Translation of "Gebieden" in Italian

0.007 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their italian translations:

Drinken de Palestijnen in de bezette gebieden water van goede kwaliteit?

I palestinesi dei territori occupati bevono un'acqua di buona qualità?

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Si sforza di promuovere l'informazione, la prevenzione dello scontro e il monitoraggio dei grandi felini.

Wat is de kwaliteit van het water dat de Palestijnen drinken in de bezette gebieden?

Qual è la qualità dell'acqua che bevono i palestinesi nei territori occupati?