Translation of "Eerste" in Turkish

0.033 sec.

Examples of using "Eerste" in a sentence and their turkish translations:

Ten eerste

Öncelikle,

Ten eerste: Stop.

İlk olarak durun.

Jullie eerste vraag is

İlk sorunuz--

Jij bent de eerste.

Sen birincisin.

Ik ben eerste geworden.

Ben birinci oldum.

- Ik zette de eerste stap.
- Ik heb de eerste stap gezet.

İlk adımı attım.

- Tom is eerste geworden.
- Tom is op de eerste plaats geëindigd.

Tom birinci geldi.

- Ik zal uw eerste patiënt zijn.
- Ik zal je eerste patiënt zijn.

Ben ilk hastan olacağım.

Dit was het eerste dilemma:

MS: İlki şu:

De eerste boodschap is deze:

Vermek istediğim birinci mesaj

Ze is mijn eerste liefde.

O benim ilk aşkım.

Isabela was mijn eerste vriendin.

Isabela benim ilk kız arkadaşımdı.

Onze eerste les is wiskunde.

Bizim ilk dersimiz matematik.

Dat was onze eerste ontmoeting.

Bu bizim ilk karşılaşmamızdı.

Tom was Mary's eerste liefde.

Tom Mary'nin ilk aşkı idi.

Hij was mijn eerste vriend.

O benim ilk erkek arkadaşımdı.

Zij was mijn eerste vriendin.

O benim ilk kız arkadaşımdı.

Hij is mijn eerste liefde.

O benim ilk aşkım.

Ik zette de eerste stap.

İlk adımı attım.

De eerste gang is soep.

Birinci hol çorbadır.

Je bent mijn eerste liefde.

Sen benim ilk aşkımsın.

Maria was mijn eerste vriendin.

Mary benim ilk kız arkadaşımdı.

Het was ons eerste kind.

Bizim ilk çocuğumuzdu.

Mijn eerste vriendin was Canadees.

İlk kız arkadaşım Kanadalıydı.

- Wie is de eerste?
- Wie is er eerst?
- Wie gaat er als eerste?

İlk olarak kim?

- Tom is naar de eerste plaats gestegen.
- Tom steeg naar de eerste plaats.

- Tom ilk sıraya çıktı.
- Tom ilk sıraya yükseldi.
- Tom birinci sıraya yükseldi.

- Is dit jouw eerste keer in Korea?
- Is dit uw eerste keer in Korea?
- Is dit jullie eerste keer in Korea?

Kore'de ilk kez mi bulunuyorsun?

- Wat doe je meestal op Eerste Kerstdag?
- Wat doet u meestal op Eerste Kerstdag?
- Wat doen jullie meestal op Eerste Kerstdag?

Noel gününde genellikle ne yaparsınız?

- Ik kan me de eerste keer nog herinneren.
- Ik herinner me de eerste keer.

Ben ilk seferi hatırlıyorum.

- Ik herkende Mary op het eerste gezicht.
- Ik herkende Maria op het eerste gezicht.

Görür görmez Mary'yi tanıdım.

Ten eerste kon complex leven evolueren.

Birincisi, karmaşık hayatın evrimleşmesine imkan sağladı.

Het eerste is zelf-gericht perfectionisme,

İlki, birey odaklı mükemmeliyetçilik,

Moet er een als eerste omvallen,

birinin önce düşmesi gerek,

Dat was geen goede eerste indruk.

Bu iyi bir ilk izlenim değildi.

De eerste mislukte staatsgreep in Chili.

Şili'de ilk darbe denemesi başarısız oldu.

Het eerste bezwaar luidt als volgt:

İlk itiraz şu şekilde,

Het eerste wat ik dacht was:

Benim ilk düşüncem ise;

Tom zat in de eerste rij.

Tom ön sıraya oturdu.

Tom was mijn eerste vaste vriend.

Tom benim ilk erkek arkadaşımdı.

De Eerste Wereldoorlog begon in 1914.

1. Dünya savaşı 1914'te patlak verdi.

Ik moet de eerste trein halen.

İlk treni yakalamalıyım.

Bob bereikte als eerste de eindstreep.

Bob bitiş çizgisine ilk önce ulaştı.

Ik heb de eerste prijs gewonnen.

Birincilik ödülünü kazandım.

Dat was op de eerste mei.

Bu 1 mayısta oldu.

Dat was niet de eerste keer.

Bu ilk kez değildi.

Welkom bij onze eerste les Duits.

Bizim birinci Almanca dersimize hoş geldiniz.

De eerste stap is de moeilijkste.

İlk adım en zor olanıdır.

Welkom bij de eerste les Duits.

Birinci Almanca dersine hoş geldiniz.

In eerste instantie was ik bang.

Başta korkmuştum.

Waarom ging jij niet als eerste?

Neden ilk olarak gitmedin?

Welkom bij onze eerste les Frans.

Bizim ilk Fransızca dersimize hoş geldiniz.

Welkom bij onze eerste Italiaans les.

Bizim ilk İtalyan sınıfımıza hoş geldiniz.

Ik kon de eerste prijs winnen.

Birincilik ödülünü kazanabildim.

Hij gaf haar haar eerste kus.

O ona ilk öpücüğünü verdi.

Zoals verwacht is hij eerste geworden.

Beklendiği gibi ilk sırayı kazandı.

De eerste fout is wat we meten.

İlk hata, neyi ölçtüğümüz.

Goed, zijn jullie klaar? Voor de eerste?

Pekala, ilk soru için hazır mısınız ?

Maar dit was slechts de eerste ronde.

Ama bu daha birinci turdu.

Het eerste instinct is de haaien wegjagen.

İlk hissettiğin içgüdü, köpek balıklarını korkutup kaçırmaktı.

Maar als de eerste angst is weggeëbd,

Ancak ilk korku geçtiğinde,

De eerste internetzeepbel was toen net geknapt,

O zamanlar birinci dot.com çöküşünün hemen ertesiydi

Ik herinner me de eerste keer nog.

Hâlâ ilk zamanı hatırlıyorum.

Wat was de eerste hoofdstad van Portugal?

Portekiz'in ilk başkenti neydi?

Dat was mijn eerste bezoek aan Japan.

O, Japonya'ya ilk ziyaretimdi.

Het was mijn eerste nacht tussen vreemden.

Bu benim yabancılar arasındaki ilk gecemdi.

De dierentuin was op Eerste Kerstdag gesloten.

Hayvanat bahçesi Noel günü kapalıydı.

Tom hoopte de eerste prijs te winnen.

Tom birincilik ödülü kazanmayı umuyordu.

Wat was je eerste indruk van me?

Benimle ilgili ilk izlenimin neydi?

Ik was verliefd op het eerste gezicht.

Ben ilk bakışta aşık oldum.

Ik zal de badkamer het eerste gebruiken.

Banyoyu önce ben kullanacağım.

Ik gradueerde als eerste van mijn klas.

Sınıf birincisi olarak mezun oldum.

Zijn ambitie is om eerste te zijn.

Onun tutkusu birinci olmak.

Maria gaf Tom het eerste stukje cake.

Mary Tom'a ilk kek parçasını verdi.

Wat was je eerste indruk van Londen?

Londra ile ilgili ilk izlenimin neydi?

Ons team heeft de eerste wedstrijd verloren.

Takımımız ilk oyunu kaybetti.

Waar zou je als eerste heen willen?

- Önce nereye gitmek istersin?
- İlk önce nereye gitmek istersin?

Het was liefde op het eerste gezicht.

O ilk görüşte aşktı.

De eerste stap is altijd de moeilijkste.

İlk adım her zaman en zorudur.

De eerste uitgave verscheen tien jaar geleden.

İlk baskı on yıl önce yayınlandı.

Ik herkende Mary op het eerste gezicht.

Görür görmez Mary'yi tanıdım.

En naar Parijs verhuisd voor mijn eerste baan.

ve ilk işime başlamak için Paris'e taşınmıştım.

Is het geweldig, plan dan 'n eerste date.

Eğer tanışma harikaysa ilk randevunuzu ayarlarsınız.

Mijn kinderen zijn in feite de eerste Vikingen

Doğrusu sanıyorum çocuklarım büyüdüklerinde

Een van de eerste dingen die aanvallers deden

Saldırganların, bir şiddet eylemine kendilerini hazırlarken

Als verhalenverteller probeer ik in de eerste plaats

Hikâye anlatıcı olarak önemli olan ilk şey

En de eerste stap op onze weg vooruit

Yolumuzu bulmanın ilk yolu da

De eerste keer dat ik een robot ontmoette,

Bu robotlardan biriyle ilk tanışmam

En de eerste van vele voor het ochtendgloren.

Şafak sökmeden daha çok avlayacak.