Translation of "Eind" in Spanish

0.006 sec.

Examples of using "Eind" in a sentence and their spanish translations:

Eind mei 1815.

Finales de mayo, 1815.

Eind goed, al goed.

Bien está lo que bien acaba.

Richting het onvermijdelijke eind ging,

se estrechaba hacia su final inevitable,

Eind maart gaan we trouwen.

Nos casaremos a finales de marzo.

Tot het eind van jaren '80

Eso fue hasta finales de los 80,

Hier komt nooit een eind aan.

Esto no acabará nunca.

Mijn rijbewijs verloopt eind deze maand.

Mi licencia de conducir expira a final de este mes.

Dat is een straatje zonder eind.

Es un callejón sin salida.

Rot toch allemaal een eind op!

- ¡Váyanse todos a la mierda!
- ¡Idos todos a la mierda!
- ¡Váyanse todos para el carajo!
- ¡Váyanse todos para la mierda!
- ¡Iros todos a la mierda!

Eind deze week is er een test."

Tendrán un examen a finales de semana."

Het is een heel eind naar beneden.

Es un largo trecho.

Dat wordt aan het eind enigszins uitgelegd.

Por fin está más o menos explicado.

Dit is het eind van mijn verhaal.

Este es el final de mi historia.

Eind augustus hebben de geallieerden Parijs ingenomen.

A finales de agosto, las fuerzas aliadas tomaron París.

Oxfam voorspelde dat aan het eind van 2020

Oxfam predijo que para finales de 2020

Ik ken het eind van het verhaal niet.

No conozco el final de la historia.

En dat de mens aan het kortste eind trekt.

en tanto las personas se ubican en el lado perdedor.

De hoofdpersoon sterft aan het eind van het boek.

El protagonista muere al final del libro.

Ik heb de wedstrijd van begin tot eind bekeken.

Vi el juego de principio a fin.

De hoofdpersoon stierf aan het eind van het boek.

El héroe murió al final del libro.

Aan het gebabbel van de meisjes kwam geen eind.

La conversación de las chicas era interminable.

Ik hoop dat je het bij het rechte eind hebt.

Cielos, espero que hayan acertado.

Er kwam een eind aan onze 13 jaar eenzame opsluiting.

Y terminamos... los 13 años de incomunicación total.

Hij blaast me een heel eind weg van het wrak.

Me están alejando bastante de los restos.

Aan het eind van de vlucht wisselden we contactgegevens uit.

Al final del vuelo, intercambiamos información de contacto.

- Hier komt nooit een eind aan.
- Dit zal nooit eindigen.

- Esto no acabará nunca.
- Esto no va a acabar nunca.
- Esto nunca va a terminar.
- Esto no terminará jamás.

De rechter die het zei, had het bij het juiste eind:

ocurrirá lo que el juez bien dijo:

Aan het eind van haar dag brengt ze het naar ons,

Y al final del día nos trae el material,

Mijn geld schijnt aan het eind van de maand te verdwijnen.

- Mi dinero parece desaparecer para el final de mes.
- Mi dinero parece desaparecer al final de mes.

- Dat is een straatje zonder eind.
- Dat is een doodlopende straat.

- Es un callejón sin salida.
- Este es un callejón sin salida.

Pedicellariae zijn lange, vingerachtige aanhangsels... ...met drie kleine tanden op het eind.

Los pedicelarios son apéndices largos como dedos con tres dientes pequeños en cada punta.

- We zitten in een straatje zonder eind.
- We zitten in een doodlopende straat.

Estamos en un callejón sin salida.

Zie je dat meer en die steengroeve? Het is een heel eind naar beneden.

¿Ven el lago y la cantera abajo? ¡Estamos a mucha altura!

Je mag eens zien hoe het is aan het kortere eind van het spectrum."

Podrás ver lo que es estar en el extremo más corto del espectro".

“Hoe durf je me naar het eind van deze zin te verbannen?” vroeg Tom.

«¿Cómo te atreves a exiliarme al final de esta frase?», preguntó Tom.

- Dat is een straatje zonder eind.
- Dat is een doodlopende straat.
- Het is een doodlopend steegje.

Es un callejón sin salida.

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.

La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial.