Translation of "Vuur" in Russian

0.043 sec.

Examples of using "Vuur" in a sentence and their russian translations:

Vuur!

Стреляй!

- Vuur!
- Brand!

- Огонь!
- Пожар!

Richten. Vuur!

- Целься. Пли!
- Целься. Огонь!

- Het vuur is uitgegaan.
- Het vuur ging uit.

- Огонь потух.
- Огонь погас.

Open het vuur!

- Открывай огонь!
- Открывайте огонь!
- Открыть огонь!

"Vuur!" schreeuwde hij.

"Пожар!" - закричал он.

Het vuur brandt.

Огонь горит.

Vuur is gevaarlijk.

Огонь опасен.

Draken spuwen vuur.

Драконы изрыгают пламя.

Doof het vuur!

- Потуши огонь.
- Потушите огонь.

- Het vuur is volledig gedoofd.
- Het vuur is volledig geblust.

Пожар полностью потушен.

Het vuur is uitgegaan.

Огонь погас.

Dood het met vuur!

Выжги это огнём!

Vuur is heel gevaarlijk.

Огонь очень опасен.

Speel niet met vuur!

Не играй с огнём!

We hebben vuur nodig.

Нам нужен огонь.

Het vuur ging uit.

Костёр погас.

Vuur is altijd gevaarlijk.

Огонь всегда опасен.

- Waar rook is, is vuur.
- Er is geen rook zonder vuur.

Где дым, там и огонь.

Laten we het vuur aansteken.

Давайте разожжем костер.

Goede beslissing, over het vuur.

Хорошее решение насчет костра.

Vuur is onze hoogste prioriteit.

В первую очередь нам нужен костер.

Dit vuur maakt het verschil.

Этот костер имеет большое значение.

De warmte van het vuur.

жар огня.

- Schiet terug.
- Terugschieten!
- Vuur terug.

Откройте ответный огонь.

Het vuur verwoestte drie huizen.

Пожар уничтожил три дома.

We zaten rondom het vuur.

Мы сидели вокруг огня.

Ze kwamen samen rondom het vuur.

Они собрались вокруг костра.

De brandweerlieden hebben het vuur gedoofd.

Пожарные потушили огонь.

We haastten ons naar het vuur.

Мы поспешили к огню.

Het vuur heeft tien huizen vernietigd.

Пожар уничтожил десять домов.

Het vuur verwoestte het hoge gebouw.

Огонь разрушил высокое здание.

Er is geen rook zonder vuur.

- Нет дыма без огня.
- Где дым, там и огонь.

Kinderen mogen niet met vuur spelen.

Детям нельзя играть с огнём.

Je giet olie op het vuur.

Ты подливаешь масла в огонь.

Vergeet nooit het vuur te blussen.

Никогда не забывайте тушить огонь.

- We haastten ons in de richting van het vuur.
- We haastten ons naar het vuur.

Мы помчались к огню.

- De brandweermannen blussen het vuur in een oogwenk.
- De brandweermannen blusten het vuur in een oogwenk.
- De brandweermannen hebben het vuur in een oogwenk geblust.

Пожарные потушили огонь в мгновение ока.

Dit wordt het vuur en de hitte...

Здесь будет огонь,

We kunnen hier een klein vuur maken...

Мы могли бы развести маленький костер здесь,

We kunnen hier een klein vuur maken...

Мы могли бы развести костер здесь.

Kom niet te dicht bij het vuur.

Не подходи слишком близко к огню.

Tom slaagde erin het vuur te blussen.

- Тому удалось потушить пожар.
- Тому удалось потушить огонь.

Vergeet niet het vuur uit te doen.

- Не забудьте потушить огонь.
- Не забудь потушить огонь.
- Не забудьте потушить костёр.
- Не забудь потушить костёр.

Of stop ik om een vuur te maken?

Или остановиться и развести костер?

Ik tel tot drie, en dan vuur ik!

Считаю до трёх, а потом стреляю.

Een verbrand kind is bang voor het vuur.

Обжегшиеся дети боятся огня.

Je hebt me in vuur en vlam gezet.

Ты свела меня с ума.

Het is gevaarlijk om met vuur te spelen.

Опасно играть с огнём.

Ze werkten samen om het vuur te blussen.

- Они вместе работали над тушением огня.
- Они работали вместе, чтобы потушить огонь.

Maar we kunnen 'n groot vuur ter afschrikking gebruiken.

Но если мы разведем большой костер, это их отпугнет.

Maar als we een groot vuur maken dat afschrikt...

Но мы можем сделать большой костер, чтобы отпугнуть зверя.

Zolang ik dit vuur gedurende de nacht gaande houd.

Если я буду поддерживать огонь в течение ночи,

Het is gevaarlijk dicht bij het vuur te spelen.

Опасно играть рядом с огнём.

Omdat het koud was, hebben we een vuur gemaakt.

Поскольку было холодно, мы разожгли костёр.

Zij zaten in een halve cirkel rond het vuur.

- Они уселись полукругом у костра.
- Они уселись полукругом у огня.
- Они уселись полукругом возле огня.
- Они уселись полукругом возле костра.

- Maria heeft de kleren van haar vriendje in het vuur gegooid.
- Maria gooide de kleren van haar vriendje in het vuur.

Мэри бросила одежду своего парня в огонь.

- Vuur! Maak dat je wegkomt!
- Brand! Maak dat je wegkomt!

- Огонь! Бегите!
- Пожар! Бегите!
- Пожар! Беги!

Ben heeft geleerd hoe hij vuur kan maken zonder lucifers.

Бен научился разжигать костёр без спичек.

De mens is het enige dier dat gebruikmaakt van vuur.

Человек — единственное животное, которое использует огонь.

- Waar rook is, is vuur.
- Er is geen koe zo bont of er zit wel aan vlekje aan.
- Er is geen rook zonder vuur.

- Нет дыма без огня.
- Где дым, там и огонь.

Dus jij denkt dat we moeten stoppen en een vuur moeten maken?

Думаете, нам стоит остановиться и попытаться развести костер?

Het is altijd goed 'n vuur te maken. Het schrikt roofdieren af.

Всегда хорошо, когда горит костер, это отпугнет хищников.

En ik zorg dat ik het vuur de hele nacht brandende houd.

И еще нужно поддерживать огонь в течение ночи.

Het is altijd goed een vuur te stoken. Het houdt de roofdieren weg...

Всегда хорошо, когда горит костер, это отпугнет хищников,

Het is jammer dat God er niet is om naar dit vuur te kijken.

Жаль, здесь нет Бога, чтоб он полюбовался на этот костёр.

- Waar rook is, is vuur.
- Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan.

- Где дым стоит, там и горит.
- Где дым, там и огонь.

- Ik heb mijn verstand door jou verloren.
- Je hebt me gek gemaakt.
- Je hebt me in vuur en vlam gezet.

Я из-за тебя голову потерял.