Translation of "Zeggen" in Chinese

0.011 sec.

Examples of using "Zeggen" in a sentence and their chinese translations:

- Je kan niet "nee" zeggen.
- Je kunt geen “nee” zeggen.

你无法说“不”。

Wat kan ik zeggen?

我能说什么?

Dat moest ík zeggen!

- 那是我該說的話!
- 那是我的台词!

Dat wil niets zeggen!

这什么都说明不了!

Mag ik iets zeggen?

我可以說些什麼嗎?

Ik zal haar zeggen wat ze moet zeggen op de vergadering.

我会告诉她开会的时候说些什么。

Ik kan nu niets zeggen.

我目前什么都不能说。

Je kan niet "nee" zeggen.

你无法说“不”。

Wat wilt ge mij zeggen?

你想对我说什么?

Laat mij een ding zeggen.

讓我說一件事情。

Dat is moeilijk te zeggen.

難講喔。

Ik heb niets te zeggen.

我没什么可说的。

Wat wil je daarmee zeggen?

你是什麼意思?

Heb je wat te zeggen?

你有任何話要說嗎?

- Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen...
- Ik weet gewoon niet wat zeggen.
- Ik weet gewoonweg niet wat te zeggen...
- Ik weet eenvoudig niet wat te zeggen...

我只是不知道應該說什麼而已……

- Ik weet niet wat te zeggen...
- Ik weet eenvoudig niet wat te zeggen...

- 我只是不知道應該說什麼而已……
- 我就是不知道說些什麼。

Hoe durf je dat te zeggen.

你怎么敢那么说。

Versta je wat ik wil zeggen?

你知道我的意思嗎?

Je kan het beter niet zeggen.

你最好不要說。

Ik durf hem zoiets niet zeggen.

我不敢对他说这种话。

Ik weet niet wat te zeggen...

我只是不知道應該說什麼而已……

Ik wil graag ja zeggen, maar...

我想答應的,但是⋯⋯

Je zou tenminste "bedankt" kunnen zeggen.

你至少该说声”谢谢“吧。

Wat als ik "nee" zou zeggen?

要是我说“不”呢?

- Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen...
- Ik weet eenvoudig niet wat te zeggen...

- 我只是不知道應該說什麼而已……
- 我就是不知道說些什麼。

Hij beloofde dat tegen niemand te zeggen.

他承諾不會和任何人說這件事。

Ik heb geprobeerd het je te zeggen.

我試著要告訴你。

Ik weet dat je nee gaat zeggen.

我知道你要說不。

Ik weet niet wat ik moet zeggen.

- 我不知道说什么。
- 我不知道该说什么。

Ge zoudt altijd de waarheid moeten zeggen.

你應該永遠說實話。

Wilt ge mij zeggen waar ge woont?

你能告訴我你住哪兒?

- Dat betekent niets.
- Dat wil niets zeggen!

这什么都说明不了!

- Ik heb schrik van wat de leraar zal zeggen.
- Ik ben bang voor wat de leraar gaat zeggen.

我很害怕老師會說些甚麼。

- Als ik het wist, zou ik het je zeggen.
- Als ik het wist, zou ik het u zeggen.

如果我知道的,会告诉你的。

- Dat moest ík zeggen!
- Dat was mijn zin!

那是我該說的話!

Van zeggen naar doen is een grote stap.

说和做是两码事。

Ze zeggen dat ik een oude vrouw ben.

他们说我是老女人。

Hoe durf je zoiets tegen me te zeggen?

你怎么敢对我说这样的话?

Ik dacht wel dat je dat zou zeggen.

我就知道你会这么说。

Ik durf te zeggen dat hij gelijk heeft.

我敢说他是对的。

Het heeft geen zin om me te zeggen: "Hallo, hoe gaat het?" als je niets anders te zeggen hebt.

对我说“你好,你怎么样?”什么用都没有,如果你没有其它可说的。

- Kan je dat nog eens zeggen?
- Kunt u dat nog eens zeggen?
- Kan je dat herhalen?
- Kunt u dat herhalen?

你能不能再说一遍?

Kunt u me zeggen wanneer de trein vertrekt, alstublieft?

能不能请你告诉我火车几点出发?

Ik zou zeggen dat dat de algemene regel is:

我会说这只是一般规则。

- Wat zegt u?
- Wat zeg je?
- Wat zeggen jullie?

你在說什麼?

Als je wat te zeggen hebt, doe dat dan.

你有什么话,只管说。

Zoudt ge mij kunnen zeggen waarom ge haar bemint?

你能告诉我你为什么喜欢她吗?

- Kan je dat nog eens zeggen?
- Kunt u dat nog eens zeggen?
- Kan je dat herhalen?
- Zouden jullie dat kunnen herhalen?

你可以再說一遍嗎?

Alles wat te stom is om te zeggen, wordt gezongen.

所有说出来太傻的都被唱出来了。

Als je slaperig wordt, dan moet je het zeggen hoor.

困了的话就说哦。

...maar elk gezond persoon haat het om dat te zeggen.

但每个负责公共卫生的人都讨厌这样说。

Volgens wat zij zeggen kan die jongen heel goed zingen.

據他們說, 這男孩歌唱得很好。

Kan je me je naam alsjeblieft nog een keer zeggen?

请问你能再告诉我一遍你的名字吗?

Het is haar gelukt hem de waarheid te laten zeggen.

她成功地从他口中得知了真相。

Waarom zeggen ze dat je Engels moet leren om te overleven?

怎麼會有人認為不懂英語就不能生存?

Het probleem was dat ik niets tegen hem te zeggen had.

问题是 我没什么要跟他说的。

- Ik weet wat je wilt zeggen.
- Ik weet wat je bedoelt.

- 我知道你的意思。
- 我懂你的意思。

En ik zou zeggen dat het compromis is om creatief te denken...

我会说折中的办法就是尝试发挥想象力

Ik weet niet wat te zeggen opdat je je beter zou voelen.

我不知道该说什么来安慰你。

Wat zou je doen als je, laten we zeggen, tienduizend dollar had?

比方說, 如果你有一萬美元, 你會做什麼?

- Trouwens, ik heb je iets te vertellen.
- Trouwens, ik moet je iets zeggen.

對了,我有一件事要告訴你。

- Ik weet niet wat je bedoelt.
- Ik weet niet wat je wilt zeggen.

我不知道你想说什么。

- Ik weet niet wat je bedoelt.
- Ik versta niet wat ge wilt zeggen.

- 我不明白你想說甚麼。
- 我不明白你的意思。
- 我不懂你什么意思。

Ik kan haar dat nu niet zeggen. Dat is niet zo eenvoudig meer.

我現在不能告訴她。那不是那麼簡單的事。

Heeft u moeite te verstaan wat vrouwen of kleine kinderen tegen u zeggen?

你难以理解女人和小孩子对你说的话吗?

- Ik heb er geen woorden voor.
- Ik weet niet wat ik moet zeggen.

- 我不知道應該說什麼才好。
- 我不知道说什么。
- 我不知道该说什么。

Dat soort dingen moet je niet zeggen als er kinderen in de buurt zijn.

孩子们在旁边的时候,你不应该说那种事。

Het is moeilijk te zeggen wat goed is en wat niet, maar toch moet het.

选择什么是“对”或“错”是一项艰难的任务,我们却必须要完成它。

- De tijd zal het zeggen.
- De tijd zal het uitwijzen.
- De tijd zal het leren.

時間會證明一切。

Ik moet het misschien niet tegen je zeggen, maar ik ben echt gefascineerd door jouw schoonheid.

我或許不應該告訴你,但我真的被你的美麗迷倒了。

- Ik weet niet wat je bedoelt.
- Ik versta niet wat ge wilt zeggen.
- Ik begrijp niet wat je bedoelt.

我不明白您想说什么。

Mijn vrienden zeggen altijd dat ik te rustig ben, maar mijn familie zegt altijd dat ik te vervelend ben.

我的朋友们总是说我太安静了,而我的家人总是说我太让人烦了。

- Eerlijk gezegd ging deze zaak haar helemaal niets aan.
- Om de waarheid te zeggen, deze zaak ging haar helemaal niet aan.

老實說這根本不關她的事。

- Begrijp je wat ik wil zeggen?
- Begrijp je wat ik bedoel?
- Begrijpt u wat ik bedoel?
- Begrijpen jullie wat ik bedoel?

你知道我的意思嗎?

Ik zou zo graag de moed hebben aan die vrouw die mijn haren knipt te kunnen zeggen dat ik niet van die pony hou.

我很想告诉给我理发的女士我不喜欢留刘海。