Translation of "Verkeerd" in Japanese

0.006 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their japanese translations:

- Hij heeft verkeerd geantwoord.
- Hij antwoordde verkeerd.
- Hij gaf een verkeerd antwoord.
- Hij heeft een verkeerd antwoord gegeven.

- 彼の答えは正確ではなかった。
- 彼は間違って答えた。

- Je bent helemaal niet verkeerd.
- U bent helemaal niet verkeerd.

君は必ずしも間違ってはいない。

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

誤解され得るものはいずれすべて誤解されるであろう。

Begrijp me niet verkeerd.

誤解しないでくださいね

Dat is helemaal verkeerd.

それは全く間違いです。

Dat zei ik verkeerd om.

言う順番 間違えちゃいました

We hebben het helemaal verkeerd.

私たちは思い違いをしています

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

故意の誤報なのです

Jullie hebben het allebei verkeerd.

あなたたちは2人ともまちがっている。

Ge waart niet helemaal verkeerd.

君は必ずしも間違ってはいない。

Tom had het verkeerd begrepen.

トムは誤解した。

Maar als er iets verkeerd gaat ...

でも 何かがうまくいかないと―

- Liegen is verkeerd.
- Liegen is fout.

- 嘘を付くのは悪いことだ。
- 嘘をつくことは悪い。

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

男性ですから きっと失敗します

De helft van de zogenaamde deskundigen zit dan verkeerd.

半分の専門家らしき人々は 間違っていることになります

Omdat mensen zichzelf ervan overtuigden dat ze niets verkeerd deden.

人々は間違いなど何ひとつないと 信じ込んでいました

- Haar naam was fout gespeld.
- Haar naam was verkeerd gespeld.

彼女の名前のつづりが間違っていた。

We vinden het allemaal verkeerd om bij examens te spieken.

私たちはみな試験でカンニングすることは悪いと考えている。

- Dat is niet helemaal verkeerd.
- Dat is niet helemaal onwaar.

全く嘘と言う訳ではないんだ。

90 procent van wat ze zeggen kan naar jouw mening verkeerd zijn.

彼らの意見のうち9割は 間違いのように思えるかもしれない

- Wat hij deed was niet fout.
- Wat hij deed was niet verkeerd.

彼のしたことは間違っていない。

- Ik had dat niet mogen doen. Het was verkeerd.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was fout.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was verkeerd.

それをすべきではなかった。あれは間違いだった。

- Ik ben bang dat de dingen verkeerd zullen uitdraaien.
- Ik ben bang dat dingen slechter zullen gaan.

事態は悪化するのではないかと思う。

- De klok die je me gegeven hebt, staat verkeerd.
- Het horloge dat je me gegeven hebt, loopt voor.

君がくれた時計は狂っているよ。