Translation of "Dineren" in French

0.017 sec.

Examples of using "Dineren" in a sentence and their french translations:

Zij dineren.

- Ils dînent.
- Elles dînent.

We dineren.

Nous dînons.

- Laten we gaan dineren.
- Laten we dineren.

Allons dîner.

Ga je dineren?

- Déjeuneras-tu ?
- Déjeunerez-vous ?

Laten we dineren!

Soupons !

Tom zal dineren.

Tom dînera.

Gaan jullie thuis dineren?

- Allez-vous déjeuner à la maison ?
- Vas-tu déjeuner à la maison ?
- Prendras-tu ton repas de midi à la maison ?
- Prendrez-vous votre repas de midi à la maison ?

Kunt u vanavond komen dineren?

Est-ce que vous pouvez venir souper aujourd'hui ?

Hier is waar ze meestal dineren.

C'est ici qu'ils ont l'habitude de dîner.

Tom en Mary dineren vaak samen.

Tom et Mary dînent souvent ensemble.

- Kunt ge komen eten vanavond?
- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

Est-ce que vous pouvez venir souper aujourd'hui ?

Duizenden komen samen om te dineren en te vieren.

des milliers de gens se rassemblent pour dîner et faire la fête.

Niet in lekker dineren of jazz, in cocktails of in gesprekken.

Il n'est pas dans un dîner, du jazz, des cocktails ou une conversation.

- Ik ben aan het dineren.
- Ik ga uit eten.
- Ik dineer.

Je dîne.

- Kunnen we samen dineren?
- Is het mogelijk om samen te eten?

Peut-on dîner ensemble ?