Translation of "Llegó" in Polish

0.020 sec.

Examples of using "Llegó" in a sentence and their polish translations:

- Llegó.
- Llegamos.

- Dojechałem.
- Dotarłam.
- Dotarło.
- Przybyłem.
- Dojechało.

Él llegó primero.

On przyszedł pierwszy.

¿Ya llegó él?

Czy on już przyszedł?

Nadie llegó tarde.

Nikt się nie spóźnił.

- El tren llegó puntual.
- El tren llegó a tiempo.

- Pociąg przyjechał o czasie.
- Pociąg przyjechał punktualnie.

- Llegó la primavera.
- Ha llegado la primavera.
- La primavera llegó.

Przyszła wiosna.

Que llegó en ambulancia,

którą przywieziono karetką,

¿Cuándo llegó él aquí?

Kiedy tu dotarł?

¿Llegó mi e-mail?

Czy przyszedł e-mail.

Tom llegó demasiado tarde.

Tom przybył zbyt późno.

El tren llegó puntual.

Pociąg przyjechał punktualnie.

Mary llegó al hospital.

Mary przybyła do szpitala.

Tom llegó el último.

Tom przyjechał na samym końcu.

Él llegó a tiempo.

Przybył na czas.

- El autobús llegó diez minutos tarde.
- El bus llegó diez minutos tarde.

Autobus przyjechał o dziesięć minut za późno.

El tren llegó a tiempo.

Pociąg przyjechał o czasie.

Llegó a Japón de pequeño.

Przybył do Japonii jako dziecko.

Tom llegó empapado a casa.

Tom przybył do domu przemoczony do suchej nitki.

Tom llegó media hora temprano.

Tom przyjechał pół godziny przed czasem.

El tren llegó a Londres.

Pociąg dotarł do Londynu.

- Ha venido alguien.
- Alguien llegó.

Ktoś przyszedł.

Ella llegó en un auto.

Przyjechała samochodem.

Llegó justo tiempo al colegio.

Do szkoły przyszedł punktualnie.

Ella llegó tarde como siempre.

Spóźniła się, jak zawsze.

Ayer, llegó tarde al colegio.

Wczoraj spóźnił się do szkoły.

Él llegó treinta minutos tarde.

Spóźnił się pół godziny.

- El autobús llegó tarde por el atasco.
- El autobús llegó tarde a causa del atasco.
- El bus llegó tarde debido al taco.

Autobus spóźnił się z powodu korków.

- Ella llegó justo cuando nos íbamos.
- Ella llegó cuando estábamos a punto de irnos.

Przyjechała akurat w momencie, gdy mieliśmy wychodzić.

- Llegó la primavera.
- Ha llegado la primavera.
- La primavera llegó.
- La primavera ha llegado.

- Przyszła wiosna.
- Nadeszła wiosna.

En 2016, llegó otro visitante inesperado.

Rok 2016, kolejny nieproszony gość.

Tom me preguntó, quién llegó primero.

Tom spytał mnie, kto przyjechał jako pierwszy.

Mi equipaje no llegó. ¿Qué sucedió?

Mój bagaż nie przyjechał. Co się stało?

El gran alivio llegó una semana después

Wielka ulga nadeszła jakiś tydzień później.

Así como la oscuridad llegó con rapidez,

Równie szybko jak ciemność

Llegó a la escuela justo a tiempo.

Dotarłem do szkoły w samą porę.

¿Él llegó a casa a las seis?

Czy on przyjdzie do domu o szóstej?

En el mundo llegó un nuevo sentimiento.

W świat weszło nowe uczucie.

Tom llegó justo en el momento correcto.

Tom przyjechał akurat we właściwym momencie.

Él llegó tarde anoche a la casa.

On wczoraj późno wrócił do domu.

Tu carta no me llegó hasta hoy.

Twój list dotarł do mnie dopiero dzisiaj.

- Llegó en autobús.
- Ha venido en autobús.

Przyjechał autobusem.

Él llegó más pronto de lo habitual.

Przybył wcześniej niż zwykle.

¿Cómo llegó a saber tanto sobre peces?

Skąd ona się tak zna na rybach?

El avión llegó exactamente a las nueve.

Samolot przyleciał dokładnie o dziewiątej.

Llegó a tiempo a pesar de la lluvia.

Przyjechał na czas pomimo deszczu.

Yo estaba escribiendo una carta cuando él llegó.

Kiedy przyszedł, pisałem list.

Él llegó a la estación a las siete.

Dotarł na dworzec o siódmej.

- ¿Ya llegó él?
- ¿Ha venido?
- ¿Ha venido él?

- Przyszedł już?
- Czy on już przyszedł?

Cuando llegó a casa ya eran las doce.

Była już dwunasta, kiedy dotarł do domu.

"¿Cuándo llegó el señor Ogawa?" "Hace diez minutos."

„Kiedy przyjechał pan Ogawa?” „10 minut temu.”

Luego llegó el día en que descubrí mi error.

Następnie przyszedł dzień, gdy zrozumiałam swój błąd.

Él murió el día en que llegó su hijo.

Zmarł tego dnia, kiedy przyjechał jego syn.

El avión llegó con retraso debido al mal tiempo.

Zła pogoda opóźniła samolot.

Por favor piénselo y dígame a que decisión llegó.

Proszę to przemyśleć i powiedzieć mi, jaką decyzję pan podjął.

- ¿Ya llegó él?
- ¿Ya ha llegado?
- ¿Ha llegado ya?

Czy on już przyjechał?

- La primera en venir fue Jane.
- Jane llegó primero.

Pierwsza przyszła Jane.

Un día la temperatura llegó hasta los 30 grados.

Pewnego dnia było trzydzieści stopni.

Grace llegó a Inglaterra y la llevaron a un piso.

Po przylocie do Anglii zabrano ją do mieszkania.

Se fue a la cama en cuanto llegó a casa.

Poszedł do łóżka od razu jak znalazł się w domu.

Cuando llegó a la estación el tren ya había salido.

Kiedy dotarliśmy na stację pociąg już odjechał.

El autobús llegó exactamente a las 8 de la mañana.

Autobus przyjechał dokładnie o ósmej rano.

El señor White llegó a Tokio a las 10:30.

Pan White przyjedzie do Tokio o 10:30.

Tom siguió los pasos de su padre y llegó a ser abogado.

Tom poszedł w ślady ojca i został prawnikiem.

Llegó media hora más tarde, así que todos se enojaron con él.

Przybył pół godziny spóźniony, więc wszyscy byli na niego źli.

El invierno llegó a las montañas de la Patagonia al sur de Chile.

Zima dotarła do gór Patagonii w południowym Chile.

El tren en el que él iba llegó a la Estación de Tokio.

Jego pociąg wjechał na dworzec tokijski.

A causa del mal tiempo, el avión llegó con tres horas de retraso.

- Z powodu złej pogody samolot przyleciał trzy godziny później.
- Z powodu złej pogody samolot miał trzygodzinne opóźnienie.

Debido a la fuerte nevada, nuestro tren llegó con una hora de retraso.

Nasz pociąg się spóźnił o godzinę z powodu śnieżycy.

Y me mordió fuertemente en los tríceps y llegó hasta el hueso, de hecho.

a on chwycił mnie za triceps i wgryzł się aż do kości.

El dictador trató deshacerse de esa incómoda situación, pero no llegó a ninguna parte.

Dyktator bezskutecznie próbował radzić sobie z niewygodną sytuacją.

Marc Antony, seguido por el mismo Caesar, llegó a la escena después de un tiempo.

Przybył Marc Antony, a następnie sam Cezar po chwili na scenie.

- El tren todavía no llega.
- El tren todavía no llegó.
- El tren todavía no ha llegado.

Pociąg jeszcze nie przyjechał.

Cuando la noticia de esta derrota llegó a Cassivellaunus, se quedó sin opciones y pidió la paz.

Gdy wiadomość o tej porażce dotarła do Cassivellaunus brakowało mu opcji i prosił o pokój.

- El autobús llegó diez minutos tarde.
- El autobús tuvo un retraso de diez minutos.
- El autobús lleva un retraso de diez minutos.

Autobus przyjechał z dziesięciominutowym opóźnieniem.