Translation of "Verschil" in French

0.028 sec.

Examples of using "Verschil" in a sentence and their french translations:

Woorden maken verschil.

Les mots sont importants.

Er is geen verschil.

est inexistante.

Wat maakte het verschil?

Qu'est-ce qui a fait la différence ?

Wat is het verschil?

Quelle est la différence ?

Zie je het verschil?

- Vois-tu la différence ?
- Voyez-vous la différence ?

Ik zie geen verschil.

Je ne vois aucune sorte de différence.

Het maakt weinig verschil.

Cela fait une petite différence.

Begrijp je het verschil?

Comprends-tu la différence ?

Het maakte geen verschil.

- Ça ne faisait aucune différence.
- Ça ne fit aucune différence.

Dit vuur maakt het verschil.

Ce feu fait toute la différence.

Je zult het verschil zien.

Tu vas voir la différence.

Er is één groot verschil.

Il y a une grande différence.

Ik zie het verschil niet.

Je ne vois pas la différence.

Er is een klein verschil.

Il y a une légère différence.

Dat maakt geen enkel verschil.

Cela ne fait aucune différence.

Wat is het grootste verschil?

Quelle est la plus grande différence ?

Het maakt al het verschil.

Cela fait toute la différence.

Is: "Hoe zie je het verschil?

est : « Comment différencier

- Wat is het verschil tussen deze en die?
- Welk verschil is er tussen dit en dat?

Quelle est la différence entre ceci et cela ?

Wat is het verschil tussen een duif?

Quelle est la différence entre un pigeon ?

Men kan heel gemakkelijk het verschil zien.

- Les gens peuvent facilement faire la différence entre eux.
- Les gens peuvent facilement faire la différence entre elles.

Veel kinderen horen het verschil niet zo goed.

Beaucoup d'enfants ne sont pas vraiment capables d'entendre la différence.

Wat is het verschil tussen deze en die?

- Quelle est la différence entre celle-ci et celle-là ?
- Quelle est la différence entre celui-ci et celui-là ?

Er is een duidelijk verschil tussen deze twee.

- Entre les deux, il y a une énorme différence.
- Il y a une différence marquée entre ces deux-là.

- Het maakt niets uit.
- Het maakt geen verschil!

Cela revient au même.

Welk verschil is er tussen A en B?

Quelle est la différence entre A et B ?

- Welk verschil is er tussen een dorp en een stad?
- Wat is het verschil tussen een dorp en een stad?

Quelle est la différence entre un village et une ville ?

- Kent gij het verschil tussen een microscoop en een telescoop?
- Ken jij het verschil tussen een microscoop en een telescoop?

Connais-tu la différence entre un microscope et un télescope ?

Wat is het verschil tussen recreatief en medicinaal gebruik?"

une consommation psychotropique et une consommation médicale ? »

Ik kan het verschil tussen die twee niet uitleggen.

- Je ne peux expliquer la différence entre les deux.
- Je ne peux expliquer la différence entre ces deux-là.

Tom kent het verschil niet tussen eten en vreten.

Tom ne fait pas la différence entre manger et dévorer.

Tom weet het verschil tussen astronomie en astrologie niet.

Tom ne sait pas quelle différence il y a entre l'astronomie et l'astrologie.

Met alleen dit verschil, dat ik een man ben.

Avec cette seule différence que je suis un homme.

- Dat is exact hetzelfde.
- Dat maakt geen verschil uit.

C'est tout à fait pareil.

Bepaalt het verschil tussen leven en dood in het Aardesysteem

représente la différence entre la vie et son absence dans le système terrestre,

Kijk eens of jullie een verschil merken terwijl ik spreek.

Votre tâche est de faire attention à vos réactions pendant que je parle.

Kent gij het verschil tussen een microscoop en een telescoop?

Connaissez-vous la différence entre un microscope et un télescope ?

Wat is het verschil tussen een ster en een planeet?

Quelle est la différence entre une étoile et une planète ?

Wat is het verschil tussen een egel en een stekelvarken?

Quelle est la différence entre un hérisson et un porc-épic ?

Wat is het verschil tussen een piano en een vis?

Quelle est la différence entre un piano et un poisson ?

Er is een groot verschil tussen een theorie en een idee.

Il y a une grande différence entre une théorie et une idée.

Het verschil tussen jou en mij is dat ik klasse heb.

La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai la classe.

Het verschil tussen een bloem en onkruid, is slechts een oordeel.

- La différence entre une fleur et une mauvaise herbe, ce n'est qu'une question de jugement.
- La distinction entre une fleur et une mauvaise herbe relève d'une simple appréciation.

Zie 't verschil als ik 't uv-licht op 'm zet. Boem.

Regardez la différence quand je mets la lumière UV sur lui. Et hop !

Wat is het verschil tussen iemand leuk vinden en van iemand houden?

- Quelle est la différence entre apprécier quelqu'un et l'aimer ?
- Quelle différence y a-t-il entre apprécier et aimer quelqu'un ?

Dat we de macht hebben om een ​​verschil te maken in ons leven,

Nous avons le pouvoir de faire la différence dans nos vies,

Wat is het verschil tussen een viool en een piano? Een piano brandt langer.

Quelle est la différence entre un violon et un piano ? Un piano brûle plus longtemps.

Het enige verschil tussen mijzelf en een krankzinnige is dat ik niet krankzinnig ben.

La seule différence entre un fou et moi, c'est que je ne suis pas fou.

In een estuarium wordt het verschil in waterstand bij vloed en eb landinwaarts groter.

Dans un estuaire, la différence de niveau d'eau à marée haute et à marée basse augmente à l'intérieur des terres.

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. Maar in de praktijk wel.

En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. Mais, en pratique, il y en a.

Trouwens, het verschil tussen Engels en Amerikaans is waarschijnlijk groter dan tussen standaard Vlaams en standaard Hollands Nederlands.

D'ailleurs, la différence entre l'anglais et l'anglo-américain est probablement plus importante qu'entre le flamand standard et le néerlandais standard des Pays-Bas.

Trouwens, het verschil tussen Engels en Amerikaans is waarschijnlijk groter dan dat tussen standaard Nederlands in Vlaanderen en in Nederland.

D'ailleurs, la différence entre l'anglais et l'anglo-américain est probablement plus importante qu'entre le flamand standard et le néerlandais standard des Pays-Bas.

Het verschil tussen een dame en een bloemenverkoopster ligt niet in hoe ze zich gedraagt, maar in hoe ze behandeld wordt.

La différence entre une dame et une vendeuse de fleurs n'est pas la manière dont elle se comporte, mais la manière dont elle est traitée.

Iedereen kan een verschil maken in zijn eigen leven en daarmee gezamenlijk de wereld een betere plaats maken voor zichzelf en anderen om zich heen.

Chacun peut faire la différence dans sa propre vie et ainsi faire collectivement du monde un endroit meilleur, pour eux et pour les autres autour d'eux.

Het verschil tussen de verklaringen van de twee bij het ongeluk betrokken partijen was zo groot dat de autoriteiten het moeilijk vonden om te bepalen welke partij de waarheid vertelde.

Les différences entre les histoires des deux parties impliquées dans l'accident étaient si grandes que les autorités ont eu du mal à décider qui disait la vérité.