Translation of "Woorden" in French

0.028 sec.

Examples of using "Woorden" in a sentence and their french translations:

Woorden, woorden...

Des mots, des mots...

Schrijven woorden, zeggen woorden,

écrit des mots, prononce des mots,

Woorden, woorden en meer dingen.

Mots, des mots, et encore plus de choses.

Wijze woorden!

C'est sagement parlé !

- Je verdraait mijn woorden.
- U verdraait mijn woorden.

- Tu déformes mes paroles.
- Vous déformez mes paroles.

In andere woorden,

En d'autres termes,

Met andere woorden,

Donc, en d'autres termes,

Woorden maken verschil.

Les mots sont importants.

Woorden ontsnappen me.

- Les mots me manquaient.
- Les mots me manquèrent.
- Je n'ai pas trouvé les mots.

Woorden zijn belangrijk.

Les mots sont importants !

- Ik heb er geen woorden voor.
- Woorden schieten me tekort.

- J'en perds mes mots.
- Les mots me manquent.
- Les mots me font défaut.
- Je ne trouve pas les mots.

- Let op je woorden, Mary!
- Pas op je woorden, Mary!

Prends garde à ta langue, Marie !

En in hun woorden:

Comme ils l'ont dit :

Ze gebruikte haar woorden.

Elle a traduit cela avec ses propres mots.

Met andere woorden: jij.

Autrement dit, vous.

Zijn woorden verbaasden mij.

Ce qu'il a dit m'a surpris.

De woorden ontbraken me.

- Les mots me manquaient.
- Les mots me manquèrent.
- J'étais restée bouche bée.

Geen woorden, maar daden.

Des actes, pas des mots.

Laat onnodige woorden weg!

Omets les mots inutiles !

U verdraait mijn woorden.

Vous déformez mes paroles.

Woorden schieten me tekort.

- J'en perds mes mots.
- Les mots me manquent.
- Les mots me font défaut.
- Je ne trouve pas les mots.
- Je suis sans voix.
- Je n'ai pas de mots.
- Je cherche mes mots.

Let op je woorden.

Surveille ton langage.

Woorden drukken gedachten uit.

- Les pensées s'expriment par des mots.
- Les mots expriment des idées.

Zijn woorden zijn rustgevend.

Ses paroles sont apaisantes.

Neem die woorden terug!

Retirez ces paroles !

Neem deze woorden terug!

Retire ces paroles !

Let op je woorden!

- Fais attention à ce que tu dis !
- Veille à ton langage !
- Fais attention à ce que tu dis !

Het gevaar van woorden zelf,

le danger des mots eux-mêmes,

Leerlingen krijgen boeken met woorden

on donne aux élèves des livres avec des mots,

Daden spreken luider dan woorden.

L'action vaut mieux que les mots.

Deze zin bevat zeven woorden.

Cette phrase est formée de sept mots.

Hoeveel woorden moest ge schrijven?

Combien de mots devais-tu écrire ?

Weeg je woorden goed af.

- Pèse bien tes mots !
- Pesez bien vos mots !

Hoeveel Engelse woorden kent u?

- Combien de mots anglais connais-tu ?
- Combien de mots anglais connaissez-vous ?

Haar woorden maakten hem boos.

Ses paroles le mirent en colère.

Een woordenboek legt woorden uit.

Un dictionnaire explique les mots.

Hij veranderde een paar woorden.

Il a changé quelques mots.

Maar we gebruiken die woorden niet

Mais nous n'en parlons pas tant

En moeten vragen beantwoorden met woorden.

et on leur demande de répondre avec des mots.

Als er alleen woorden gebruikt worden,

Par exemple, en ne travaillant qu'avec des mots,

Hij gelooft haar woorden nog steeds.

Il croit encore ses paroles.

Ik heb er geen woorden voor.

J'en perds mes mots.

Woorden kunnen doorzichtig of ondoorzichtig zijn.

Les mots peuvent être transparents ou opaques.

Ik heb 2000 Engelse woorden bijgeleerd.

J'ai mémorisé 2000 mots anglais.

Sorry. Ik neem mijn woorden terug.

Je suis désolé. Je retire ce que j'ai dit.

De waarheid behoeft maar weinig woorden.

La vérité nécessite peu de mots.

Zet de woorden op alfabetische volgorde.

Rangez les mots par ordre alphabétique.

We hebben daden nodig, geen woorden.

- Nous réclamons des actions, pas des mots.
- Nous avons besoin d'actes, pas de mots.

Met andere woorden, hij is lui.

En d'autres termes, c'est un feignant.

Wij gebruiken woorden om te communiceren.

Nous utilisons les mots pour communiquer.

Woorden kunnen vensters of muren zijn.

Les mots sont des fenêtres ou des murs.

Deze zin bestaat uit zeven woorden.

Cette phrase est formée de sept mots.

- Markeer de woorden die je niet begrijpt.
- Duid de woorden aan die je niet begrijpt.

- Identifie les mots que tu ne comprends pas.
- Marque les mots que tu ne comprends pas.

- Er staan veel woorden die ik niet begrijp.
- Er zijn veel woorden die ik niet begrijp.

- Il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas.
- Il y a de nombreux mots que je ne comprends pas.

- Zoek de nieuwe woorden op in je woordenboek.
- Zoek de nieuwe woorden op in uw woordenboek.

- Cherchez les nouveaux mots dans votre dictionnaire.
- Cherche les nouveaux mots dans ton dictionnaire.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

Beaucoup de mots anglais sont d'origine latine.

Ik controleer de woorden in mijn woordenboek.

Je vérifie les mots dans mon dictionnaire.

Eskimo's hebben negentig verschillende woorden voor sneeuw.

Les Esquimaux ont quatre-vingt-dix mots différents pour la neige.

Ik hou ervan met woorden te spelen.

J'aime jouer avec les mots.

Geen enkel van deze woorden is uitgewist.

De ces mots, aucun n'a été effacé.

In andere woorden, hij heeft ons verraden.

En d'autres mots, il nous a trahis.