Translation of "Vuur" in Chinese

0.011 sec.

Examples of using "Vuur" in a sentence and their chinese translations:

Vuur!

射!

- Vuur!
- Brand!

着火了!

Open het vuur!

开火!

"Vuur!" schreeuwde hij.

"失火了!" 他大叫。

Vuur is heel gevaarlijk.

火非常危险。

Het vuur is uitgegaan.

火已經灭了。

We hebben vuur nodig.

我们需要火。

Vuur is altijd gevaarlijk.

- 火是非常危險的。
- 火總是危險的。

- Waar rook is, is vuur.
- Er is geen rook zonder vuur.

有煙必有火。

Vuur! Maak dat je wegkomt!

着火了!快跑啊!

De brandweerlieden hebben het vuur gedoofd.

消防队员把火扑灭了。

Vergeet nooit het vuur te blussen.

永遠不要忘記關火。

Er is geen rook zonder vuur.

无风不起浪。

- We haastten ons in de richting van het vuur.
- We haastten ons naar het vuur.

我們急忙跑向火。

Vergeet niet het vuur uit te doen.

不要忘了熄火。

We haastten ons in de richting van het vuur.

我們急忙跑向火。

- Vuur! Maak dat je wegkomt!
- Brand! Maak dat je wegkomt!

着火了!快跑啊!

Ben heeft geleerd hoe hij vuur kan maken zonder lucifers.

Ben学会了不用火柴就能生火。

De mens is het enige dier dat gebruikmaakt van vuur.

- 人是唯一会使用火的动物。
- 人类是唯一使用火的动物。

...is dat de beweging van massa's, als olie op vuur is voor de spreiding

人口流动是持续扩散的动力。

- Ik heb mijn verstand door jou verloren.
- Je hebt me gek gemaakt.
- Je hebt me in vuur en vlam gezet.

你让我失去理智了。