Translation of "Elkaar" in Korean

0.006 sec.

Examples of using "Elkaar" in a sentence and their korean translations:

Ze waarschuwen elkaar.

‎녀석들이 한발 앞서 ‎경보음을 냅니다

elkaar beconcurrerend met enorme middelen,

치열한 경쟁과 엄청난 자원을 쏟아부어 경기장을 만들지만

Zonder lijnrecht tegenover elkaar te staan.

이중성은 동시에 존재하는 두가지 상태를 말합니다.

Ik knoop de takken... ...aan elkaar.

이 나뭇가지들을 모조리 서로 엮고 있습니다

Zo zit ons bestaan in elkaar.

이는 우리 존재의 조건입니다.

Want je zult elkaar weer tegenkomen.

두 사람은 다시 만날테니까요.

Kleine families trekken naar elkaar toe.

‎작은 가족들이 함께 모여듭니다

De jongen zoeken veiligheid bij elkaar.

‎어린 새끼들이 ‎머릿수로 밀어붙입니다

We hebben het meeste met elkaar gemeen.

우리는 공통점이 정말 많았어요.

Kan ik ze ooit uit elkaar houden?

제가 그것들을 극복할 수 있을까요?

Het hele concept in elkaar zou storten.

단순함을 추구합니다.

Maar deze miniatuurmonsters jagen vaak op elkaar.

‎하지만 이 작은 괴물들은 ‎많은 경우 서로를 사냥합니다

Ingebouwde nachtlampjes om elkaar te kunnen zien.

‎타고난 야간 조명이 ‎서로를 찾을 수 있게 해줍니다

Roofdier en prooi zijn aan elkaar gewaagd.

‎포식자와 사냥감이 막상막하입니다

Duizenden auto's achter elkaar wachten op voedsel,

수 천 대의 차량들이 줄지어 서 있습니다.

Hier zien we twee universa naast elkaar.

여기 두 개의 우주들을 나란히 놓고 보고 계신데요.

Vandaag zijn ze nooit in oorlog met elkaar.

오늘날에는 그렇게 전쟁을 치르는 나라는 없습니다.

Op een vreemde manier spiegelden onze levens elkaar.

‎묘하게도 저와 문어의 삶은 ‎서로 닮아 있었죠

En roepen hun zetten naar elkaar door het maaltijdluikje --

식판이 들어오는 구멍을 통해 게임을 하는지 설명했습니다.

En probeerde om het opnieuw aan elkaar te tapen,

테이프를 감아서 원래대로 되돌리고,

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

저는 모든 과학 분야가 서로 관련이 있다는 사실을 깨달았습니다.

Met computermodellen kan ik hele planeten op elkaar laten inslaan

그리고 컴퓨터 모델링을 통해 전체 행성을 충돌시켜

Om alle belanghebbenden bij elkaar te krijgen om samen te werken.

이해 당사국이 한데 모여 힘을 합치자는 것입니다.

Maar middels 'n verrassend zachtaardig taaltje kunnen ze met elkaar opschieten.

‎하지만 놀라울 만큼 온화한 ‎언어를 이용해서 잘 지내죠

Spieren die de twee schelpen als een scharnier bij elkaar houden.

기관인 관자를 좋아했습니다.

Was ik altijd gefascineerd door hoe de wereld in elkaar zat.

항상 세상이 정확히 어떻게 돌아가는지에 매료되어 있었습니다.

Ze heeft 2000 zuignappen en ze gebruikt ze onafhankelijk van elkaar.

‎문어는 빨판 2천 개를 ‎제각각 움직일 수 있습니다

Als je de door de drones verzamelde akoestische gegevens over elkaar legt,

드론들이 수집한 음향 데이터를 겹치게 되면

Het is heel zeldzaam om twee octopussen dicht bij elkaar te zien.

‎문어 두 마리가 붙어 있는 건 ‎보기 드물어요

Dat ik die twee ideeën met elkaar kan combineren tot dit ene idee.

두 아이디어를 이용해서 한 아이디어를 만들 수 있다는 걸요.

Hypsiboas punctatus-kikkers hebben een slimme manier om elkaar 's nachts te zien.

‎물방울무늬청개구리는 밤에 ‎독창적으로 서로를 찾아냅니다

Veilig en iets wijzer. Bij elkaar blijven kan lastig zijn in dichtbegroeide, donkere regenwouden.

‎무사히 돌아왔고 ‎조금 더 현명해졌군요 ‎이 빽빽하고 어두운 열대우림에서 ‎가족을 잃지 않기란 쉽지 않습니다

Heb een weg gebouwd die zo sterk is dat kleine voertuigen elkaar veilig kunnen passeren.

작은 차량도 안전하게 지나갈 수 있는 튼튼한 길을 만들었습니다.

Alles valt hier uit elkaar. Maar het is de perfecte plek om op beestjes te jagen.

보세요, 다 쓰러져가네요 하지만 생물을 찾기에는 완벽한 곳입니다

...om elk teken te begrijpen, elk gedrag... ...elke soort. Wat ze doen, hoe ze met elkaar omgaan.

‎아주 작은 흔적 하나하나 ‎사소한 행동을 모두 살펴보고 ‎다른 동물과의 소통 방식을 ‎전부 연구하고 싶었어요

En dat van hen ook. De enige manier om ijzige winternachten te overleven, is door bij elkaar te blijven.

‎다른 원숭이들도 마찬가지죠 ‎이 혹독한 겨울밤을 이겨낼 ‎유일한 방법은 ‎다 함께 뭉치는 겁니다

Maar het vreemde is dat als je dichter bij ze komt... ...je beseft dat we op veel manieren op elkaar lijken.

‎하지만 희한하게도 ‎문어를 자세히 들여다볼수록 ‎인간과 닮은 점이 ‎아주 많다는 것을 알게 되죠