Translation of "Chef" in Spanish

0.008 sec.

Examples of using "Chef" in a sentence and their spanish translations:

Hij klaagde bij de chef.

(Él) Se quejó con el chef.

Je bent een uitstekende chef-kok.

- Eres un chef excelente.
- Eres un excelente chef.

U bent de nieuwe chef, nietwaar?

Usted es el nuevo jefe, ¿no es verdad?

Heeft chef José Andrés twee foto's verspreid

el chef José Andrés publicó dos fotos

Als zijn chef-staf bij verschillende campagnes.

como su jefe de personal en varias campañas.

- Oké, chef!
- Oké, baas!
- Alles in orde, baas!

¡Todo despejado, Jefe!

De chef heeft je op het matje geroepen.

El jefe te ha convocado.

- Ik ben een kok.
- Ik ben een chef.

Soy cocinero.

Mijn chef schold me uit voor mijn werk.

Mi jefe me regañó por mi trabajo.

Hij haalde diep adem voordat hij het kantoor van zijn chef binnenging.

Respiró profundamente antes de entrar a la oficina de su jefe.

Wilt u aan de chef-kok zeggen dat het heel lekker was?

Dígale al chef que estaba delicioso, por favor.

Soult leerde veel van Lefebvre (een toekomstige mede-maarschalk), eerst als zijn chef-

Soult aprendió mucho de Lefebvre (un futuro compañero mariscal), sirviendo primero como su jefe

Vervolgens diende hij als een zeer effectieve chef-staf van generaal Brune en vervolgens naar Masséna

Luego pasó a servir como jefe de personal altamente eficaz para el general Brune, luego para Masséna

Hij vocht zelfs een duel met zijn eigen chef-staf, die hij beschuldigde van het aannemen van steekpenningen.

Incluso se batió en duelo con su propio jefe de gabinete, a quien acusó de aceptar un soborno.

- Ze had schrik om rusttijd te vragen aan haar baas.
- Ze was bang haar chef om een pauze te vragen.

Tenía miedo de pedirle un descanso a su jefe.