Translation of "Een" in French

0.013 sec.

Examples of using "Een" in a sentence and their french translations:

- Een ogenblikje.
- Een moment!
- Momentje!
- Een minuut.

- Juste une minute.
- Une minute.

een man, een vrouw,

à un homme, à une femme,

- Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.
- Een regenboog is een natuurfenomeen.

Un arc-en-ciel est un phénomène naturel.

Een roos is een bloem, en een duif is een vogel.

La rose est une fleur et la colombe est un oiseau.

Een taal is een dialect met een leger en een vloot.

Une langue est un dialecte avec une armée et une marine.

Een mix tussen een antiloop... ...en een geit.

C'est un croisement entre l'antilope et la chèvre.

Een vijand van een vijand is een vriend.

L'ennemi d'un ennemi est un ami.

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!
- Wat een lastpak!

- Quel trou du cul !
- Quel connard !
- Quel connard !
- Quelle ordure !
- Quel emmerdeur !

- Een manlijke krokodil vrat een teef.
- Een manlijke krokodil at een teef op.
- Een mannetjeskrokodil vrat een teef op.

Un crocodile mâle dévorait une chienne.

In een een-op-een strijd tegen een mens wint hij zeker.

Dans un corps à corps, un humain ne fait pas le poids.

- Wacht eventjes.
- Wacht een beetje.
- Wacht een minuut.
- Een moment!
- Een minuut.

- Attends une minute.
- Un instant...

- Een draak is een schepsel van fantasie.
- Een draak is een fantasiedier.

Un dragon est une créature imaginaire.

een slaapgroep en een slaaptekortgroep.

un groupe qui dort et un groupe privé de sommeil.

Een Goudlokjesmaan rond een Goudlokjesplaneet --

Une lune idéale autour d'une planète idéale.

een mannelijke en een vrouwelijke.

l'une mâle, l'autre femelle.

Een centimeter is een lengtemaat.

Le centimètre est une unité de longueur.

Een jongen of een meisje?

Un garçon ou une fille ?

Een leeuw is een dier.

- Un lion est un animal.
- Le lion est un animal.
- Léon est une bête.
- Un lion, c'est un animal.

Een overwinning is een overwinning!

Une victoire est une victoire !

- Een ogenblikje.
- Wacht een ogenblik.

- Un instant !
- Un instant.

Een gans is een watervogel.

L'oie est un oiseau aquatique.

Een rups wordt een vlinder.

La chenille se transforme en papillon.

Een amoebe is een protozoön.

Une amibe est un protozoaire.

Een dolfijn is een zoogdier.

Un dauphin est un mammifère.

Een vraag is een antwoord.

Une question est une réponse.

- Een tweepersoonskamer.
- Een dubbele kamer.

Une chambre double.

Een regenboog is een natuurfenomeen.

Un arc-en-ciel est un phénomène naturel.

Een horzel is een insect.

L'œstre est un insecte.

Je hebt een emmer, een dweil of een pomp.

vous avez un seau, une serpillière ou une ventouse.

Ik zag een wolf, een vos en een konijn.

J'ai vu le loup, le renard, le lièvre.

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!

- Quel connard !
- Quelle connasse !
- Quelle ordure !

Een vriend van een vriend is ook een vriend.

L'ami d'un ami est aussi un ami.

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

- Quel cinglé !
- Quel naze !
- Quelle ordure !

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een lastpak!

Quel emmerdeur !

- Wat een onbekwame!
- Wat een lummel!
- Wat een druiloor!

Quel incapable !

- Wat een idioot!
- Wat een sulletje!
- Wat een sul!

Quel ahuri !

Er zijn 3 slaapkamers, een keuken, een eetkamer, een salon en een badkamer.

Il y a 3 chambres, une cuisine, une salle à manger, un salon et une salle de bain.

Is het een vooruitgang als een kannibaal een mes en een vork gebruikt?

Est-ce un progrès, si un cannibale utilise un couteau et une fourchette ?

Een cijfer is voor een getal, wat een letter is voor een woord.

Le chiffre est au nombre ce que la lettre est au mot.

- Een goed geweten is een zacht oorkussen.
- Een zuiver geweten is een allerzachtst kussen.

Avoir la conscience tranquille permet de dormir sur ses deux oreilles.

- Tom heeft een foto van een vlieghaven.
- Tom heeft een foto van een luchthaven.

Tom a une photo d'un aéroport.

Wat is een taal? Het is een dialect met een leger en een marine.

Qu'est-ce qu'une langue ? C'est un dialecte avec une armée et une marine.

- Ik heb een foto van een luchthaven.
- Ik heb een foto van een vliegveld.

J'ai une photo d'un aéroport.

Of een restaurant op een boot met een schitterend uitzicht.

ou un restaurant sur un bateau avec une vue magnifique.

Wilt u een kamer met een bad of een douche?

Désirez-vous une chambre avec une baignoire ou une douche ?

- Mijn moeder is een vrouw.
- Een moeder is een vrouw.

Ma mère est une femme.

Ik wil een blauwe, een rode en een zwarte potlood.

Je veux un crayon bleu, un rouge et un noir.

Een rechte lijn is een speciaal geval van een kromme.

Une ligne droite est un cas particulier de courbe.

Zoals een sleutel in een slot.

comme une serrure et une clé.

Hier een mannetje en een vrouwtje.

Voici un mâle et une femelle.

Een pulsar is een enorme stralingsbron.

et émet un très fort rayonnement.

Een rockconcert is een goed voorbeeld.

Un concert de rock est un parfait exemple.

Een mens is een denkend riet.

L'être humain est un roseau pensant.

- Bel een ziekenwagen.
- Bel een ambulance.

- Appelez une ambulance.
- Appelle une ambulance.

Een hond is een intelligent dier.

Un chien est un animal intelligent.

Een maansverduistering is een zeldzaam fenomeen.

Une éclipse de lune est un phénomène rare.

Een vos is een wild dier.

Le renard est un animal sauvage.

- Een cola, alsjeblieft.
- Een cola, alstublieft.

Un coca, s'il vous plaît.

Een wolk is een massa damp.

Un nuage est une masse de vapeur.

Een computer is een ingewikkelde machine.

L'ordinateur est une machine complexe.

Een aap beklimt een hoge boom.

Un singe grimpe sur un grand arbre.

Een majoor staat boven een kapitein.

Un major est au-dessus d'un capitaine.

- Wat een ramp!
- Wat een catastrofe!

- Quelle catastrophe !
- Quel désastre !
- Quel désastre !

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

- Quel abruti.
- Quelle ordure !

Een baby heeft een gevoelige huid.

Un bébé a une peau délicate.

Een olifant heeft een lange neus.

L'éléphant a un long nez.

- Een hond rent.
- Een hond loopt.

Un chien court.

Een kat slaapt op een stoel.

Un chat dort sur une chaise.

Een broer is als een schouder.

Un frère, c'est comme une épaule.

- Wat een puinhoop!
- Wat een rotzooi!

- Quel bordel !
- Quelle pagaille !

- Een momentje, alstublieft!
- Een momentje, alsjeblieft!

- Un instant, s'il vous plaît !
- Un instant, s'il te plaît !

Een alexandrijn is een twaalflettergrepig vers.

Un alexandrin est un dodécasyllabe.

- Wat een loser!
- Wat een mislukkeling!

Quel minable !