Translation of "Verkeerd" in French

0.025 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their french translations:

Verkeerd verbonden!

Mal connecté !

- Hij heeft verkeerd geantwoord.
- Hij antwoordde verkeerd.
- Hij gaf een verkeerd antwoord.
- Hij heeft een verkeerd antwoord gegeven.

Il répondit de manière incorrecte.

Stelen is verkeerd.

Voler est mal.

Zat ik verkeerd?

Avais-je tort ?

Het is verkeerd.

C'est faux.

Dit voelt verkeerd.

- Ce n'est pas normal.
- C'est malsain.
- Cela me paraît mal.

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

Tout ce qui peut être mal compris le sera.

- Je bent helemaal niet verkeerd.
- U bent helemaal niet verkeerd.

- Tu n'as pas tort du tout.
- Vous n'avez pas tort du tout.

- Ik heb het verkeerd gegrepen.
- Ik had het verkeerd begrepen.

- J'ai compris de travers.
- J'ai mal compris.

- Je hebt alles verkeerd begrepen.
- U hebt alles verkeerd begrepen.

- Tu as tout compris de travers.
- Vous avez tout compris de travers.

- Dat is niet helemaal verkeerd.
- Het is niet helemaal verkeerd.

Ça ce n'est pas entièrement faux.

Begrijp me niet verkeerd.

Ne vous méprenez pas,

Deze gegevens zijn verkeerd.

Ces données sont fausses.

Tom wordt verkeerd begrepen.

Tom est incompris.

Dat is helemaal verkeerd.

C'est complètement faux.

Deze getallen zijn verkeerd.

Ces chiffres sont erronés.

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

C'est un acte délibéré de désinformation.

We hebben het helemaal verkeerd.

Nous avons eu tout faux.

Je hebt me verkeerd begrepen.

Tu m'as mal compris.

Tom had het verkeerd begrepen.

Tom a mal compris.

Tom heeft Maria verkeerd ingeschat.

Tom a mal jugé Marie.

Tom heeft Maria verkeerd begrepen.

- Tom a mal compris Marie.
- Tom comprenait mal Marie.

Ik heb het verkeerd gelezen.

- J'ai mal vu.
- J'ai mal lu.
- J'ai lu de travers.

Jullie hebben het allebei verkeerd.

Vous avez tous deux faux.

Maar als er iets verkeerd gaat ...

Mais lorsque les choses vont mal,

Hij heeft u misschien verkeerd verstaan.

Il vous a peut-être compris de travers.

- Dat is fout.
- Het is verkeerd.

C'est faux.

Wie niets doet, doet niets verkeerd.

Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs.

- De cijfers zijn verkeerd.
- De cijfers zijn fout.
- De nummers zijn verkeerd.
- De telling klopt niet.

Les chiffres sont faux.

- Ik had dat niet mogen doen. Het was verkeerd.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was verkeerd.

Je n'aurais pas dû faire ça. C'était mal.

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

En tant qu'hommes, nous allons échouer.

Begrijp me niet verkeerd, we maken geen beloftes.

Comprends-moi bien, nous ne te promettons rien.

Tom gaf toe dat hij het verkeerd had.

- Tom a dû admettre qu'il s'était trompé.
- Tom a dû admettre qu'il avait tort.

Ik denk dat we ergens verkeerd zijn afgeslagen.

- Je pense que nous nous sommes trompés de chemin.
- Je pense que nous nous sommes trompées de chemin.
- Je pense que nous avons manqué notre sortie.

De helft van de zogenaamde deskundigen zit dan verkeerd.

La moitié de ces soi-disant experts aura tort.

Hij doet er verkeerd aan van aan te dringen.

Il a tort d'insister.

- Waarom ben ik verkeerd gelopen?
- Waarom heb ik gefaald?

Pourquoi me suis-je fourvoyé ?

- Ik was fout.
- Ik had ongelijk.
- Ik zat verkeerd.

- J'avais tort.
- J'ai eu tort.

Omdat mensen zichzelf ervan overtuigden dat ze niets verkeerd deden.

alors que les gens se persuadent qu'ils ne font rien de mal.

Een deel van de kranten stelde het nieuws verkeerd voor.

Une partie des journaux déformait la nouvelle dans leurs reportages.

Zijn talent en intelligentie tentoonspreiden geeft dikwijls een verkeerd resultaat.

Étaler son talent et son intelligence produit parfois un résultat inverse.

We vinden het allemaal verkeerd om bij examens te spieken.

Nous pensons tous qu'il est malsain de tricher aux examens.

Ik heb een naar gevoel dat iets verkeerd is gegaan.

J'ai le mauvais pressentiment que quelque chose s'est mal passé.

- We zijn verkeerd begonnen.
- We hebben een slechte start gemaakt.

- Nous démarrâmes sur le mauvais pied.
- Nous jouîmes sur le mauvais pied.

- Dat is niet helemaal verkeerd.
- Dat is niet helemaal onwaar.

- Ça ce n'est pas totalement faux.
- Ça ce n'est pas entièrement faux.

Dus leren ze erover van verkeerd geïnformeerde vrienden en al fluisterend.

Alors ils en apprennent par des amis mal informés et par des chuchotements.

Hij handelde tegen zijn overtuiging in, en daarom handelde hij verkeerd.

Il agissait contre sa conviction et c'est pourquoi il agit de manière erronée.

90 procent van wat ze zeggen kan naar jouw mening verkeerd zijn.

90% de ce qu'ils disent pourrait être faux, d'après vous.

- Deze zin is verkeerd.
- Deze zin is onjuist.
- Deze zin is fout.

Cette phrase est incorrecte.

- Ik had dat niet mogen doen. Het was verkeerd.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was fout.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was verkeerd.

- Je n'aurais pas dû faire ça. C'était mal.
- Je n'aurais pas dû faire ça. C'était une erreur.

"Kan je dit dier identificeren?" "Natuurlijk, het is een kameel!" "Verkeerd! Een dromedaris!"

« Peux-tu identifier cet animal ? » « Bien sûr ! C'est un chameau ! » « Mauvaise réponse ! Un dromadaire ! »

- U zult het mis hebben.
- U zult het fout hebben.
- U zult het verkeerd hebben.
- Jullie zullen het mis hebben.
- Jullie zullen het fout hebben.
- Jullie zullen het verkeerd hebben.

Vous aurez tort.

- Alles ging fout.
- Het ging allemaal mis.
- Het ging helemaal verkeerd.
- Het ging allemaal fout.

Tout allait de travers.

- U hebt niets verkeerds gedaan.
- Je hebt niets verkeerd gedaan.
- Je hebt niets verkeerds gedaan.

- Tu n'as rien fait de mal.
- Vous n'avez rien fait de mal.

- Tom heeft iets verkeerd gedaan.
- Tom heeft iets verkeerds gedaan.
- Tom heeft iets fouts gedaan.

Tom a fait quelque chose de mal.

Ik heb je e-mail nog niet ontvangen. Misschien heb je mijn e-mailadres verkeerd opgeschreven?

Je n'ai pas encore reçu votre courriel. Peut-être avez-vous mal tapé mon adresse électronique ?

- Ik ben bang dat de dingen verkeerd zullen uitdraaien.
- Ik ben bang dat dingen slechter zullen gaan.

Je crains que les choses n'empirent.

- Alleen wie niets doet, maakt geen fouten.
- Wie niets doet, niets misdoet.
- Wie niets doet, doet niets verkeerd.

- Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs.
- Il n'y a que les fainéants qui ne font pas d'erreurs.
- Il n’y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
- Seul celui qui ne fait jamais rien ne se trompe jamais.
- Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne commet pas d'erreur.
- Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais.

Het plagiaat is noodzakelijk. De vooruitgang houdt dat in. Het trekt de zin van een auteur naderbij, het bedient zich van zijn uitdrukkingen, verwijdert een verkeerd denkbeeld, vervangt dat door het juiste denkbeeld.

Le plagiat est nécessaire. Le progrès l'implique. Il serre de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste.