Translation of "Zijn" in Chinese

0.008 sec.

Examples of using "Zijn" in a sentence and their chinese translations:

Zijn benen zijn lang.

他的腿很長。

Zijn sokken zijn paars.

他的袜子是紫色的。

Programmeertalen zijn zijn hobby.

編程語言是他的嗜好。

- Haar ogen zijn blauw.
- Zijn ogen zijn blauw.

他的眼睛是蓝色的。

Kan zijn verhaal waar zijn?

他的故事可能是真的吗?

Wij zijn met zijn drieën.

我們是三個人。

Zijn kinderen zijn groot geworden.

他的孩子们长大了。

- Toms ogen zijn blauw.
- Tom zijn ogen zijn blauw.

汤姆的眼睛是蓝色的。

- Zowel zijn vader als moeder zijn gestorven.
- Zijn vader en moeder zijn beiden dood.

他的爸爸和媽媽都不在人世了。

We zijn zeker van zijn succes.

我們肯定他會成功。

- Waar zijn we?
- Waar zijn wij?

我们在哪儿?

- Ze zijn weg.
- Zij zijn weg.

他们离开了。

- Wij zijn vriendinnen.
- Wij zijn vrienden.

- 我们是朋友。
- 我們是朋友。

- We zijn journalisten.
- Wij zijn journalisten.

我们都是记者。

- Ze zijn kinderen.
- Zij zijn kinderen.

- 他们是孩子。
- 她们是孩子。

- Buitenlanders zijn interessant.
- Buitenlanders zijn vermakelijk.

外国人很有意思。

- We zijn studenten.
- We zijn leerlingen.

我们是学生。

- We zijn mannen.
- Wij zijn mannen.

我们是男人。

- We zijn er!
- We zijn hier.

我們到了。

Zijn hond is zijn goede gezel.

他的狗是他的好伴侶。

- Ze zijn zelfvoorzienend.
- Zij zijn zelfvoorzienend.

他们自给自足。

- Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vaderland.
- Hij gaf zijn leven voor zijn land.

他把他的生命给了国家。

Om precies te zijn, tomaten zijn geen groenten. Ze zijn fruit.

嚴格來說,蕃茄不是蔬菜,是水果。

- Waar zijn je spullen?
- Waar zijn jouw spullen?
- Waar zijn uw spullen?
- Waar zijn jullie spullen?

- 你的東西在哪裡?
- 你們的東西在哪裡?
- 您的東西在哪裡?
- 你的東西在哪裡?

Zijn jullie voor of tegen zijn idee?

您赞成还是反对他的想法?

Tien jaar zijn verstreken sinds zijn dood.

他死後已經過了十年的時間了。

- Wij zijn goede vrienden.
- Wij zijn boezemvriendinnen.

我們是好朋友。

- Zijn er vragen?
- Zijn er nog vragen?

有什么问题吗?

Hij kan trots zijn op zijn vader.

他可以为自己的父亲而骄傲。

Hij liet zijn vermogen aan zijn zoon.

他把他的财产留给了他儿子。

Hij vermaande zijn zoon om zijn luiheid.

他罵他的兒子懶惰。

Hij gaf zijn leven voor zijn land.

他把他的一生獻給了他的國家。

- Hier zijn we dan.
- Hier zijn we!

我們到了!

Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.

弄傷了鼻子就弄傷了臉。

- Je schoenen zijn hier.
- Uw schoenen zijn hier.
- Jullie schoenen zijn hier.

你的鞋在这儿。

- Waar zijn je spullen?
- Waar zijn jouw spullen?
- Waar zijn uw spullen?

你的東西在哪裡?

- Zijn kleren stinken altijd.
- Zijn kleren ruiken altijd slecht.
- Zijn kleding stinkt altijd.

他的衣服總是很臭。

- We zijn getrouwd.
- We zijn man en vrouw.
- Wij zijn man en vrouw.

我們是夫婦。

Uw schoenen zijn hier. Waar zijn de mijne?

你的鞋子在这儿。我的呢?

Maria kende noch zijn naam, noch zijn telefoonnummer.

瑪莉亞既不知道他的名字,也不知道他的電話號碼。

- Hij heeft lange benen.
- Zijn benen zijn lang.

他的腿很长。

- Wil je rijk zijn?
- Willen jullie rijk zijn?

你想致富嗎?

Zijn vader wijdde zijn leven aan de wetenschap.

他的父親把一生奉獻給了科學。

Sommige mensen zijn goed, sommige mensen zijn slecht.

有的人是好的,有的人是坏的。

- Zijn geheugen verrast me.
- Zijn geheugen verwondert mij.

他的记忆力使我惊讶。

- Zijn dat geen Engelsmannen?
- Zijn dat geen Engelsen?

他们不是英国人吗?

- Duitsers zijn zeer sluw.
- Duitsers zijn zeer gewiekst.

- 德国人很狡猾。
- 德国人诡计多端。

- Zijn vader is Japans.
- Zijn vader is Japanner.

他父親是日本人。

- Die appels zijn groot.
- Deze appels zijn groot.

那些蘋果很大。

- Waar zult ge zijn?
- Waar zul je zijn?

- 你會在哪裡?
- 你將在哪裡?

Zijn tanden zijn geel van te veel roken.

他的牙齿被烟熏黄了。

Citroenen zijn zuur.

檸檬是酸的。

Het zijn meloenen.

它们是瓜。

Ballen zijn rond.

球是圆的。

Zijn jullie Chinees?

你們是中國人嗎?

Paarden zijn dieren.

馬是動物。

Egels zijn schattig.

刺猬很可爱。

Zijn we klaar?

我们完成了吗?

Bananen zijn heerlijk.

香蕉很好吃。

Zijn vinger bloedt.

他的指頭流血了。

Appels zijn rood.

苹果是红色的。

Ze zijn gewapend.

他們有帶武器。

Schildpadden zijn reptielen.

海龟是爬行动物。

Wij zijn broers.

我们都是兄弟们。

Auto's zijn duur.

车子很贵。

We zijn getrouwd.

我們是夫婦。

We zijn gelukkig.

我們很快樂。

Zijn ze vrienden?

他们是朋友吗?

We zijn aangekomen.

我們已經到了。

We zijn schoolvrienden.

我们是同学。

We zijn jongens.

我們是男孩。

We zijn mannen.

我们是男人。

We zijn buren.

我們是鄰居。

Wij zijn mensen.

我们是人。

Bomen zijn planten.

樹是植物。