Dat zeggen we niet meer.
- Men zegt dat niet meer.

On ne dit plus ça.

- Er is geen sap meer.
- Er is geen stroom meer.

Y a plus de jus.

Het Meer van Genève is het grootste meer van Zwitserland.

Le lac de Genève est le plus grand lac de Suisse.

Meer en meer bruidsparen gaan naar het buitenland op huwelijksreis.

De plus en plus de couples partent en lune de miel à l'étranger.

- We hebben geen room meer.
- We hebben geen crème meer.

Nous n'avons plus de crème.

- Dit licht is meer gelig.
- Dit licht is meer geelachtig.

Cette lumière est plus jaunâtre.

- We zouden meer moeten recyclen.
- We zouden meer moeten recycleren.

- Nous devrions recycler plus.
- Nous devrions recycler davantage.

meer persoonlijke informatie delen.

nous souhaitons partager davantage nos renseignements personnels.

En er is meer.

Et ce n'est pas tout.

Ze verbeterden niet meer.

Elles ne s'amélioraient plus.

Meer dan 50 stuks.

Plus de 50 d'entre eux.

Introduceer meer "social distancing".

"Instaurer plus de distanciation sociale"

Doen we niet meer.

On arrête.